Noguldītāju un investoru aizsardzība

Pamatojoties uz Noguldījumu garantiju likuma normām, noguldījumu piesaistītājam pirms noguldījuma izdarīšanas ir pienākums sniegt noguldītājam informāciju par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Garantijas noguldījumiem kredītiestādē Jūsu noguldījumu drošību garantē noguldījumu garantiju sistēma, kas izveidota saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu. Ja iestātos noguldījumu nepieejamība kredītiestādē, Jūsu noguldījumus līdz 100 000 EUR atmaksātu noguldījumu garantiju fonds.
Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs Maksimālais garantētās atlīdzības apmērs ir 100 000 EUR katram kredītiestādes noguldītājam. Garantētās atlīdzības izmaksa tiek veikta EUR valūtā. Garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta par Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā minētajiem noguldījumiem.
Papildu garantētās atlīdzības maksimālais apmērs Papildus maksimālajai garantētajai atlīdzībai 100 000 EUR apmērā noguldītājam ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 200 000 EUR, ievērojot Noguldījumu garantiju likuma 4. pantā minētos noguldījumu veidus un nosacījumus.
Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir vairāki noguldījumi kredītiestādē Visi Jūsu noguldījumi kredītiestādē tiek summēti, un kopsummai piemēro maksimālo garantētās atlīdzības apmēru — 100 000 EUR.
Garantētās atlīdzības aprēķināšana, ja ir kopīgs noguldījums ar citu(-ām) personu(-ām) Ja kontā ir vairāk nekā 100 000 EUR, garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR var saņemt katrs noguldītājs atsevišķi ar nosacījumu, ka šis noguldītājs ir identificēts pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.
Garantētās atlīdzības izmaksas uzsākšanas termiņš noguldījumu nepieejamības gadījumā Sākot ar 21. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies līdz 2018. gada 31. decembrim.
Sākot ar 16. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
Sākot ar 10. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja   noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
Sākot ar 8. darbdienu no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, ja   noguldījumu nepieejamība ir iestājusies pēc 2024. gada 1. janvāra.
Informācija par prasījumu saistību savstarpējā ieskaita iespējamību Aprēķinot noguldītājam pienākošos garantēto atlīdzību, var tik ņemtas vērā noguldītāja saistības pret kredītiestādi, tās savstarpēji dzēšot.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontaktinformācija Finanšu un kapitāla tirgus komisija: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050,
tālr. 6777 4800. Mājas lapas adrese: www.fktk.lv.

Noguldījumu veidi, par kuriem garantētās atlīdzības izmaksa netiek veikta, ir noteikti Noguldījumu garantiju likumā.