Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību

Apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu sniedz likvidējamā ABLV Bank, AS, kā apdrošināšanas aģents.1

Likvidējamā ABLV Bank, AS:
reģistrācijas numurs: 50003149401
juridiskā adrese: Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013
tālrunis: (+371) 6777 5222
e-pasts: ablvinsurance@ablv.com

Likvidējamā ABLV Bank, AS kā apdrošināšanas aģents ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas  (turpmāk – Komisija) uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā. Minētais reģistrs ir publiski pieejams, tam ir publiska ticamība, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar to Komisijas mājas lapā http://www.fktk.lv, kā arī pārliecināties par likvidējamās ABLV Bank, AS reģistrāciju.

Likvidējamā ABLV Bank, AS nav tieši vai netieši iegūtas līdzdalības nevienā apdrošināšanas komersantā vai nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts filiāli Latvijas Republikā nav tieši vai netieši iegūtas līdzdalības likvidējamā ABLV Bank, AS.

Informācija par kārtību, kādā tiek veikta par apdrošināšanas starpniecības pakalpojumu saņemto klientu sūdzību un strīdu izskatīšana pieejama likvidējamās ABLV Bank, AS mājas lapā internetā: https://www.ablv.com/lv/legal/complaints. Likvidējamā ABLV Bank, AS sniedz rakstveida atbildi uz klienta sūdzību 30 dienu laikā no tās iesniegšanas dienas. Likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesības pagarināt atbildes sniegšanu Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Likvidējamā ABLV Bank, AS kā kredītiestāde un apdrošināšanas aģents nav tiesīga dot padomu vai sagatavot piedāvājumu, pamatojoties uz piedāvājumu analīzi.

Likvidējamā ABLV Bank, AS kā apdrošināšanas aģents sadarbojas ar vairākiem apdrošināšanas komersantiem saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

Likvidējamā ABLV Bank, AS kā apdrošināšanas aģents saņem atlīdzību no 0% līdz 42% no apdrošināšanas līgumos noteiktās apdrošināšanas prēmijas. Klients var saņemt informāciju par likvidējamās ABLV Bank, AS atlīdzību par konkrēto piedāvāto  apdrošināšanas līgumu pēc pieprasījuma, vēršoties pie likvidējamās ABLV Bank, AS.

Likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka:

  • Pašrisks ir apdrošināšanas polisē noteiktā naudas summa vai procentos izteikta apdrošināšanas objekta vērtības daļa, par kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam,  apdrošinātājs samazina izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību vai kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sedz apdrošinājuma ņēmējs.
  • Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja apdrošināšanas objekts apdrošināts zem tā faktiskās vērtības, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā pašā attiecībā no zaudējuma summas, kādā attiecībā apdrošināšanas objekts apdrošināts pret tā faktisko vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.
  • Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa pārsniedz apdrošinātā objekta faktisko vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja apdrošināšanas objekts apdrošināts virs tā faktiskās vērtības, apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējuma summu.

Informācija par distances līgumu apdrošināšanas pakalpojumiem2

Apdrošināšanas līgumi ar likvidējamās ABLV Bank, AS starpniecību tiek slēgti arī distances līgumu veidā.

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs ir apdrošināšanas līgumā noteiktais apdrošinātājs (turpmāk – Apdrošinātājs). Informācija par apdrošināšanas komersantiem, ar kuriem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem sadarbojas likvidējamā ABLV Bank, AS, ir pieejama Bankas mājas lapā internetā.

Likvidējamās ABLV Bank akceptētās apdrošināšanas sabiedrības:

  • Seesam Insurance AS Latvijas filiāle;
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company";
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu likvidējamā ABLV Bank, AS lemj individuāli.

Darījumi ar Apdrošinātāju notiek ar likvidējamās ABLV Bank, AS kā apdrošināšanas aģenta starpniecību. Likvidējamās ABLV Bank, AS adrese un kontaktinformācija norādīta augstāk.

Likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka apdrošināšanas pakalpojumi ir pakalpojumi, kas paredz īpašuma apdrošināšanu pret apdrošināšanas polisē norādītajiem riskiem.

Kopējā cena par apdrošināšanas pakalpojumiem ir apdrošināšanas prēmija, ko apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošinātājam apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kuras apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā apdrošināšanas objekta veidu, vērtību un citus Apdrošinātāja noteiktos kritērijus. Apdrošināšanas prēmijas apmērs par konkrēta veida distances apdrošināšanas līguma noslēgšanu tiek norādīts atbilstošā apdrošināšanas piedāvājumā un/vai apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli vai citiem nodokļiem un nodevām. Apdrošināšanas prēmijas samaksas kārtība un apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība tiek noteikta atbilstošajā distances apdrošināšanas līgumā. Likvidējamā ABLV Bank, AS informē, ka var pastāvēt citi nodokļi un (vai) izmaksas, kuras neuzliek Apdrošinātājs vai kurus nemaksā ar Apdrošinātāja starpniecību.

Apdrošinājuma ņēmējam, kas ir patērētājs, ir tiesības izmatot atteikuma tiesības un 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no distances līguma. Minēto atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums nosūtīt pa pastu Apdrošinātājam un likvidējamai ABLV Bank, AS adresētu rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu līdz augstāk minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām. Apdrošinātājs var prasīt apdrošinājuma ņēmējam bez nepamatotas kavēšanās samaksāt par jau sniegto pakalpojumu, ko apdrošinājuma ņēmējs saņēmis saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Gadījumā, ja līdz attiecīgā termiņa beigām apdrošinājuma ņēmējs nav iepriekš minētajā kārtībā paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu, apdrošināšanas līgums ir spēkā esošs.

Lūdzam ņemt vērā, ka atteikuma tiesību izmantošana var radīt starp aizņēmēju un likvidējamo ABLV Bank, AS noslēgtā kredīta līguma, kas nosaka aizņēmēja pienākumu nodrošināt īpašuma apdrošināšanu visā kredīta līguma darbības laikā, noteikumu pārkāpumu no aizņēmēja puses. Ja 14 dienu laikā, skaitot no distances apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, paziņosiet Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos, tas nozīmē, ka atteikuma tiesības nav izmantotas un apdrošināšanas līgums ir spēkā esošs. Ja 14 dienu laikā, skaitot no distances apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, iesniegsiet paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, bet pēc tam paziņosiet Apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos, tad tiks uzskatīts, ka atteikuma tiesības ir izmantotas un apdrošināšanas līgums nav spēkā esošs. 

Minimālais apdrošināšanas periods, kas piedāvāts, un paredzēts distances līgumā, ir viens gads.

Līdzēju tiesības priekšlaicīgi un vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu ir noteiktas apdrošināšanas līgumā un likumā Par apdrošināšanas līgumu.

Apdrošinātāja, likvidējamās ABLV Bank, AS un apdrošinājuma ņēmēja attiecības pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.

Atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem ar apdrošināšanas līguma izpildi saistītiem strīdiem piemērojami Latvijas Republikas likumi un šo strīdu izskatīšana ir piekritīga Latvijas Republikas tiesai. Ar sūdzību par patērētāju tiesību pārkāpumu var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010.

Apdrošināšanas līguma noteikumus var saņemt latviešu valodā.  Saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.648 Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu sniegto informāciju var saņemt latviešu, krievu un angļu valodās. Saziņas valoda distances līguma laikā ir latviešu, krievu vai angļu valoda.

1 Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību sagatavota saskaņā ar 2005.gada 17.marta Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumu.
2 Informācija par distances līgumu sagatavota saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.648 Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu.