Informācija par apdrošināšanas aģenta darbību

Apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu zemāk norādīto Apdrošināšanas komersantu interesēs sniedz likvidējamā ABLV Bank, AS, kā apdrošināšanas aģents.

Likvidējamā ABLV Bank, AS:
reģistrācijas numurs: 50003149401
juridiskā adrese: Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija
tālrunis: (+371) 6777 5222
e-pasts: ablvinsurance@ablv.com

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība), kā apdrošināšanas aģents, ir reģistrēta AAS “BTA Baltic Insurance Company”, ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle un "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāles (turpmāk – Apdrošināšanas komersanti) uzturētajos apdrošināšanas aģentu reģistros. Minētie reģistri ir publiski pieejami, tiem ir publiska ticamība, un jebkurai personai ir tiesības iepazīties ar tiem attiecīgo Apdrošināšanas komersantu tīmekļa vietnēs:

Tostarp, jebkurai personai ir tiesības pārliecināties par Sabiedrības kā likvidējamās kredītiestādes, kas tiesīga sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, statusu Latvijas Bankas tīmekļa vietnē.

Sabiedrībai nav apdrošināšanas komersantā vai ārvalsts apdrošinātājā (kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā un kura apdrošināšanas pakalpojumus Sabiedrība izplata) tieši vai netieši iegūtas līdzdalības, kas aptver 10 (desmit) un vairāk procentu no apdrošināšanas komersanta vai ārvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai ārvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis ārvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav Sabiedrībā tieši vai netieši iegūtas līdzdalības, kas aptver 10 (desmit) un vairāk procentu no Sabiedrības balsstiesīgo akciju skaita vai pamatkapitāla.

Informācija par kārtību, kādā, saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu, izskatāmas sūdzības un strīdi starp Sabiedrību un klientu par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumiem, pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Sabiedrība sniedz pamatotu rakstveida atbildi uz klienta sūdzību 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas. Ja minētajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt atbildi, Sabiedrībai ir pienākums sniegt pamatotu informāciju par atbildes sniegšanas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un paziņot saprātīgu termiņu, kad atbilde tiks sniegta.

Sabiedrība nav tiesīga klientam sniegt rekomendācijas par pārdošanai paredzētajiem apdrošināšanas produktiem vai sagatavot apdrošināšanas piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu apdrošināšanas piedāvājuma analīzi.

Saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu, Sabiedrība ir tiesīga nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu vairāku apdrošināšanas komersantu vai ārvalsts apdrošinātāju filiāļu vārdā un interesēs. Sabiedrībai ir līgumiskas tiesības nodarboties ar apdrošināšanas izplatīšanu sekojošu Apdrošināšanas komersantu interesēs:

  • ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija;
  • Compensa Vienna Insurance GROUP ADB Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvija.

Par konkrētu piedāvāto apdrošināšanas līgumu un / vai saistībā ar apdrošināšanas līgumu, Sabiedrība, saņem atlīdzību, ko klients nemaksā tieši un kas nav iekļauta apdrošināšanas prēmijā. Šādas atlīdzības apmērs ir robežās no 0 (nulles) līdz 40 (četrdesmit) procentiem no apdrošināšanas līgumos noteiktās apdrošināšanas prēmijas. Klients var saņemt informāciju par Sabiedrības atlīdzību par konkrēto piedāvāto apdrošināšanas līgumu pēc pieprasījuma, vēršoties pie Sabiedrības.

Sabiedrība informē, ka:

  • Pašrisks ir apdrošināšanas polisē noteiktā naudas summa vai procentos izteikta apdrošināšanas objekta vērtības daļa, par kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, Apdrošināšanas komersants samazina izmaksājamo apdrošināšanas atlīdzību vai kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sedz apdrošinājuma ņēmējs.
  • Zemapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa ir mazāka par apdrošinātā objekta vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Ja apdrošināšanas objekts apdrošināts zem tā faktiskās vērtības, Apdrošināšanas komersants izmaksā apdrošināšanas atlīdzību tādā pašā attiecībā no zaudējuma summas, kādā attiecībā apdrošināšanas objekts apdrošināts pret tā faktisko vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī.
  • Virsapdrošināšana ir gadījums, kad apdrošinājuma summa pārsniedz apdrošinātā objekta faktisko vērtību apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī. Gadījumā, ja apdrošināšanas objekts apdrošināts virs tā faktiskās vērtības, Apdrošināšanas komersants izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, kas nepārsniedz zaudējuma summu.

Informācija par distances līgumu apdrošināšanas pakalpojumiem

Apdrošināšanas līgumi ar Sabiedrības starpniecību tiek slēgti arī distances līgumu veidā.

Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs ir apdrošināšanas līgumā noteiktais Apdrošināšanas komersants. Informācija par Apdrošināšanas komersantiem, ar kuriem, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, sadarbojas Sabiedrība, ir pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Sabiedrības akceptētie Apdrošināšanas komersanti:

  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas komersantiem, kuri nav iekļauti minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu, Sabiedrība lemj individuāli.

Darījumi ar Apdrošināšanas komersantiem notiek ar Sabiedrības, kā apdrošināšanas aģenta, starpniecību.

Sabiedrības adrese un kontaktinformācija norādīta augstāk.

Sabiedrība informē, ka apdrošināšanas pakalpojumi ir pakalpojumi, kas paredz īpašuma apdrošināšanu pret apdrošināšanas polisē norādītajiem riskiem.

Kopējā cena par apdrošināšanas pakalpojumiem ir apdrošināšanas prēmija, ko apdrošinājuma ņēmējs maksā Apdrošināšanas komersantam apdrošināšanas līgumā noteiktajā veidā, termiņos un apmērā, kuras apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā apdrošināšanas objekta veidu, vērtību un citus Apdrošināšanas komersanta noteiktos kritērijus.

Apdrošināšanas prēmijas apmērs par konkrēta veida distances apdrošināšanas līguma noslēgšanu tiek norādīts atbilstošā apdrošināšanas piedāvājumā un/vai apdrošināšanas polisē.

Apdrošināšanas prēmija netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli vai citiem nodokļiem un nodevām. Apdrošināšanas prēmijas samaksas kārtība un apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība tiek noteikta atbilstošajā distances apdrošināšanas līgumā. Sabiedrība informē, ka var pastāvēt citi nodokļi un/vai izmaksas, kuras neuzliek Apdrošināšanas komersants vai kuras nemaksā ar Apdrošināšanas komersanta starpniecību.

Apdrošinājuma ņēmējam, kas ir patērētājs, ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atkāpties no distances līguma. Minēto atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā apdrošinājuma ņēmējam ir pienākums nosūtīt pa pastu Apdrošināšanas komersantam un Sabiedrībai adresētu rakstveida paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu līdz augstāk minētā atteikuma tiesību izmantošanas termiņa beigām, uz Sabiedrības un Apdrošināšanas komersanta adresi, kas norādīta augstāk.

Apdrošināšanas komersants var prasīt apdrošinājuma ņēmējam bez nepamatotas kavēšanās samaksāt par jau sniegto pakalpojumu, ko apdrošinājuma ņēmējs saņēmis saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Ja līdz attiecīgā termiņa beigām apdrošinājuma ņēmējs nav iepriekš minētajā kārtībā paziņojis par atteikuma tiesību izmantošanu, apdrošināšanas līgums ir spēkā esošs.

Sabiedrība brīdina, ka atteikuma tiesību izmantošana var radīt starp apdrošinājuma ņēmēju (kas kredīta līguma ietvaros uzskatāms arī par aizņēmēju) un Sabiedrību noslēgtā kredīta līguma, kas nosaka apdrošinājuma ņēmēja (aizņēmēja) pienākumu nodrošināt īpašuma apdrošināšanu visā kredīta līguma darbības laikā, noteikumu pārkāpumu no apdrošinājuma ņēmēja (aizņēmēja) puses.

Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no distances apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, apdrošinājuma ņēmējs (aizņēmējs) paziņo Apdrošināšanas komersantam par apdrošinātā riska iestāšanos, tiek uzskatīts, ka atteikuma tiesības nav izmantotas un apdrošināšanas līgums ir spēkā esošs. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no distances apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienas, apdrošinājuma ņēmējs (aizņēmējs) iesniedz paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, bet pēc tam paziņo Apdrošināšanas komersantam par apdrošinātā riska iestāšanos, tiek uzskatīts, ka atteikuma tiesības ir izmantotas un apdrošināšanas līgums nav spēkā esošs.

Minimālais apdrošināšanas periods, kas piedāvāts, un paredzēts distances līgumā, ir viens gads.

Līdzēju tiesības priekšlaicīgi un vienpusēji izbeigt apdrošināšanas līgumu ir noteiktas apdrošināšanas līgumā un likumā Par apdrošināšanas līgumu. Apdrošināšanas komersanta, Sabiedrības un apdrošinājuma ņēmēja attiecības pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Atbilstoši apdrošināšanas līguma noteikumiem, ar apdrošināšanas līguma izpildi saistītiem strīdiem piemērojami Latvijas Republikas likumi un šo strīdu izskatīšana ir piekritīga Latvijas Republikas tiesai.

Ar sūdzību par patērētāju tiesību pārkāpumu apdrošinājuma ņēmējs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija.

Apdrošināšanas līguma noteikumus var saņemt latviešu valodā. Saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.648 Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu, sniegto informāciju var saņemt latviešu, krievu un angļu valodās. Saziņas valoda distances līguma laikā ir latviešu, krievu vai angļu valoda.

* Informācija par apdrošināšanas starpnieka darbību sagatavota saskaņā ar 2019.gada 23.maija Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likumu.
* Informācija par distances līgumu sagatavota saskaņā ar 2014.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.648 Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu.