Konfidencialitāte

Bankas konfidencialitāte vispārīgā nozīmē ir baņķiera profesionālais pienākums nodrošināt finanšu un privātas informācijas par klientu un viņa biznesu saglabāšanu un neizpaušanu.

Likvidējamā ABLV Bank, AS par vienu no savas darbības pamatprincipiem uzskata stingru bankas noslēpuma ievērošanu, ko reglamentē Latvijas likumdošana un profesionāla ētika. Saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas kredītiestāžu likumu (61.pants) klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpuma garantēšana ir kredītiestādes pienākums. Šādu ziņu izpaušana ir sodāma likumā noteiktajā kārtībā. Tāda informācija var būt sniegta noteiktām personām vai valsts iestādēm tikai likumos skaidri atrunātajos gadījumos (62. – 63.panti).

Rīkojoties ciešā saskaņā ar Latvijas banku likumdošanu un pasaules banku praksi, likvidējamā ABLV Bank, AS, garantē pilnu konfidencialitāti informācijai, ko mums sniedz mūsu klienti. Klientu informācija ir pieejama tikai ierobežotam kvalificēto darbinieku lokam, kuri ir apmeklējuši attiecīgas apmācības kursu un turpina regulāri pilnveidot savas zināšanas.

Sekojot likuma burtam, Banka nenodod klientu informāciju trešām personām vai organizācijām, izņemot divus gadījumus:

  • kad banka ar klientu par to ir vienojušies;
  • kad to pieprasa Latvijas likumdošana.

Attīstīta tehnoloģiska bāze un datu savākšanas un apstrādes metožu pilnveidošana ļauj mums atbilst visaugstākajiem informācijas glabāšanas standartiem.