Konfidencialitāte

Likvidējamā ABLV Bank, AS stingri ievēro Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības informācijas konfidencialitātes jomā attiecībā uz to klientiem, bijušajiem klientiem, kreditoriem, trešām personām un sadarbības partneriem. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā – Latvijas Republikas kredītiestāžu likumu (šī likuma 61.pants) klienta personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpuma garantēšana ir kredītiestādes pienākums. Šādu ziņu izpaušana ir sodāma likumā noteiktajā kārtībā. Tāda informācija var būt sniegta noteiktām personām vai valsts iestādēm tikai spēkā esošajos normatīvajos aktos (tajā skaitā, bet ne tikai – Latvijas Republikas kredītiestāžu likuma 62. un 63. pantā) atrunātajos gadījumos.

Likvidējamā ABLV Bank, AS nenodod klientu informāciju trešām personām vai organizācijām, izņemot divus gadījumus:

  • kad banka ar klientu par to ir vienojušies;
  • kad to pieprasa Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

Attīstīta tehnoloģiska bāze un datu savākšanas un apstrādes metožu pilnveidošana ļauj likvidējamajai ABLV Bank, AS atbilst visaugstākajiem informācijas glabāšanas standartiem.