Vispārējā informācija par hipotekārajiem kredītiem patērētājiem

Kredīta devējs

Likvidējamā ABLV Bank, AS, vienotais reģistrācijas Nr. 50003149401.
Tīmekļa vietne: www.ablv.com.
Juridiskā adrese: Skanstes iela 7 k-1, Rīga, LV-1013, Latvija.
Faktiskā pakalpojuma sniegšanas vietas adrese: Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā, LV-1013, Latvija.

Hipotekārais kredīts

Kredīts nekustamā īpašuma iegādei un citiem mērķiem, tajā skaitā mājokļa remontam vai labiekārtošanai, saistību refinansēšanai, pret Latvijā esoša nekustamā īpašuma ķīlu.

Nekustamajam īpašumam, kas kalpos par ķīlu, jābūt novērtētam. Kredīta devējs pasūta un apmaksā nekustamā īpašuma vērtējumu klienta vietā (tikai atsevišķos gadījumos tiek pieprasīta šo izmaksu segšana no klienta). Nekustamā īpašuma novērtējumu var pasūtīt un apmaksāt arī klients, ievērojot, ka nekustamā īpašuma novērtējumu veic kredīta devēja akceptēts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs. Informāciju par kredīta devēja akceptētiem nekustamā īpašuma vērtētājiem var uzzināt zvanot uz +371 6777 5555 vai rakstot uz e-pastu info@ablv.com.

Saskaņā ar kredīta devēja prasībām, nekustamajam īpašumam (izņemot zemi), kas kalpos par ķīlu, ir jābūt apdrošinātam visu kredīta līguma darbības laiku. Klients sedz nekustamā īpašuma apdrošināšanas izmaksas. Ar visiem kredīta devēja nekustamā īpašuma apdrošināšanas noteikumiem var iepazīties šeit. Kredīta devējs piedāvā veikt nekustamā īpašuma apdrošināšanu klienta vietā, apdrošināšanas prēmiju ieturot automātiski no klienta norēķinu konta.

Hipotekārais kredīts tiek izsniegts eiro. Ja kredīts tiek izsniegts valūtā, kas nav tā valūta, kurā klients gūst ienākumus vai uzglabā aktīvus, no kuriem ir jāatmaksā kredīts, un/vai izteikts valūtā, kas nav tās Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts valūta, kurā ir klienta dzīvesvieta, tad valūtas kursa izmaiņas var ietekmēt ikmēneša veicamo maksājumu, kas saistīti ar kredīta atmaksu, apmēru.

Hipotekārais kredīts tiek izsniegts uz termiņu līdz 30 gadiem, atkarībā no nekustamā īpašuma, kas kalpos par ķīlu, veida.

Procentu likme un tās noteikšanas kārtība

Hipotekārajam kredītam tiek noteikta mainīga procentu likme, vadoties no diviem galvenajiem faktoriem — kredīta devēja pievienotās likmes, kas ir nemainīga un tiek noteikta izvērtējot klienta ienākumus un kredītvēsturi, un mainīgās daļas — naudas cenas tirgū. Kredīta devējs izmanto šādu naudas cenas indeksu — EURIBOR (Eiro starpbanku kredītu procentu likmju indekss), kas tiek noteikts sešiem mēnešiem, ievērojot, ja EURIBOR naudas cenas indekss atbilst 0% vai ir negatīvs, tad procentu likmes mainīgā daļa tiek noteikta ne zemāka par 0%.

Ar EURIBOR naudas cenas indeksiem var iepazīties Latvijas Bankas tīmekļa vietnē www.bank.lv.

Tā kā hipotekārajam kredītam tiek noteikta mainīga procentu likme, tad izmaiņas likmes mainīgajā daļā var ietekmēt klienta ikmēneša veicamo maksājumu, kas saistīti ar kredīta atmaksu, apmēru.

Kredīta atmaksa

Hipotekārā kredīta atmaksa noteikta reizi mēnesī, pamatojoties uz klienta izvēlēto kredīta atmaksas plānu: regulāro vai dilstošo.

Izvēloties regulāro atmaksas plānu, ikmēneša maksājumi sastāvēs no procentu maksājumu un kredīta atmaksas maksājumu kopsummas, kas ir izlīdzināta tā, lai tā ir nemainīga.

Izvēloties dilstošo atmaksas plānu, ikmēneša maksājumi sastāvēs no procentu maksājumu un kredīta atmaksas maksājumu kopsummas, kur kredīta atmaksas maksājumi visos kredīta atmaksas mēnešos būs vienādi.

Aprēķināt provizorisko ikmēneša maksājuma apmēru iespējams šeit.

Klients jebkurā laikā kredīta devējam var iesniegt rakstisku pieteikumu par kredīta pirmstermiņa atmaksu un pilnībā vai daļēji atmaksāt kredītu pirms kredīta līgumā noteiktā termiņa.

Kredīta kopējās summas, kredīta kopējo izmaksu un gada procentu likmes (GPL) piemērs

Piemēram, saņemot kredītu 50 000 EUR apmērā uz 25 gadiem ar mainīgo procentu likmi 2,50% gadā (pievienotā likme 2,50% apmērā un procentu likmes mainīgā daļa 0% apmērā) un samaksājot komisijas maksu par dokumentu noformēšanu pēc kredīta piešķiršanas 1.75% apmērā no kredīta summas, komisijas maksu par norēķinu konta atvēršanu 30 EUR, kancelejas nodevu par hipotēkas nostiprināšanu 18,50 EUR apmērā, valsts nodevu par hipotēkas nostiprināšanu 0,1% apmērā no kredīta summas un apdrošināšanas prēmiju par ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu visā kredīta līguma darbības laikā 60 EUR gadā, GPL ir 2,95% un kopējā summa, kas klientam būtu jāsamaksā, ir 70 030,12 EUR.

Saistībā ar kredīta līgumu var rasties šādas papildus izmaksas, kuras nav iekļautas šajā piemērā: izmaksas par ieķīlātā nekustamā īpašuma novērtēšanu; maksa par AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” galvojuma izsniegšanu 2,5 % apmērā no galvojuma summas, ja tiek izmantota valsts palīdzība mājokļa iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem.

Piemērā izmantotais aprēķins veikts, pieņemot, ka procentu likmes apmērs un citas kredīta izmaksas paliek nemainīgas visā kredīta līguma darbības laikā un kredīta atmaksa tiek veikta saskaņā regulāro atmaksas plānu.

Katrā individuālā gadījumā kredīta kopējā summa, kredīta kopējās izmaksas un GPL var atšķirties.

Piemērs sagatavots 2016.gada 30.decembrī un tajā izmantotie dati ir informatīvi, jo var mainīties atkarībā no izmaiņām kredīta devēja normatīvajos dokumentos, tajā skaitā — pakalpojumu cenrādī, un — izmaiņām ārējos normatīvajos aktos.

Kredīta saistību neizpilde

Kredīta līgumā noteikto saistību neizpilde var radīt kā finansiālas, tā arī juridiskas sekas.