NILLTPFN un sankciju ievērošanas politika

Mēs ievērojam saistošo normatīvo aktu prasības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā, kā arī ievērojam prasības starptautisko un nacionālo sankciju jomā.

Klientu un kreditoru interešu maksimālai aizsardzībai 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāri ārkārtas sapulcē bija spiesti pieņemt lēmumu par bankas pašlikvidāciju, kuru FKTK ar 2018. gada 12. jūnija lēmumu oficiāli apstiprināja.

Būtiska pašlikvidācijas procesa sastāvdaļa ir kreditoru pārbaudes. Tie ir pasākumi, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska pārvaldīšanu. Atzīto kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc kreditora pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Vairāk informācijas par kreditoru pārbaudēm skatīt šeit.

Informācija par Latvijas Republikā spēkā esošajiem saistošajiem tiesību aktiem, tostarp tiem, ko izdevis FKTK, un citiem dokumentiem ir pieejama latviešu un angļu valodā FKTK mājaslapā.