AML politika

“Money laundering” ir “naudas līdzekļu atmazgāšana” vai, runājot juridiskās terminoloģijas valodā, “noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija” — tās ir darbības, vērstas uz naudas līdzekļu izcelsmes avota noslēpšanu, ar mērķi tiem piešķirt likumīgu raksturu.

Cīņa ar naudas līdzekļu legalizāciju (anti-money laundering — AML) ietver sevī pasākumu kompleksu, kas ir domāti tam, lai novērstu valsts finanšu sistēmas izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai vai terorisma finansēšanai. Ar šo pasākumu un instrumentu izstrādāšanu un ieviešanu nodarbojas starptautiskie un nacionālie institūti, ka arī banku un lietišķās aprindas.

Mūsu pieeja

Finanšu institūcijām ir vairāki paņēmieni cīņai ar naudas līdzekļu atmazgāšanu, kuri palīdz novērst noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijas gadījumus, ka arī terorisma finansēšanas gadījumus.

Zemāk ir aprakstīti konkrētie pasākumi, kurus savā darbībā veic likvidējamā ABLV Bank, AS AML politikas ietvaros:

  • Mūsu vadības struktūrā ir augstāka līmeņa amatpersona, kuras galvenais uzdevums ir uzraudzīt likvidējamās ABLV Bank, AS, politikas un procedūru, ka arī pasaules banku prakses un ar AML saistītu normatīvo aktu ievērošanu.
  • Mēs uzticamies mūsu bankas augsti kvalificētiem darbiniekiem, kas savā darbā cieši saskaras ar klientiem: tie ir gan klientu apkalpošanas speciālisti, gan nodaļu un pārvalžu vadītāji. Kā klientu politikas sastāvdaļa bankā ir ieviesta programma “Pazīsti savu klientu”, kuras galvenais mērķis ir pilnas informācijas par mūsu partneru saņemšana un viņu darbības pārzināšana.
  • Mēs nemitīgi uzlabojam AML politiku un procedūras, kas atbilst Latvijas likumdošanas prasībām un noteiktos aspektos pat pārsniedz tās. Mēs šajā procesā ieguldām ievērojamus līdzekļus un nodrošinām mūsu personāla nepārtrauktu apmācību šajā jomā.
  • Mēs iegādājamies un patstāvīgi izstrādājam jaunas tehnoloģijas, kuras mums ļauj novērst iespējamus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas mēģinājumus.
  • Mēs saprotam, ka naudas līdzekļu atmazgāšanas novēršana un terorisma finansēšanas faktu konstatēšana ir nepārtraukts process, kas prasa pastāvīgu uzmanību un spēju atklāt nelikumīgas finanšu shēmas.
  • Mēs ievērojam Latvijas Republikas likumdošanas prasības, kas ir saistītas ar cīņu pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Attiecīgajos likumdošanas aktos noteiktos gadījumos banka sadarbojas ar LR amatpersonām un valsts iestādēm.

Svarīgākie Latvijā pieņemti un spēkā esoši normatīvi akti AML jomā ir šādi:

  • Latvijas Republikas"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums", kas regulē un nosaka dažādu īpašu pasākumu veikšanu un procedūru ievērošanu, lai mazinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanus, kā arī nosaka likuma subjektu loku, to pienākumus, tiesības un atbildību. Likumā ir ieviestas Eiropas Savienības direktīvu 2005/60/EK un 2006/70/EK prasības, kas pielāgotas Latvijas normatīvajiem aktiem un papildinātas ar nacionālo regulējumu;
  • Latvijas Republikas Ministru kabineta 22.12.2008. noteikumi Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem". Noteikumi izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un nosaka neparasta darījuma pazīmju sarakstu, kārtību, kādā valsts kompetentajām iestādēm sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem;
  • Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 27.08.2008. noteikumi Nr.125 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi". Noteikumi izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un nosaka gadījumus, kuros finanšu iestādes veic klienta padziļināto izpēti, padziļinātās izpētes kārtību un minimālo apjomu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska kategorijas un tām atbilstošās riska pazīmes, īpašos klienta padziļinātās izpētes pasākumus un klienta darījumu pastiprinātās uzraudzības kārtību.