Likvidējamās ABLV Bank, AS statūti

 

1. Firma

Sabiedrības firma ir ABLV Bank, AS.

2. Pamatkapitāls un akciju veidi

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 42 080 000 EUR (četrdesmit divi miljoni astoņdesmit tūkstoši euro). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 42 080 000 (četrdesmit divi miljoni astoņdesmit tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

2.2. Visas akcijas ir vārda akcijas un tās ir dematerializētas.

2.3. 38 250 000 (trīsdesmit astoņi miljoni divi simti piecdesmit tūkstoši) akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) ir vārda akcijas ar balsstiesībām. Tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

2.4. 3 830 000 (trīs miljoni astoņi simti trīsdesmit tūkstoši) akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) ir personāla akcijas. Tajās ir nostiprinātas sekojošas tiesības:

1) tās dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu. Personāla akciju īpašniekiem nav balsstiesību un tiem nav tiesību saņemt likvidācijas kvotu;
2) tās bez atlīdzības tiek piešķirtas īpašumā Sabiedrības valdes locekļiem un Sabiedrības darbiniekiem, kuru sarakstu sagatavo Sabiedrības valdes priekšsēdētājs un apstiprina Sabiedrības padome, par ko tiek izdarīts ieraksts Sabiedrības personāla akciju reģistrā. Ja personāla akciju īpašnieka darba līgumā tiek grozīts darbinieka amats (veicamais darbs) vai darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību izbeidzas, tai skaitā nāves gadījumā, vai ja personāla akciju īpašnieks ir  atsaukts no valdes locekļa amata vai atstājis to, tai skaitā nāves gadījumā, Sabiedrības personāla akcijas bez atlīdzības pāriet Sabiedrības īpašumā, par ko bez personāla akciju īpašnieka piekrišanas tiek veikts attiecīgs ieraksts Sabiedrības personāla akciju reģistrā;
3) Sabiedrības personāla akciju īpašnieki nedrīkst atsavināt personāla akcijas nevienam citam izņemot Sabiedrību. Personāla akcijas nevar tikt mantotas, un tās nevar piederēt citām personām kā tikai Sabiedrības darbiniekiem vai valdes locekļiem vai Sabiedrībai. Personāla akcijas aizliegts ieķīlāt vai kā citādi apgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām.  

3. Sabiedrības darbības veidi saskaņā ar NACE

64.19 Cita monetārā starpniecība;
64.91 Finanšu noma;
64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi;
64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšana;
66.11 Finanšu tirgus vadīšana;
66.12 Operācijas ar vērtspapīriem;
66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu;
66.30 Fondu pārvaldīšana.

4. Valde

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 7 (septiņiem) valdes locekļiem.

4.2. Padome no valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku.

4.3. Sabiedrību ir tiesības pārstāvēt ne mazāk kā 2 (diviem) valdes locekļiem kopīgi, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.

5. Prokūras

Sabiedrības prokūristam ir tiesības pārstāvēt sabiedrību kopā ar ne mazāk kā 1 (vienu) valdes locekli.

6. Padome

6.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un vismaz 1 (viens) ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

6.2. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

7. Akcionāru sapulce

7.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā ½ (viena puse) no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, izņemot statūtu 7.2. punktā noteikto gadījumu.

7.2. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par sabiedrības statūtu grozīšanu, sabiedrības likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvētas ne mazāk kā ¾ (trīs ceturtdaļas) no sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

7.3. Ja kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce nav tiesīga pieņemt lēmumus tāpēc, ka tajā nav statūtu 7.1. vai 7.2. punktā noteiktā kvoruma, ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) kalendāra dienu laikā no sākotnējās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas dienas tiek sasaukta atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce. Atkārtota kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no tajā pārstāvētā sabiedrības pamatkapitāla.

7.4. Paziņojums par Statūtu 7.3. punktā noteiktās atkārtotās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms paredzētās sapulces.

7.5. Statūtu 7.3. punktā noteiktā atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus tikai tajos jautājumos, kuri ir norādīti paziņojumā par sākotnējās akcionāru sapulces sasaukšanu, izņemot statūtu 7.6. punktā noteikto gadījumu.

7.6. Statūtu 7.3. punktā noteiktā atkārtotā kārtējā vai ārkārtas akcionāru sapulce ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus sekojošos jautājumos arī tad, ja šie jautājumi nav norādīti paziņojumā par sākotnējās akcionāru sapulces sasaukšanu:
7.6.1. padomes, revidenta, sabiedrības kontroliera, likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes, likvidatora atsaukšanas gadījumā šajā pašā akcionāru sapulcē tiek ievēlēta jauna padome, likvidators;
7.6.2. prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, sabiedrības kontrolieri, likvidatoru, revidentu, ja šajā pašā akcionāru sapulcē tiek izskatīts jautājums par sabiedrības gada pārskatu;
7.6.3. jaunas akcionāru sapulces sasaukšana.

8. Citi noteikumi

Sabiedrības atlikušās mantas sadales procesā izmaksas akcionāriem var tikt veiktas gan naudā, gan mantā.

Rīgā, 2020. gada 22. decembrī