Mājas lapas lietošanas noteikumi

Pirms uzsākt www.ablv.com mājas lapas lietošanu, turpmāk – Mājas lapa, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Mājas lapas lietošanas noteikumiem, turpmāk – Noteikumi.

Uzsākot Mājas lapas lietošanu, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt Mājas lapas lietotājus par likvidējamās ABLV Bank, AS, vienotās reģistrācijas numurs 50003149401, turpmāk – Banka, darbību, piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem, kā arī to izmantošanas un lietošanas noteikumiem. Mājas lapā var būt ietverta informācija arī par Bankas pārstāvniecībām, Bankas saistītām sabiedrībām, to pārstāvniecībām un piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī Bankas akcionāru izveidotu nodibinājumu, līdz ar to Noteikumi ir attiecināmi arī uz šo Mājas lapā ietverto informāciju.

Mājas lapā ir norādīti produkti un pakalpojumi, kurus var izmantot un kas tādējādi var būt pieejami tikai privātpersonām vai tikai korporatīviem klientiem. Termins ‘privātpersona’ Mājas lapā tiek lietots lai apzīmētu fiziskas personas, savukārt ar terminu ‘korporatīvais klients’ Mājas lapā tiek apzīmēta juridiska persona, personālsabiedrība un tās analogi.

1. Mājas lapā iekļautās informācijas raksturs

Mājas lapā izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (analītiski raksti, tirgus apskati, preses relīzes, tarifi, likmes, cenas, darījumu noteikumi, analītiski attēli, funkcionāli risinājumi, grafiski materiāli u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais. Bankai ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, izņemt vai grozīt Mājas lapā ietverto informāciju.

Banka un Bankas saistītās sabiedrības negarantē, ka Mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai izriet no Bankas un tās klientu līgumiskajām attiecībām.

Bankas Mājas lapā ietvertā Informācija nesatur aicinājumu vai rekomendāciju un nav uzskatāma par piedāvājumu slēgt jebkāda veida darījumus par Mājas lapā norādīto produktu un pakalpojumu izmantošanu, tā nav uzskatāma par konsultāciju vai informācijas sniedzējam saistošu piedāvājumu (oferti), kā arī nerada saistības nedz informācijas sniedzējam, nedz Mājas lapas lietotājam.

Banka vai Bankas saistītās sabiedrības negarantē Mājas lapā norādīto pakalpojumu un/vai produktu pieejamību.

Mājas lapā izklāstītā informācija mūsu uztverē ir gūta no uzticamiem avotiem, taču tas neizslēdz katras personas pienākumu patstāvīgi izvērtēt Mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Mājas lapas lietotājiem ir iespēja izmantot interneta mājas lapā esošos funkcionālos risinājumus (valūtu konvertētājs, depozīta un kredīta kalkulators u.c.). Minētie funkcionālie risinājumi darbojas uz aktuālās informācijas pamata un ir informatīvi. Banka neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā, un no šīm kļūdām izrietošajām sekām. Šo funkcionālo risinājumu izmantošana jebkurā gadījumā nerada Bankai saistības vai pienākumus nodrošināt šāda veida pakalpojumus.

2. Atbildība

Banka un ar Banku saistītās sabiedrības neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas varētu rasties Mājas lapas vai tajā norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tādēļ, ka Mājas lapā piedāvātais pakalpojums, produkts, Mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama vai Mājas lapas darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Ņemot vērā, ka Bankas Mājas lapas saturs ir informatīva rakstura, Banka un Bankas saistītās sabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem vai jebkādām sekām, kas var rasties šajā Mājas lapā pieejamo materiālu izmantošanas rezultātā.

3. Saites uz citām mājas lapām

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. Banka neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites

4. Intelektuālā īpašuma tiesības

Mājas lapa ir Bankas īpašums. Bankai ir visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar Mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta Mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Mājas lapu un tajā norādīto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai informatīvos nolūkos.

Jebkuras Mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā iekļauto preču zīmju un logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar Bankas iepriekšēju rakstveida piekrišanu.

5. Piemērojamās tiesību normas

Šīs Mājas lapas darbību regulē un šiem Noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas rodas sakarā ar šīs Mājas lapas lietošanu vai radušies saistībā ar šiem Noteikumiem, ir izšķirami saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.