Garantētā atlīdzība

Likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrība) klientiem saskaņā ar Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību līdz 100 000 EUR no Noguldījumu garantiju fonda.

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie Sabiedrības noguldītāji, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet nepieteiksies tās saņemšanai līdz 23.02.2023. plkst. 23.59, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēs prasījuma tiesības pret noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Līdz ar to, aicinām visus noguldītājus, kuriem ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību un kuri to nav izdarījuši līdz šim, pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka līdz 23.02.2023 plkst. 23.59. Aicinājums nav attiecināms uz noguldītājiem, kuriem nav tiesību saņemt garantēto atlīdzību vai kuriem ir spēkā ierobežojumi garantētās atlīdzības saņemšanai.

Sabiedrība ir aprēķinājusi katram klientam garantētās atlīdzības summu un izvietojusi attiecīgos līdzekļus atsevišķos kontos. Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz 100 000 EUR visos kontos kopā, ja vien šie naudas līdzekļi nenodrošina klienta saistības.

Garantētā atlīdzība pienākas Sabiedrības klientiem — fiziskām un juridiskām personām, rezidentiem un nerezidentiem, izņemot atsevišķus gadījumus, kas ir minēti Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likuma 23. pantā.

No 2018. gada 3. marta tiek veiktas izmaksas šādā kārtībā:

  • pieteikumus garantēto atlīdzību izmaksai pieņem AS “Citadele banka”:
    - visiem klientiem — filiālē "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2A);
    - klientiem, kuriem ir atvērts konts AS "Citadele banka" — arī AS “Citadele banka” internetbankā;
  • garantēto atlīdzību katram klientam izmaksā EUR valūtā vienā maksājumā, ja nav noteikts savādāk;
  • ja garantētās atlīdzības apmērs nepārsniedz 1000 EUR, pēc noguldītāja izvēles to noguldītājam izmaksā skaidrā naudā, piemērojot komisijas maksu par izmaksu atbilstoši AS “Citadele banka” pakalpojumu cenrādim;
  • ja garantētās atlīdzības apmērs pārsniedz 1000 EUR, to var tikai pārskaitīt uz noguldītāja kontu jebkurā citā kredītiestādē, piemērojot komisijas maksu par izmaksu atbilstoši AS “Citadele banka” pakalpojumu cenrādim.

Informāciju par dokumentiem, kas ir nepieciešami, lai varētu izmaksāt garantēto atlīdzību, AS “Citadele banka” ir publicējusi savā tīmekļa vietnē. Papildus AS “Citadele banka” informē noguldītājus par iespējām nosūtīt dokumentus AS “Citadele banka” sākotnējai pārbaudei, lai savlaicīgi, pirms noguldītāja ierašanās, novērstu iespējamos trūkumus, kas ir saistīti, piemēram, ar juridiskās personas pārstāvja pilnvarojumu apliecinošajiem dokumentiem.

Apkalpojot garantētās atlīdzības saņēmējus, kuri nav sasnieguši pilngadību (krājkonta nepilngadīgiem klientiem gadījumā), garantētā atlīdzība tiks izmaksāta vienam no vecākiem vai aizbildnim, uzrādot vecāka vai aizbildņa pasi vai personas apliecību, nepilngadīgās personas dzimšanas apliecību un bāriņtiesas atļauju. Bāriņtiesas atļauja nav nepieciešama, ja garantētā atlīdzība nepārsniedz 20 EUR vai tā tiks pārskaitīta uz jau atvērtu bērna krājkontu citā Latvijas kredītiestādē.