Fizisko personu datu apstrāde

Saistoša informācija klientiem par fizisko personu datu apstrādi ABLV Bank, AS.

ABLV Bank , AS, (vienotais reģ.Nr. 50003149401, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010), ievērojot augstākos klientu apkalpošanas standartus un Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības, veic savu klientu — fizisko personu datu apstrādi.

AB LV Bank, AS, kā personas datu apstrādes pārzinis un bankas veiktā datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā — apstrādes reģistrācijas Nr. 000870, reģistrācijas apliecības Nr.002063.

Mērķi

Reģistrētie personas datu apstrādes mērķi ir:

 • klientu attiecību vadība;
 • centralizēto bankas datu apstrāde;
 • maksājumu karšu izsniegšana un darījumu ar maksājumu kartēm apstrāde;
 • dīlinga darījumu nodrošināšana;
 • attālinātā kontu vadīšana;
 • autorizācijas līdzekļu pārvaldība un pielietošana;
 • korespondentattiecību vadība;
 • atskaišu un kontu izrakstu veidošana;
 • pārskaitījumu starp finansu institūcijām nodrošināšana;
 • dokumentu aprites vadība arhīva nodrošināšanai;
 • iekšējās uz darba plūsmas bāzētās informācijas aprites nodrošināšana un dokumentu elektroniskā aprite;
 • informācijas apmaiņa ar Latvijas Bankas Kredītu reģistru;
 • ar noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu saistīto risku pārvaldība;
 • darbinieku, klientu un pārziņa īpašuma drošības nodrošināšana;
 • darbinieku un klientu apdrošināšana;
 • operacionālo risku pārvaldība;
 • kredītu uzskaite un kontrole.

Tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats — Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1.,2. un 3.punkts:

 1. ir datu subjekta piekrišana;
 2. datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām vai, ievērojot datu subjekta lūgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu;
 3. datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto pienākumu veikšanai.