Kreditoru pārbaudes

Būtiska Sabiedrības pašlikvidācijas procesa sastāvdaļa ir kreditoru pārbaudes. Kreditoru pārbaudes ir ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (turpmāk – FKTK) un Finanšu izlūkošanas dienestu saskaņoti pasākumi Sabiedrības likvidācijas procesā, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska pārvaldīšanu. Minētos pasākumus īsteno neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs.

Atzīto kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc kreditora pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kopš 2023.gada 1. janvāra – Latvijas Banka veic pašlikvidācijas procesa un t.sk. kreditoru pārbaužu procesa uzraudzību:

Informācija par Latvijas Republikā spēkā esošajiem saistošajiem tiesību aktiem, tostarp tiem, ko izdevusi Latvijas Banka, un citiem dokumentiem ir pieejama latviešu un angļu valodā Latvijas Bankas mājaslapā.

Lai nodrošinātu efektīvu pašlikvidācijas procesa norisi kreditoru pārbaudes posmā, aicinām, saņemot pieprasījumu par kreditora pārbaudei nepieciešamās informācijas iesniegšanu, sniegt visu pieprasīto informāciju pēc iespējas īsākā laika posmā.