Kreditoru prasījumu izmaksa

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) aktīvi ir pietiekami, lai apmierinātu visu kreditoru prasījumus. Nosakot kreditora prasījuma apmierināšanas kārtu, Sabiedrības un tās kreditoru tiesiskajām attiecībām ir piemērojami Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 191. – 195. panta noteikumi, kas bija spēkā līdz 2018. gada 14. novembrim, (saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma Pārejas noteikumu 78. punktu).

Ņemot vērā augstāk minēto, kreditoru prasījumi tiks apmierināti šādā secībā:

 1. Prasījumi par noguldījumiem līdz 100 000 EUR.
  Noguldījumi, kuri saskaņā ar likumu tiek segti garantētās atlīdzības apmērā, un attiecībā uz kuriem tādējādi ir zaudētas prasījuma tiesības pret Sabiedrību.
  Garantēto atlīdzību izmaksas sāktas jau 2018. gada 3. martā un šim mērķim Sabiedrība ir pārskaitījusi Noguldījumu garantiju fondam vairāk kā 480 miljonus EUR. Šīs kārtas prasījumi jau tiek izmaksāti AS “Citadele banka” un uz tiem vairs nav jāpiesakās.

 2. Kredītiestāžu likuma 192. panta 11. punktā norādītā kārta
  Noguldījumi (pamatsummas), kas pārsniedz segto noguldījumu apmēru — noguldījumi, kas kreditoram paliek Sabiedrības kontā pēc pirmās (garantētās) kārtas noguldījuma 100 000 EUR apmērā saņemšanas no AS “Citadele banka”.
  Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka šajā kārtā ietilpst fiziskas personas un mikrouzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi (turpmāk – MVU) Latvijas Republikas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likuma izpratnē.1

  • Kreditora MVU statusa noteikšanas principi

   1 Latvijas Republikas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā ir noteikts, ka mikrouzņēmums, mazais un vidējais uzņēmums — komercsabiedrība atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (dokuments attiecas uz EEZ), pielikumā minētajam kritērijam attiecībā uz gada apgrozījumu, kas izriet no sabiedrības gada pārskata (papildu informācija http://viaa.gov.lv/library/files/original/2_Regula_EK_651_2014_Latv.pdf).

   Tādējādi, lai konstatētu, vai kreditors atbilst mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu statusam, par informācijas avotu tiek izmantots finanšu gada pārskats, kas ir iegūts no publiskiem reģistriem, kuri satur publisko personu (iestāžu) datus. Gada pārskatam jābūt ar nodokļu iestādes apstiprinājumu par finanšu pārskata saņemšanu vai ar pierādījumu, ka tas ir iesniegts nodokļu iestādei elektroniski, vai ar tāda zvērināta revidenta atzinumu, kuru sniedzis zvērināts revidents, kurš atbilst visiem zemāk uzskaitītajiem kritērijiem:

   • revidents veic savu komercdarbību kreditora reģistrācijas valstī;
   • revidenta pienākumus un atbildību nosaka spēkā esoši likumi; 
   • tā darbību uzrauga publiska persona (iestāde) vai profesionālā asociācija, kurai valsts ir deleģējusi uzraudzības funkciju; 
   • uz to ir attiecināms normatīvais regulējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, kas paredz pienākumus revidentam; 
   • revidents uzņemas atbildību par sagatavoto atzinumu, t.sk., revidenta atzinumā skaidri izteikts viedoklis par to, vai gada pārskatā (arī konsolidētajā gada pārskatā) ietvertie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par attiecīgā klienta finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu saskaņā ar attiecīgajiem finanšu pārskatu sagatavošanas principiem (standartiem) un atbilst normatīvajiem aktiem.

   Informācija iesniedzama par visiem radniecīgo uzņēmumu kapitāldaļu īpašnieku ķēdē esošiem augšupējiem un lejupējiem uzņēmumiem līdz fiziskajai personai — patiesā labuma guvējam. Pievērsiet uzmanību, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulas Nr. 651/2014 1. pielikuma 3. panta trešajā punktā minēto "uzņēmumi, kuriem kādas no šīm attiecībām (saskaņā ar Eiropas Komisijas Regulu Nr. 651/2014 ) pastāv ar fiziskas personas vai kopīgi darbojošos fizisku personu grupas starpniecību, arī ir uzskatāmi par saistītiem uzņēmumiem, ja tie pilnībā vai daļēji darbojas tajā pašā konkrētajā tirgū vai blakustirgos".

   Finanšu gada pārskatu (oriģinālu vai tā atvasinājumu) pieņem tikai latviešu, krievu vai angļu valodā; citos gadījumos Sabiedrība pieprasa iesniegt dokumenta notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no augstāk minētajām valodām.

   Dokumenti ir iesniedzami, kreditoram vai tā pārstāvim ierodoties personīgi Sabiedrības birojā tās darba laikā vai nosūtot dokumentu oriģinālus vai to notariāli apliecinātas kopijas pa pastu.

   Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem par apliecinājumu, ka tie ietilpst mikrouzņēmumu statuss, var kalpot arī informācija no valsts iestādēm, ka konkrētais uzņēmums ir reģistrēts kā mikrouzņēmums.

   Ja kreditors neatbilst minētajām prasībām, tā prasījums tiks apmierināts kopā ar kreditoriem, kuru prasījumi atzīti 7. - 10.kārtā.

 3. Kredītiestāžu likuma 192. panta 2. punktā norādītā kārta
  Iespējamie Sabiedrības darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu, atlīdzību par apmaksāto atvaļinājumu, atlaišanas pabalstu.
 4. Kredītiestāžu likuma 192. panta 3. punktā norādītā kārta
  Nodokļu un citi maksājumi (parādi) valsts budžetā un pašvaldību budžetos, kā arī noteikti tranzītkredīti.
 5. Kredītiestāžu likuma 192. panta 4. punktā norādītā kārta
  Parādi kreditoriem, kuri izveidojušies, kredītiestādei pieņemot izpildei, bet neizpildot klienta maksājuma uzdevumus par naudas pārskaitīšanu valsts vai pašvaldības budžeta kontos.
 6. Kredītiestāžu likuma 192. panta 5. punktā norādītajai kārtai
  Valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksāšanu.
 7. Kredītiestāžu likuma 193. panta 1. punktā norādītā kārta
  Kreditoru prasījumi — pamatsummas (piemēram, to noguldītāju prasījumi, kas nekvalificējas 2. kārtai; parastās obligācijas, prasījumi, kas nav saistīti ar finanšu pakalpojumu saņemšanu (piemēram, kas izriet no līguma vai rēķina)).
 8. Kredītiestāžu likuma 193. panta 2. punktā norādītā kārta
  Kreditoru prasījumi — procentu maksājumi par tādiem prasījumiem, kas ir pieteikti noteiktajā trīs mēnešu termiņā.
 9. Kredītiestāžu likuma 193. panta 3. punktā norādītā kārta
  Kreditoru prasījumi, kas pieteikti pēc noteiktā trīs mēnešu termiņa, tajā skaitā procentu maksājumi par šādiem prasījumiem.
 10. Kredītiestāžu likuma 193. panta 4. punktā norādītā kārta
  Prasījumi par līdzekļiem, kurus kreditori aizdevuši kredītiestādei uz noteiktu laiku ar nosacījumu, ka pirms termiņa tos var pieprasīt vienīgi kredītiestādes likvidācijas gadījumā (subordinētās saistības).

Kreditoru prasījumu izmaksa tiek veikta tad, kad izpildās trīs galvenie nosacījumi:

 • atbilstības nosacījums (ir pabeigts pārbaudes process un pieņemts lēmums izmaksāt konkrētā kreditora prasījumu);
 • izmaksas nosacījums (pieņemts lēmums sākt izmaksas visai konkrētai kreditoru prasījumu kārtai);
 • nav citu normatīvajos aktos noteikto šķēršļu izmaksai.

Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde

Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumi par naudas līdzekļu apķīlāšanu un pārskaitīšanu tiks izpildīti tikai tad, kad personai, kuras naudas līdzekļi ir apķīlāti ar zvērināta tiesu izpildītāja rīkojumu, pienāks kārta naudas līdzekļu saņemšanai atbilstoši Kredītiestāžu likuma 192.-193. pantam.

Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde nebūs atkarīga no tā, vai zvērināta tiesu izpildītāja parādnieks būs vai nebūs pieteicis savu kreditora prasījumu.

Aicinām zvērinātus tiesu izpildītājus iesniegt esošajam Sabiedrības likvidācijas statusam atbilstošus rīkojumus, noformējot tos kā rīkojumus par tādu naudas līdzekļu piedziņu, kas pienākas no citām personām.

Minētā kārtība attiecas uz zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumiem, kas ir saistīti ar naudas piedziņu no Sabiedrības kreditoriem.