Identifikācijas un pārstāvības dokumenti

Iesniedzot kreditoru prasījumus, kreditoru identifikācijas un pārstāvības dokumenti jāuzrāda klātienē, likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) birojā, Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā.

Kreditora prasījuma pieteikšanai jāuzrāda dokumentu oriģināli vai to notariāli apliecinātas kopijas. Dokumentiem ir jābūt latviešu, krievu vai angļu valodā, vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.

Iesniedzot prasījumu, kreditors apliecina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības vispārējiem likvidācijas noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst to par sev saistošiem.

Pie kreditora pārstāvja pilnvarojuma tiesību pagarināšanas nepieciešams iesniegt pārstāvības dokumentus, kas apliecina personas tiesības rīkoties kreditora vārdā un dokumentus, kas apliecina kreditora statusu (juridiskām personām). Iesniedzamajiem identifikācijas un pārstāvības dokumentiem tiek izvirzītās prasības, kuras ir uzskaitītās zemāk.

Kreditora pārstāvja maiņas gadījumā jaunais kreditora pārstāvis ir identificējams klātienē, likvidējamās ABLV Bank, AS birojā, Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā.

Lēmums par katra kreditora dokumentu pietiekamību un atbilstību tiks pieņemts individuāli, tāpēc šajā publikācijā norādīto prasību izpilde negarantē kreditora prasījuma pieteikuma pieņemšanu vai apmierināšanu.

Šajā publikācijā ir apkopota informācija un skaidrojumi, kas attiecas uz visiem klientiem un kreditoriem, tādēļ lūdzam ņemt vērā tikai to daļu, kas attiecas uz jums.

Kreditoram var tikt pieprasīta papildu informācija un dokumenti atkarībā no attiecīgajā brīdī Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem, Sabiedrības vispārējiem likvidācijas noteikumiem, kā arī Sabiedrības darbību un likvidāciju regulējošo institūciju lēmumiem vai citiem apstākļiem.

1. Kreditors – fiziska persona

Prasījuma pieteicējs Uzrādāmie dokumenti Skaidrojumi
Kreditors - rezidents Personu apliecinošs dokuments

Personu apliecinoši dokumenti ir:
1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID);
2) pase.

Kreditors - nerezidents

Personu apliecinošs dokuments, kurš ir derīgs ieceļošanai Latvijā

Kreditora pārstāvis  

 
 1. Pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties kreditora vārdā
  
Ja kreditors ir nepilngadīga persona, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pārstāvis ir viens no vecākiem vai cits likumiskais pārstāvis.

Ja kreditoru pārstāv pilnvarotā persona, pilnvarai ir jābūt derīgai un noformētai notariāla akta formā. Kreditoram jārūpējas, lai visā Sabiedrības likvidācijas procesa gaitā tās rīcībā būtu derīga kreditora pārstāvja pilnvara.

Ja pārstāvības tiesības izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmums.

 1. Personu apliecinošs dokuments

Pārstāvim - nerezidentam personu apliecinošs dokuments, kurš derīgs ieceļošanai Latvijā.

2. Kreditors – juridiska persona vai juridisks veidojums1

Uzrādāmie dokumenti Skaidrojumi
 1. Dokumenti, kas apliecina kreditora nosaukumu, juridisko formu un tiesisko reģistrāciju
Ja informācija par tiesiskās reģistrācijas faktu ir iekļauta citos kreditora iesniegtajos dokumentos, piemēram, izziņā no komercreģistra, tad atsevišķi reģistrācijas apliecība nav jāiesniedz.
 1. Statūti un dibināšanas līgums
Ja statūti atbilstoši kreditora jurisdikcijai vai juridiskajai formai nav nepieciešami, var iesniegt tikai dibināšanas līgumu.
 1. Dokumenti, kas apliecina kreditora aktīvo statusu
Piemēram, izziņa no komercreģistra, certificate of good standing vai reģistrācijas aģenta izsniegts certificate of incumbency. Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.
 1. Pārstāvības dokuments, kas apliecina personas tiesības rīkoties kreditora vārdā
   
 • Likumiskie pārstāvji:

  Ja kreditoru pārstāv valde vai cita pārvaldes institūcija, ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina šo pārstāvju sastāvu, piemēram, dokuments par valdes iecelšanu un izziņa no komercreģistra vai reģistrācijas aģenta izsniegts certificate of incumbency. Šie dokumenti nedrīkst būt vecāki par vienu gadu.

  Ja kreditora likumiskais pārstāvis ir cita juridiska persona (piemēram, komandītsabiedrības gadījumā), ir jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, tās reģistrāciju, kā arī dokumenti, kas apliecina šīs personas pārstāvju pilnvaras. Šiem dokumentiem formas, satura un termiņu ziņā tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem kreditora un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.

 • Pārstāvji uz pilnvaras pamata:

  Gadījumos, kad kreditoru pārstāv pilnvarnieks, jāiesniedz tādi paši dokumenti, kādi jāiesniedz tad, ja kreditoru pārstāv likumiskais pārstāvis. Papildus tiem ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka likumiskie pārstāvji ir tam piešķīruši attiecīgo pilnvarojumu. Par šādu dokumentu var kalpot pilnvara. Šādas pilnvaras var izdot arī personas, kuras nav kreditora likumiskie pārstāvji, bet tikai tajā gadījumā, ja to pilnvarās ir paredzētas pārpilnvarojuma tiesības. Pilnvarām ir jābūt derīgām un noformētām notariāla akta formā. Kreditoram jārūpējas, lai visā Sabiedrības likvidācijas procesa gaitā tās rīcībā būtu derīga kreditora pārstāvja pilnvara. Lai neradītu sarežģījumus komunikācijai kreditoru pārbaudes procesā un pie prasījumu izmaksas, Sabiedrība iesaka savlaicīgi iesniegt dokumentus par pilnvaru pagarināšanu. Vēršam uzmanību, ka pilnvarnieka tiesību apjoms un termiņš nevar pārsniegt tā pilnvarotājam piešķirtās tiesības un termiņu.
  Ja kreditora pārstāvi pilnvaro cits kreditora pilnvarnieks, kas nav kreditora likumiskais pārstāvis, tad iesniedzami dokumenti, kas apliecina šī pilnvarnieka pilnvarojumu. Ja kreditora pārstāvi pilnvaro cits kreditora pilnvarnieks, kas pats ir juridiskā persona, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina attiecīgās personas pilnvarojumu pārstāvēt šo juridisko personu.
  Piemēram, ja pilnvaru paraksta fiziska persona, juridiskās personas, kas ir kreditora direktors vai komplementārs, vārdā, tad Sabiedrībā ir jāiesniedz visi dokumenti, kas apliecina šī pārstāvja tiesības pārstāvēt minēto juridisko personu, kā arī šīs juridiskās personas statusu apliecinoši dokumenti.
  Šo dokumentu formai, saturam un termiņam tiek izvirzītas tādas pašas prasības kā citiem kreditora un tā pārstāvju identifikācijas dokumentiem.
 • Pilnvarojums uz tiesas nolēmuma pamata:

  Ja pilnvarojums izriet no tiesas nolēmuma, jāuzrāda tiesas nolēmumu.
 1. Kreditora pārstāvja personu apliecinošs dokuments

Personu apliecinoši dokumenti ir:
1) personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID);
2) pase.

Juridisko veidojumu papildus iesniedzamie dokumenti  
 1. Dokumenti, kas apliecina juridiskā veidojuma statusu, izveidošanas mērķi un nosaukumu
Atkarībā no juridiskā veidojuma struktūras var tikt pieprasīti vēl citi dokumenti.
 1. Dokumenti, kas apliecina struktūru un pārvaldes mehānismu, tai skaitā patieso labuma guvēju vai personu, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums
 

3. Papildu prasības un informācija

Prasības identifikācijas dokumentu saturam

 • Pārstāvības dokumentā, kas apliecina personas tiesības rīkoties kreditora vārdā ir jābūt norādītam pilnvarnieka vārdam, uzvārdam un vismaz vienam no zemāk minētajiem parametriem:
  - personas kodam (Latvijas rezidentiem);
  - pilnam dzimšanas datumam;
  - derīgā personu apliecinošā dokumenta numuram.

 • Reģistrācijas aģenta izdotiem dokumentiem vai apliecinātām dokumentu kopijām jābūt pievienotam notariāli apliecinātam dokumentam, kas atspoguļo dokumenta parakstītāja tiesības reģistrācijas aģenta vārdā veikt dokumentu parakstīšanu vai dokumentu kopiju apliecināšanu reģistrācijas aģenta vārdā.

Prasības identifikācijas dokumentu apliecinājumiem

 • Ja ārvalsts tiesību aktos nav noteikta notariāla akta forma, tad notāram uz pilnvaras jāapliecina, ka persona, kas parakstījusi pilnvaru, ir rīcībspējīga, personīgi parakstījusies notāra klātbūtnē un ir bijusi tiesīga rīkoties juridiskās personas vārdā, vai arī tas izriet no citiem iesniedzamajiem dokumentiem (piemēram, no izziņas no komercreģistra, kurā redzams, ka pilnvaru parakstījusi juridiskās personas valde).
 • Sabiedrība pieņem dokumentus no reģistrācijas aģentiem, kuri ir iekļauti šādu jurisdikciju reģistros: Britu Virdžīnas, Beliza, Seišelu salas, Angilja, Bahamu salas, Kaimanu Salas, Dominika, Māršala salas, Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas, Sentlūsija.
 • Notāra apliecinājuma saturam, kur notārs apliecina reģistrācijas aģenta pārstāvja pārstāvības tiesības ir jābūt tādam, kas ļauj gūt pārliecību, ka notārs pats ir pārbaudījis un apliecina ka fiziskā persona, kura ieradusies pie notāra, ir persona, kura ir parakstījusi Sabiedrībai iesniegtos dokumentus, un ka šai fiziskajai personai ir tiesības pārstāvēt aģentu (nevis, piemēram, tā rīkojas kā pilnvarotā persona vai paraksttiesīgā persona).
 • Ja fizisko personu – prasījuma pārņēmēju pārstāv cita persona, tad ir jāiesniedz šīs fiziskās personas – prasījuma pārņēmēja personu apliecinoša dokumenta notariāli apliecināta kopija vai notariāta funkcijai pielīdzināmas amatpersonas vai tiesu sistēmai piederīgas personas apliecināta kopija. Noformēšanā ievērojamas dokumentu legalizācijas prasības, apliecinājums attiecināms uz prasījuma pārņēmēja Sabiedrībai iesniegtajos pilnvarojuma dokumentos norādīto personu apliecinošo dokumentu.

Publisko dokumentu noformēšanas prasības2

Iesniedzamo publisko dokumentu noformēšanas prasības apliecināšana ar apostille un legalizācija:

 • Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Krievijas Federācijas, Baltkrievijas Republikas, Ukrainas, Kirgīzu Republikas, Moldovas Republikas, kā arī Uzbekistānas Republikas publiskajiem dokumentiem nav nepieciešama legalizācija vai apostille.
 • Ja publisks dokuments ir izdots valstī, kas ir Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvencijas "Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu" dalībvalsts un tā nav viena no augstāk minētajām valstīm, tad dokumenta īstums ir jāapliecina ar apostille. Ir atļauts iesniegt dokumentus, kas legalizēti izmantošanai citā Hāgas 1961. gada 5. oktobra konvencijas dalībvalsts teritorijā.
 • Ja publiskais dokuments ir izdots valstī, kas nav neviena no iepriekš minētajām valstīm, tad to sākumā nepieciešams legalizēt attiecīgās valsts kompetentajā iestādē un pēc tam Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā ārvalstī.

Citas prasības

 • Ja kreditoram vai pārstāvim ir mainījies vārds un/vai uzvārds un citi identifikācijas dati (piemēram, personas kods vai identifikācijas numurs), tad jāuzrāda dokumenti, kas apliecina minēto datu maiņu.
 • Ja atbilstoši pilnvarai, likumam vai tiesas nolēmumam pārstāvjiem ir kopīgas pārstāvības tiesības, tad kreditoru var pārstāvēt tikai visas pilnvarotās personas kopā.
 • Ja pilnvara ir izdota pirms diviem gadiem, tad papildus nepieciešams iesniegt kompānijas atbildīgās amatpersonas apliecinājumu par pilnvaras neatsaukšanu.
 • Ja attiecībās ar Sabiedrību Kreditoru pārstāv juridiskās personas amatpersona, Kreditoram ne retāk kā vienu reizi 2 gados jāiesniedz juridiskas personas aktīvā statusa apliecinošs dokuments un izraksts no uzņēmumu reģistra vai Certificate of Incumbency, kuru izdod reģistrācijas aģents, kuros ir norādīta amatpersona, kas pārstāv Kreditoru attiecībās ar Sabiedrību. Minētie dokumenti ir derīgi iesniegšanai Sabiedrībā, ja no izdošanas brīža nav pagājuši 12 mēneši. Amatpersonas tiesības pārstāvēt Kreditoru attiecībās ar Sabiedrību tiek pagarinātas uz 2 gadiem no juridiskas personas aktīvā statusa apliecinošā dokumenta izsniegšanas datuma.


1Atbilstoši Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 8. punktā norādītajam termina skaidrojumam, proti, juridisks veidojums - personu apvienība, kurai ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi, un labuma guvējs - ja vēl nav noteikta fiziskā persona, kura gūst labumu, - persona, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums, jebkura cita fiziskā persona, kura faktiski īsteno kontroli pār juridisku veidojumu, izmantojot īpašumtiesības vai citus līdzekļus.


2Publiski dokumenti:

-dokumenti, ko izdevis varas orgāns vai amatpersona, kas ir saistīti ar valsts tiesām vai tribunāliem, ieskaitot tos dokumentus, ko izdevis prokurors, tiesas sekretārs vai tiesas izpildītājs;
-administratīvie dokumenti;
- notariālie akti;
- oficiāli apliecinājumi uz dokumentiem, ko parakstījušas fiziskās personas, tādi kā oficiāli apliecinājumi par dokumenta reģistrāciju vai par faktu, ka tas ir pastāvējis noteiktā datumā, un oficiāli un notariāli paraksta autentiskuma apliecinājumi.