Kreditora prasījuma pāreja

 1. Ja kreditora prasījums pāriet pie citas personas (prasījuma pārņēmēja) kreditora darbības izbeigšanas gadījumā (kreditora darbības izbeigšanas pamats var būt kreditora pārvaldes institūciju lēmums, tiesas nolēmums, kreditora reģistrācijas valsts biznesa reģistra iestādes vai nodokļu administrācijas lēmums par kreditora izslēgšanu no biznesa reģistra, bankrota procedūras uzsākšana, citi piemērojamajā likumā vai kreditora statūtos noteiktie gadījumi) Kreditora pieteikumam pievienojami prasījuma pāreju pamatojoši dokumenti, kuri pierāda un dokumentē šādus faktus (korporatīvos notikumus):
  1.1. lēmums par likvidācijas vai bankrota procedūras uzsākšanu, vai lēmums par kreditora izslēgšanu no biznesa reģistra ar vai bez likvidācijas; un
  1.2. lēmums par likvidatora vai administratora iecelšanu, identificējot šo personu; un
  1.3. lēmums par atlikušās mantas, tajā skaitā naudas līdzekļu, prasījuma tiesību, sadales plānu un likvidācijas kvotas noteikšanu; un
  1.4. lēmums par atlikušās mantas sadali, t.i., mantas nodošanu no kreditora puses un pieņemšanu no prasījuma pārņēmēja (likvidācijas kvotas saņēmēja) puses, identificējot katram saņēmējam piekrītošo mantu tajā skaitā, prasījumus pret Sabiedrību; un
  1.5. lēmums par kreditora izslēgšanu no kreditora reģistrācijas valsts biznesa reģistra;
 2. Ja no iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka likvidācijas kvotas saņēmējs ir kreditora patiesais labuma guvējs, pieteikumam pievienojama trasta deklarācija vai trasta līgums, kas pamato likvidācijas kvotas saņēmēja – patiesā labuma guvēja statusu attiecībā pret kreditoru;
 3. Ja kreditora prasījums pāriet pie citas personas (prasījuma pārņēmēja) kreditora darbības izbeigšanas gadījumā un šādu pāreju regulē citas valsts normatīvie akti, visiem šādiem dokumentiem pēc satura un noformējuma jāatbilst tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas regulē šādu prasījuma pāreju. Likvidējamajai ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) ir tiesības papildus kreditora iesniegtajiem dokumentiem pieprasīt attiecīgajā valstī praktizējošam advokātam juridisko atzinumu par šīs valsts normatīvo aktu prasībām attiecībā uz pieteikto prasījuma pāreju, kā arī atzinumu par iesniegto dokumentu pareizību un pietiekamību. Kreditors atlīdzina Sabiedrībai izmaksas saistībā ar šādu advokāta pakalpojumu izmantošanu, veicot priekšapmaksu atbilstoši Sabiedrības un kreditora šim mērķim noslēgtās vienošanās noteikumiem;
 4. Ja kreditora reģistrācijas valstī praktizējošā advokāta juridiskajā atzinumā norādīti dokumenti, kas nav uzskaitīti 1. punktā, uzskatāms, ka dokumentu saraksts 1. punktā nav izsmeļošs un kreditora pieteikumam tādēļ jāpievieno visi advokāta atzinumā un 1. punktā norādītie dokumenti;
 5. Prasījuma pāreju pamatojošie dokumenti noformējami atbilstoši Sabiedrības, kā arī tās valsts normatīvo aktu prasībām, kas regulē šādu prasījuma pāreju.