Aktīvu pārdošana

Rīga, Latvija, 2019. gada 11. janvāris

Likvidējamā ABLV Bank, AS, vienotais reģ.nr. 50003149401, juridiskā adrese Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010 pārdod likvidējamajai ABLV Bank, AS piederošo kustamo mantu – datorus un plānos klientus (tīkla datori), monitorus, disku masīvus, portatīvos datorus, printerus, serverus, skenerus, telefonu staciju aprīkojumus, tīkla un optiskos komutatorus, virtuālo lenšu bibliotēku, Wi-Fi un citu datortehniku. Manta, kuru veido vairāk kā 580 vienības, tiek pārdota kā mantas kopums un tās minimālā cena ir 78 000 EUR (cena ir noradīta bez PVN un noteikta saskaņā ar sertificēta vērtētāja novērtējumu).

Visas personas, kuras vēlas iegādāties iepriekš minēto mantu kopumu, tiek aicinātas iesniegt rakstveida pieteikumu, norādot:

  • vārdu, uzvārdu/nosaukumu, personas kodu/reģistrācijas numuru un dzīvesvietu/juridisko adresi;
  • piedāvājumu iegādāties mantu, kā arī piedāvāto pirkuma maksu ciparos un vārdiski;
  • skaidri izteiktu piekrišanu pirkt mantu par piedāvājumā norādīto vai augstāku cenu.

Piedāvājumi jāiesniedz likvidējamajai ABLV Bank, AS divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publikācijas dienas rakstveidā, sūtot uz adresi Skanstes iela 7, k-1, Rīga, LV-1013, vai elektroniski sūtot uz e-pastu: info@ablv.com (ja dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu).

Manta tiks pārdota personai, kura būs piedāvājusi augstāko pirkuma maksu.

Mantas kopuma pircējam pēc likvidējamās ABLV Bank, AS pieprasījuma būs pienākums iesniegt likvidējamai ABLV Bank, AS informāciju par pirkuma maksas samaksai izmantoto naudas līdzekļu izcelsmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus informāciju par pārdodamo mantu var saņemt iepriekš saskaņojot tikšanās laiku pa tālruni 67002382 vai e-pastu: jurijs.dorofejevs@ablv.com.