Aktīvu pārdošana

Finanšu instrumenti

Izsole

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1 panta otro daļu atkārtotā izsolē pārdod šādus trešajām personām piederošus finanšu instrumentus:

Obligācijas

Nosaukums

ISIN kods

Nominālvērtība

Valūta

MIRAX 9.9 06/25/19

XS0756990429

75 185 000.00

RUB

Papildu noteikums: Sabiedrība attiecībā uz augstāk minētajām obligācijām pieņem tikai tādus pieteikumus par obligāciju pirkšanu, kuros ir paredzēts nopirkt visu kopējo obligāciju nominālvērtību (tas ir, 75 185 000.00 RUB).

Ieguldījumu fondu apliecības:

Nosaukums

ISIN kods

Ieguldījumu apliecību skaits

INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND

LV0000400315

3165.8206

Papildu noteikums: Sabiedrība attiecībā uz augstāk minētajām ieguldījumu apliecībām pieņem tikai tādus pieteikumus par ieguldījumu apliecību pirkšanu, kuros ir paredzēts nopirkt visu kopējo ieguldījumu apliecību skaitu (tas ir, 3165.8206 ieguldījumu apliecības) un kuros norādītā pirkuma maksa (cena) ir ne mazāka kā 100% no ieguldījuma fonda tīro aktīvu vērtības, ar norēķiniem EUR valūtā pēc ECB kursa pārdošanas darījuma dienā.

Publiskās izsoles noteikumi

Finanšu instrumenti tiek pārdoti publiskā izsolē, ievērojot šādus noteikumus:

  1. Personas, kuras vēlas un kuras ir tiesīgas piedalīties publiskajā izsolē, līdz 2024.gada 29.februārim (ieskaitot) nosūta Sabiedrībai piedāvājumu nopirkt attiecīgos finanšu instrumentus uz Sabiedrības e-pasta adresi fi_offers@ablv.com, pieteikumā norādot finanšu instrumenta ISIN kodu, daudzumu un piedāvāto cenu, kā arī pircēja identifikācijas datus un informāciju par pircēja pārstāvi;
  2. Sabiedrība noslēdz finanšu instrumentu pirkuma līgumu ar to personu, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu;
  3. Personas, kuras vēlas piedalīties publiskajā izsolē, var iepazīties ar pirkuma līguma noteikumiem (tajā skaitā attiecībā uz norēķinu kārtību), vēršoties Sabiedrībā līdz 2024.gada 29.februārim (ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi fi_offers@ablv.com;
  4. Pirms pirkuma līguma noslēgšanas personai, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu, ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai pircēja anketa, kura ir aizpildīta Sabiedrības noteiktajā anketas formā;
  5. Sabiedrība ir tiesīga atteikt pirkuma līguma noslēgšanu, t.sk. izvērtējot pircēja riskus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslus;
  6. Par atteikumu noslēgt pirkuma līgumu vai Sabiedrības lēmumu noslēgt pirkuma līgumu ar citu pircēju (neatklājot pircēju) Sabiedrība paziņo piedāvājuma iesniedzējam līdz 2024.gada 15.martam, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz piedāvājuma iesniedzēja e-pasta adresi, no kuras saņemts piedāvājums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni +371 6700 2309.