Konta piederību apliecinošie dokumenti

Kreditora prasījuma izmaksu veic uz kreditoram piederošo kontu kredītiestādē, maksājumu iestādē vai elektroniskās naudas iestādē (turpmāk — iestāde), kuru kreditors norāda kreditora prasījuma pieteikumā.

Lai likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) varētu pārliecināties par konta piederību kreditoram, kreditoram ir pienākums iesniegt Sabiedrībai vienu no šādiem dokumentiem:

 • atbilstoši noformētu iestādes izziņu par konta piederību kreditoram (izziņas oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu vai Latvijā reģistrētās kredītiestādes elektroniski izdota izziņa ar drošu elektronisku parakstu, piemēram, edoc formātā);
 • iestādes konta izrakstu / pārskatu (konta izraksta / pārskata oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu vai Latvijā reģistrētās kredītiestādes elektroniski izdota izziņa ar drošu elektronisku parakstu, piemēram, edoc formātā);
 • iestādes konta izrakstu / pārskatu, kas sagatavots elektroniski un satur atsauci, ka dokuments ir derīgs bez paraksta;
 • iestādes konta izrakstu / pārskatu, kuru kreditors izdrukājis Sabiedrības darbinieka klātbūtnē, izmantojot internetbanku, un kuru Sabiedrības darbinieks ir apliecinājis ar savu parakstu, veicot atzīmi par dokumenta sagatavošanu viņa klātbūtnē, un norādot apliecināšanas datumu;
 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto kredīta līgumu (kredīta līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);
 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto darījumu konta līgumu (darījuma konta līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);
 • kreditora un iestādes savstarpēji noslēgto līgumu par konta atvēršanu (konta atvēršanas līguma oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu);
 • veiktā maksājuma uzdevuma orderi (oriģināls papīra veidā ar iestādes darbinieka parakstu un/vai zīmogu).

Konta piederību apliecinošos dokumentus var iesniegt klātienē Sabiedrības birojā Skanstes ielā 7 k-1, Rīgā, LV-1013, Latvija, vai nosūtot to oriģinālus uz minēto adresi pa pastu. Sabiedrības darbinieki sagatavo iesniegto dokumentu [oriģinālu] Sabiedrības noteiktajā kārtībā apliecinātas kopijas. Ja konta piederību apliecinošais dokuments ir sagatavots elektroniski, to var iesniegt, izmantojot internetbanku.

Konta piederību apliecinošos dokumentus pieņem tikai latviešu, krievu vai angļu valodā, dokumentos jābūt norādītam kreditora nosaukumam / vārdam un uzvārdam, kā arī vismaz vienam papildu identifikācijas parametram:

 • reģistrācijas numurs / personas kods / dzimšanas datums;
 • identifikācijas dokumenta dati (personu apliecinoša dokumenta sērija un numurs);
 • adrese.

Sabiedrības un kreditora tiesisko attiecību pienācīgai norisei, kreditora pienākums ir nekavējoties ziņot Sabiedrībai par izmaiņām kreditora rekvizītos atzītā prasījuma summas izmaksai, iesniedzot Sabiedrībai atbilstošus konta piederību apliecinošus dokumentus.