Kreditoru prasījumi

Likvidatori aicina kreditorus pieteikt savus prasījumus pret likvidējamo ABLV Bank, AS.

Kreditori ir tiesīgi iesniegt prasījumus un pievienojamos dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk - Sabiedrība) likvidatoriem Mihaila Tāla ielā 1, Rīgā, LV-1045, Latvijā. 

Kreditori var pieteikt prasījumu, aizpildot veidlapas fiziskām un juridiskām personām vai sagatavojot dokumentu brīvā formā, norādot veidlapā pieprasīto informāciju, kā arī visu citu kreditora ieskatā nepieciešamo informāciju, kas pamato viņa prasījumu.

Kreditora prasījuma pieteikums fiziskai personai pdf, 814 Kb

Kreditora prasījuma un patiesā labuma guvēja pieteikumi juridiskai personai pdf, 873 Kb

Par grozījumiem Kredītiestāžu likumā

Sabiedrība vērš jūsu uzmanību uz to, ka 2023. gada 8. jūnijā Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (turpmāk - Grozījumi), kas stājas spēkā 2023. gada 15. jūlijā.

Attiecībā uz Sabiedrības likvidācijas procesu, Grozījumi citā starpā paredz to, ka, ja kreditors nav pieteicis savu prasījumu līdz 2028. gada 15. jūlijam, šāds kreditors zaudē prasījuma tiesības pret Sabiedrību, bet naudas līdzekļi, attiecībā uz kuriem iestājas noilgums, piekrīt valstij kā bezīpašnieka manta.

Grozījumi arī piešķir tiesības kredītiestādes likvidatoram attiecībā uz tādiem kreditoriem, kas ilgstoši nekomunicē ar likvidējamo kredītiestādi vai nesniedz likvidatora pieprasīto normatīvo aktu prasību izpildei nepieciešamo informāciju, atzīt šādu kreditoru prasījumus par nepieteiktiem, līdz ar ko uz šādiem prasījumiem tiks attiecināts Grozījumos minētais noilgums.

Sabiedrība aicina visus kreditorus, kuri vēl nav pieteikuši kreditora prasījumus Sabiedrībai, izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Ar kreditora prasījuma noformēšanas un iesniegšanas noteikumiem, kā arī ar prasībām, kas saistīti ar kreditora un/vai tā pārstāvja identifikācijas un pārstāvības dokumentu noformēšanu un iesniegšanu, aicinām iepazīties Sabiedrības mājaslapā.

Ar pilnu Grozījumu tekstu jūs varat iepazīties oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē https://www.vestnesis.lv/op/2023/118.2.