Jautājumi un atbildes

Kāds ir galvenais pašlikvidācijas mērķis?

Pašlikvidācijas mērķis ir apmierināt visu likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk — Sabiedrība) kreditoru prasījumus un intereses. Pašlikvidācijas pasākumi paredz dažāda veida darbības, nodrošinot, ka Sabiedrība pilnā apmērā izpilda saistības pret kreditoriem, ja vien tam nebūs likumisku šķēršļu, jo gan uzsākot likvidāciju, gan šobrīd Sabiedrības aktīvi pārsniedz tās saistību apmēru. Sabiedrības pašlikvidācija ir līdz šim lielākais likvidācijas process, kāds ir noticis Latvijā. 

Kā norisinās pašlikvidācijas process?

Balstoties uz ABLV Bank, AS akcionāru 2018. gada 26. februāra ārkārtas sapulcē pieņemto lēmumu par bankas pašlikvidāciju un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (no 01.01.2023. – Latvijas Banka, turpmāk - LB) 2018. gada 12. jūnija lēmumu oficiāli apstiprināt Sabiedrības pašlikvidāciju, tika uzsākts Sabiedrības pašlikvidācijas process. LB turpina uzraudzīt likvidācijas procesa norisi, t.sk. būtisku nozīmi pievēršot kreditoru pārbaudēm.

Kā pieteikt kreditoru prasījumus?

Kreditoru prasījumu pieteikšanai nepieciešams aizpildīt tīmekļa vietnē www.ablv.com pieejamo fizisko vai juridisko personu prasījuma pieteikuma veidlapu, vai sagatavot prasījuma pieteikumu brīvā formā, norādot veidlapā pieprasīto informāciju, kā arī visu citu kreditora ieskatā nepieciešamo prasījumu pamatojošo informāciju.

Iesniedzot prasījuma pieteikumu, kreditors apliecina, ka ir iepazinies ar Sabiedrības vispārējiem likvidācijas noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos par sev saistošiem.

Kā notiek kreditora prasījuma atzīšana un apmierināšana?

Pēc kreditora prasījuma pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīti visi iesniegtie dokumenti, prasījuma summas atbilstība Sabiedrības grāmatvedības datiem un tiek pieņemts lēmums par prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu. Par attiecīgo lēmumu katrs kreditors tiek informēts individuāli.

Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums nosaka konkrētu secību, kādā tiek apmierināti kreditoru prasījumi.

Atzīto kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja ir pabeigta kreditora pārbaude un nav spēkā esošu normatīvajos aktos noteiktu šķēršļu naudas līdzekļu izmaksai kreditoram. LB uzrauga likvidācijas procesa norisi, t.sk. kreditoru pārbaudes.

Vairāk par kreditoru pārbaudēm skatīt šeit.

Kas notiks ar manā īpašumā esoājām ABLV obligācijām?

Pēc Sabiedrība emitēto obligāciju izslēgšanas no regulētā tirgus — biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru saraksta, 2020. gada 15. jūlijā ir pārtraukta to uzskaite depozitārijā Nasdaq CSD SE, un Sabiedrība ir izteikusi obligācijas naudas prasījumos.

Turpmāk šie prasījumi tiek uzskaitīti kā Sabiedrības kreditoru prasījumi par naudas samaksu EUR (euro) valūtā. Sabiedrības emitēto obligāciju izteikšana naudas prasījumos neietekmē kreditoru pieteiktos un atzītos prasījumus, šo prasījumu summas EUR (euro) valūtā un apmierināšanas kārtu.

Naudas prasījumu izmaksas kārtība ir noteikta Sabiedrības Vispārējos likvidācijas noteikumos, kas ir pieejami Sabiedrības tīmekļa vietnē.

Ko paredz kreditoru pārbaudes?

Kreditoru pārbaudes ir ar LB un Finanšu izlūkošanas dienestu saskaņoti pasākumi Sabiedrības likvidācijas procesā, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska pārvaldīšanu.

Vairāk par kreditoru pārbaudēm skatīt šeit.

Kad tiks uzsāktas kreditoru prasījumu izmaksas?

Noslēdzoties pirmajām kreditoru pārbaudēm, kreditoru prasījumu izmaksas process tika uzsākts 2019. gada oktobrī.

Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai pilnībā segtu visus kreditoru prasījumus.

Kad man tiks izmaksāta prasījuma summa?

Prasījuma izmaksa tiek veikta pēc kreditora pārbaudes pabeigšanas, pie nosacījuma, ka nav spēkā esošu normatīvajos aktos noteiktu šķēršļu naudas līdzekļu izmaksai.

Vai kreditoru prasījuma izmaksām tiek piemērota komisijas maksa?

Ja saņēmēja kredītiestāde vai maksājumu pakalpojumu iestāde atrodas Latvijā, kreditoru prasījumu izmaksai netiek piemērota komisijas maksa. Visiem pārējiem izmaksa notiek saskaņā ar cenrādi.

Ko nozīmē kreditora līdzekļu iesaldēšana un kā rīkoties šādos gadījumos?

Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums noteic, ka Finanšu izlūkošanas dienests izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu, ja ir radušās pamatotas aizdomas, ka notiek vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, terorisma un proliferācijas finansēšana vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājums.

Aizdomas var būt radušās dažādu iemeslu dēļ, t.sk., ja persona nav sniegusi nepieciešamo informāciju par tās naudas līdzekļu izcelsmi. Šādās situācijās kreditoriem vēlams nepieciešamo informāciju iesniegt Sabiedrībai pēc iespējas drīzāk, jo Sabiedrība saņemto informāciju atbilstoši likuma prasībām nodos tālāk Finanšu izlūkošanas dienestam, kas, ja informācija pamato naudas līdzekļu izcelsmes likumību, atcels izdoto rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu.

Ja Finanšu izlūkošanas dienests izdos rīkojumu par kreditora līdzekļu iesaldēšanu, Sabiedrība par to rakstveidā informēs kreditoru, nosūtot tam rīkojuma kopiju, kurā ir izskaidrota rīkojuma apstrīdēšanas kārtība.

Sūdzību par Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu kreditors varēs iesniegt rīkojumā norādītajā kārtībā 30 dienu laikā no rīkojuma kopijas saņemšanas dienas.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nav juridiska konsultācija. Saņemot Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojuma kopiju, aicinām nekavējoties vērsties pie profesionāliem juridisko pakalpojumu sniedzējiem savu tiesību aizstāvībai valsts iestādēs.

Ko nozīmē kreditora līdzekļu arests un kā rīkoties šādos gadījumos?

Kreditora līdzekļu arests ir ar procesa virzītāja lēmumu, kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis, vai ar tiesas lēmumu noteikts ierobežojums rīcībai ar mantu. Šāds ierobežojums ir spēkā, kamēr kriminālprocesā netiks pieņemts lēmums par mantas aresta atcelšanu vai netiks galīgi izlemts jautājums par rīcību ar arestēto mantu.

Kriminālprocesa likums nosaka, ka arestu mantai kriminālprocesā uzliek, lai nodrošinātu procesuālo izdevumu un cietušajam nodarītā kaitējuma kompensācijas piedziņu, iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas atdošanu pēc piederības īpašniekam vai likumīgajam valdītājam, iespējamo noziedzīgi iegūtas mantas, līdzekļu, ko persona guvusi, realizējot šādu mantu, noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūto augļu vai ar noziedzīgu nodarījumu saistītās mantas konfiskāciju un arī iespējamo mantas konfiskāciju kā papildsodu.

Gadījumā, ja kreditora līdzekļi tiek arestēti, procesa virzītājs kreditoram nosūta vai izsniedz lēmuma kopiju par aresta uzlikšanu mantai. Lēmumā par aresta uzlikšanu mantai jābūt norādītam, kādam nolūkam un kam piederošai mantai tiek uzlikts arests, bet, ja ir zināms risināmo mantisko jautājumu apmērs, – arī nepieciešamā nodrošinājuma summa.

Ja pret kreditoru nav izteiktas krimināltiesiskā rakstura pretenzijas (t.i., kreditors nav persona, kura īsteno aizstāvību), tad ar mantas aresta brīdi kreditors iegūst kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības un pienākumus (sk. Kriminālprocesa likuma 111.1 pantu).

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Kriminālprocesa likumā ir noteikts, ka gadījumā, ja procesa virzītājs ir izteicis pieņēmumu, ka manta ir noziedzīgi iegūta vai saistīta ar noziedzīgu nodarījumu, kreditoram tiesības pierādīt mantas likumīgo izcelsmi rodas no brīža, kad tā tiesības rīkoties ar mantu tiek ierobežotas ar procesuālajām darbībām, t. sk. ar lēmumu par aresta uzlikšanu mantai.

Tai pašā laikā Kriminālprocesa likumā ir noteikts, ka gadījumā, ja kriminālprocesā iesaistītā persona apgalvo, ka manta nav uzskatāma par noziedzīgi iegūtu, pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību ir šai personai.

Kreditoram šādā gadījumā ir pienākums pierādīt attiecīgās mantas izcelsmes likumību, līdz ar to kreditoram būtu ieteicams bez vilcināšanās iesniegt procesa virzītājam informāciju un dokumentus, kas apliecina arestēto līdzekļu legālo izcelsmi.

Lūdzam ņemt vērā, ka šī nav juridiska konsultācija. Jāņem vērā, ka lēmums par aresta uzlikšanu mantai vairumā gadījumu ir pārsūdzams. Saņemot lēmuma par aresta uzlikšanu kopiju, iesakām vērsties pie profesionāliem juridiskās palīdzības sniedzējiem savu tiesību un likumīgu interešu aizsardzībai valsts iestādēs.

Kā notiek Sabiedrības aktīvu atgūšana?

Lai norēķinātos ar kreditoriem, visi Sabiedrības aktīvi (kredītu portfelis, Sabiedrības vērtspapīri u.c.) tiek atgūti. Sabiedrības aktīvu atgūšanas procesā tiek īstenoti pasākumi, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska pārvaldīšanu.

Kopējais Sabiedrības aktīvu apjoms (2 miljardi EUR) ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus. Aktuālo informāciju par atgūtajiem aktīviem skatīt sadaļā Finanšu rādītāji.

Kur interesēties par iespējamo aktīvu iegādi?
Informāciju par aktīvu pārdošanu var atrast sadaļā Aktīvu pārdošana. Jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi offers@ablv.com.

Vai pašlikvidācijas procesā jāturpina dzēst saistības pret Sabiedrību (atmaksāt kredītu)?

Sabiedrības likvidācija neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja jums ir saistības pret Sabiedrību, lūdzam turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kartībā. Kredītsaistības ir jāturpina pildīt, lai tas nepasliktinātu jūsu kā godprātīga kredītņēmēja situāciju.