Darījumu ar ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībām atjaunošana

Rīga, Latvija, 2021. gada 23. decembris, 13:55 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) ir pabeigusi tās pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanu uz jaunās turētājbankas kontiem un sākot ar 04.01.2022. tiek pilnībā atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām. Ar turētājbankas maiņu un darījumu atjaunošanu Sabiedrība ir pilnībā nodrošinājusi būtiskākos nosacījumus ieguldījumu fondu darbības turpināšanai atbilstoši darbības plānam, kas izstrādāts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārraudzībā.

Darījumu atjaunošana ar Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu apliecībām (turpmāk – ieguldījumu apliecības) nozīmē, ka personām, kuru īpašumā ir ieguldījumu apliecības un kurām ieguldītāju pārbaudes rezultātā netika konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi (turpmāk – ieguldītāji), pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem ir iespēja veikt darījumus ar šīm apliecībām, tajā skaitā iesniegt atpakaļpirkšanas pieteikumus.

Vienlaicīgi Sabiedrība norāda, ka, neskatoties uz sarežģīto un ilgstošo turētājbankas maiņas procesu, Sabiedrība ir vienmēr nemainīgi un ļoti atbildīgi nodrošinājusi ieguldījumu fondu aktīvu pārvaldīšanu ieguldītājiem, kas ir rezultējies būtiskā kapitāla vērtības pieaugumā ilgtermiņā. Pēc turētājbankas maiņas pabeigšanas visu ieguldījumu fondu aktīvu pārvaldīšana turpinās bez ierobežojumiem atbilstoši prospektā noteiktajai ieguldījumu stratēģijai, sekojoši ieguldītāji var izvēlēties turpināt sadarbību sava ieguldījumu kapitāla pārvaldīšanā ar Sabiedrību vai arī pēc nepieciešamības veikt darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Ieguldījumu fondu darbības rezultāts1

Visi Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi kopš to darbības izveides un ilgtermiņā ir sasnieguši pozitīvu kapitāla vērtības pieaugumu. Tā, piemēram, laika posmā, kad bija apturēti atpakaļpirkšanas darījumi un līdz 21.12.2021, ieguldījumu fondu kopējais ienesīgums ir bijis no +0.4% EUR korporatīvo obligāciju fondam līdz pat +57.9% USD akciju fondam pēc visu piemērojamo komisiju ieturēšanas. Detalizētāk ar Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu darbības rezultātu un ienesīgumu var iepazīties šeit. Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu salīdzinājums ar citiem ieguldījumu fondiem pieejams Nasdaq CSD uzturētā Baltijas fondu centrā.

Visu ieguldījumu fondu ienesīgums laika posmā no darījumu apturēšanas līdz 21.12.2021:

ISIN

Vērtība uz
14.02.2018

Vērtība uz
21.12.2021

Ienesīgums
%

Valsts obligāciju fondi

ABLV Emerging Markets USD Bond Fund

LV0000400315

16.85

18.87

+11.93%

ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund

LV0000400349

16.10

16.82

+4.52%

Korporatīvo obligāciju fondi

ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

LV0000400331

17.36

19.53

+12.51%

ABLV Global Corporate USD Bond Fund

LV0000400802

11.19

12.66

+13.17%

ABLV European Corporate EUR Bond Fund

LV0000400810

12.08

12.13

+0.38%

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

LV0000400935

11.72

13.23

+12.87%

Kopējā ienesīguma fonds

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

LV0000400919

10.31

12.56

+21.84%

Akciju fondi

ABLV Global USD Stock Index Fund

LV0000400323

11.89

16.38

+37.71%

ABLV Global EUR Stock Index Fund

LV0000400356

9.90

12.41

+25.41%

ABLV US Industry USD Equity Fund

LV0000400836

12.70

20.05

+57.94%

ABLV European Industry EUR Equity Fund

LV0000400844

10.91

13.82

+26.70%

Atpakaļpirkšanas pieteikuma iesniegšana

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ieguldītājam nepieciešams iesniegt Sabiedrībai šādus dokumentus:

Minētos dokumentus ieguldītāji var iesniegt šādā veidā:

 • izmantojot Sabiedrības uzturētu attālinātās pieejas sistēmu Online Office;
 • klātienē Sabiedrības birojā Rīgā, Elizabetes ielā 23;

Sistēmas Online Office pieejas tiesības un pamācība reģistrācijai tiks nodrošināta visiem ieguldītājiem, kuriem būs pabeigta ieguldītāju pārbaude un pārbaudes rezultātā netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi. Sistēma Online Office ir attālinātas pieejas rīks, kas izveidots ērtai informācijas apmaiņai ieguldītājiem ar Sabiedrību, tajā skaitā, lai saņemtu un iesniegtu pieteikumu veidlapas un citus dokumentus. Lai saņemtu pieeju sistēmai Online Office, ieguldītājiem nekādas papildus darbības no savas puses nav jāveic. Pieejas tiesības tiks nosūtītas visiem ieguldītājiem pēc pārbaudes pabeigšanas no Sabiedrības puses uz ieguldītāja anketā norādīto kontaktinformāciju.

Lai saņemtu vairāk informāciju par sistēmas pieejas tiesību izveidošanu vai pieteikumu iesniegšanas kārtību, lūdzam sazināties ar Sabiedrību darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstīt uz e-pastu investors@integrum.lv

Sabiedrība atgādina, ka būtisks priekšnosacījums, lai Sabiedrība turpinātu sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā pieņemtu uz izpildi pieteikumus atpakaļpirkšanas darījumiem ar ieguldījumu apliecībām, ir ieguldītāju pārbaude, kas izstrādāta ar mērķi nodrošināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības. Gadījumā, ja ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai ieguldītājs joprojām nav iesniedzis nepieciešamo informāciju, aicinām sazināties ar Sabiedrību un iesniegt attiecīgo informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai. Savukārt, ieguldītājiem, kuru ieguldījumu apliecības atrodas likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A, nepieciešams sazināties ar likvidējamo ABLV Bank Luxembourg S.A un sniegt savu piekrišanu pārbaudes ietvaros nepieciešamās informācijas un dokumentu nodošanai Sabiedrībai. Saņemot ieguldītāja piekrišanu, likvidējamā ABLV Bank Luxembourg, S.A nodrošinās pārbaudes ietvaros pieprasītās informācijas un dokumentu nodošanu Sabiedrībai.

Atpakaļpirkšanas pieteikumu apstrādes kārtība

“Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” apstrāde tiks veikta šādā kārtībā:

 • Pieteikuma saņemšanas Sabiedrībā dienā (T=0): Ieguldītājs iesniedz Sabiedrībai precīzi aizpildītu “Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai”. Ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā līdz plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu pieteikuma iesniegšanas dienā. Savukārt, ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā pēc plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā;
 • Trešajā darba dienā (T+3): Sabiedrība informē ieguldītāju par pieteikuma pieņemšanu izpildei un par plānotā darījuma norēķinu detaļām:
  - ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu;
  - atpakaļpērkamo ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu;
  - tirdzniecības dienu (parasti T+3) un Norēķinu dienu (parasti T+6);
  - citu nepieciešamo informāciju.

  Minēto informāciju Sabiedrība sniedz, izmantojot ieguldītāja izvēlēto un pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu.
 • Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie Signet Bank AS, tad “Pieteikuma ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” iesniegšana Sabiedrībai tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Nekādas papildu darbības ieguldītājam nav jāveic.
 • Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie citas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, tad ieguldītājs iesniedz savam konta turētājam rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam pret samaksu (DVP – delivery versus payment rīkojums vai cits rīkojums, kas nodrošina DVP norēķinus) atbilstoši Sabiedrības sniegtajām darījuma norēķinu detaļām, kā arī ieguldītājs informē kontu turētāju, ka konta turētājam jānodrošina atbilstoša rīkojuma iesniegšana depozitārijam Nasdaq CSD SE par ieguldījumu apliecību pārvedumu uz fonda turētājbanku Signet Bank AS pret samaksu ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms Norēķinu dienas plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika).
 • Norēķinu dienā:
  - Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā ir ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, atpakaļpērkamās ieguldījumu apliecības tiek dzēstas un atpirkto ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošā naudas summa tiek pārskaitīta konta turētājam. Konta turētājs attiecīgo naudas summu ieskaita ieguldītāja naudas līdzekļu kontā pie konta turētāja tā vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.
  - Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā nav ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, “Pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.
 • Nākamajā dienā pēc Norēķinu dienas: Sabiedrība, izmantojot ieguldītāja izvēlēto un pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu, nosūta ieguldītājam apstiprinājumu par veikto atpakaļpirkšanas darījumu vai par darījuma atcelšanu un atcelšanas iemeslu.

Detalizētāka pieteikumu izpildes kārtība ir norādīta ABLV ieguldījumu fondu prospektos.

Komisija par atpakaļpirkšanas darījumu

Sabiedrība nepiemēro komisijas maksu par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas darījumu. Tomēr ieguldītāja konta turētājs var piemērot komisijas maksu par darījumu atbilstoši savam spēkā esošam pakalpojumu cenrādim.

______________________

1 Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot minēto fondu ieguldījumu apliecības.