ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund

Fonda kategorija valsts obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Jevgenijs Gžibovskis
Turētājbanka ABLV Bank
Auditors KPMG Baltics
Izveides datums 2007. gada augusts
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 0,75% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 EUR
ISIN LV0000400349
Nasdaq Riga kods ABLEMEFR
Bloomberg ticker ABLVEME LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Valsts obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstu centrālo banku, valsts un pašvaldību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kā arī kredītiestāžu vai komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, ja šīs kredītiestādes vai komercsabiedrības kapitālā attīstības valsts dalība pārsniedz 50%.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 3. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.