ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund

Fonda kategorija korporatīvo obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Sergejs Gačenko
Turētājbanka ABLV Bank
Auditors KPMG Baltics
Izveides datums 2015. gada septembris
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,25% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 USD
ISIN LV0000400935
Nasdaq Riga kods ABLEMCFL
Bloomberg ticker ABLVEMC LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus attīstības valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros, kas ir nominēti ASV dolāros.

Riska profils


Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 3. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.