ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

Fonda kategorija kopējā ienesīguma fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Sergejs Gačenko
Turētājbanka ABLV Bank
Revidents Nexia Audit Advice
Izveides datums 2015. gada februāris
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,50% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,50%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 USD
ISIN LV0000400919
Nasdaq Riga kods ABLMATFR
Bloomberg ticker ABLVMAU LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Kopējā ienesīguma fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus dažāda veida finanšu instrumentos (obligācijās, akcijās, ETF), kuru sadalījums var mainīties atkarībā no dominējošajiem tirgus apstākļiem un tendencēm.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 4. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus likvidējamai ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas operācijas.

2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis līgumu ar AS “Baltic International Bank”, saskaņā ar kuru ABLV Asset Management, IPAS turpina pārvaldīt ieguldījumu fondus, savukārt AS “Baltic International Bank” būs jaunā fondu turētājbanka. Līgums stāsies spēkā pilnā apmērā pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

2018. gada 5. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS “Baltic International Bank” izvēli par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku.

Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanas spēkā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība tiks atsākta ierastajā režīmā, kā rezultātā tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības.

Par lēmuma atjaunot fondu ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu pieņemšanu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.