ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

Fonda kategorija korporatīvo obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Sergejs Gačenko
Turētājbanka ABLV Bank
Auditors KPMG Baltics
Izveides datums 2007. gada jūnijs
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,25% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms   1 000 USD
ISIN LV0000400331
Nasdaq Riga kods ABLHYBFR
Bloomberg ticker ABLVHYU LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 4. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu daļu pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu darījumus ar fondu īpašumiem ABLV Asset Management, IPAS veic ar turētājbankas starpniecību, kas līdz šim bija ABLV Bank, AS.

Šobrīd notiek pārrunas ar vairākām bankām par turētājbankas maiņu. Panākot vienošanos un noslēdzot jaunu līgumu, kā arī reģistrējot izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, ieguldījumu fondu aktīvi tiks pārvesti uz jauno turētājbanku. Pēc lēmuma pieņemšanas ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldīšanas darbības, tai skaitā iespējas fondu ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības, atgriezīsies ierastajā režīmā.

Lēmumu par fondu apliecību pirkšanas un pārdošanas operāciju atjaunošanu pieņem ABLV Asset Management, IPAS valde. Par šādu lēmumu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.