ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

Fonda kategorija korporatīvo obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks Integrum Asset Management IPAS, Sergejs Gačenko
Turētājbanka Signet Bank
Revidents Nexia Audit Advice
Izveides datums 2007. gada jūnijs
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,75% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms   1 000 USD
ISIN LV0000400331
Nasdaq Riga kods ABLHYBFR
Bloomberg ticker ABLVHYU LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus NVS valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda apliecības vērtības izmaiņas svārstīgumu pēdējo 5 gadu laikā. Jo augstāks ir šis rādītājs, jo lielāks ir fonda darbības rezultātu svārstīgums. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Papildu informācija par fonda sintētisko rādītāju un fondam piemītošiem riskiem atrodama dokumentā “Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija”.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Par ierobežojumu darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām

Reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, Eiropas Savienība un ASV OFAC ir noteikušas jaunas līdz šim nepieredzēta mēroga sankcijas pret Krieviju, tajā skaitā pret virkni Krievijas kredītiestāžu, kas nozīmē, ka ir apgrūtināta vai nav iespējama norēķinu veikšana ar šīm kredītiestādēm. Ieviesto sankciju rezultātā, darījumi ar Krievijas emitentu finanšu instrumentiem un norēķini par tiem nenotiek vai ir ierobežoti, jo finanšu tirgus dalībnieki, tajā skaitā Eiropas Savienībā, ir noteikuši ierobežojumus attiecīgo finanšu instrumentu tirdzniecībai.

Sekojoši, ieguldījumu fonda ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (turpmāk - Fonds), kurš atbilstoši Fonda prospektam veic ieguldījumus NVS valstu emitentu obligācijās un kura portfelī ir liels apjoms Krievijas emitentu finanšu instrumentu, darbība starptautisko finanšu tirgus dalībnieku ieviesto ierobežojumu ietekmē arī ir apgrūtināta.

Ņemot vērā minētos apstākļus, Integrum Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) secina, ka ir iestājusies ārkārtējā situācija, kā rezultātā darījumi ar Fonda finanšu instrumentiem nevar notikt. Balstoties uz Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 54.panta trešo daļu, Fonda prospekta 11.5 punktu un Sabiedrības valdes lēmumu uz minētās ārkārtējās situācijas pastāvēšanas laiku tiek apturēta Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana un sākot ar 2022.gada 28.februāra plkst: 17:00 tiek pārtraukta ieguldītāju pieteikumu Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai pieņemšana.

Sabiedrība turpina nepārtraukti novērot tirgus situāciju un nekavējoties sniegs informāciju par jebkādām izmaiņām Fonda ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanā atsevišķā paziņojumā.