ABLV Global EUR Stock Index Fund

Fonda kategorija akciju fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Jevgenijs Gžibovskis
Turētājbanka ABLV Bank
Revidents Nexia Audit Advice
Izveides datums 2007. gada augusts
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,50% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,50%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 EUR
ISIN LV0000400356
Nasdaq Riga kods ABLGEUFR
Bloomberg ticker ABLVGSE LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Akciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus ETF vērtspapīros, kuri replicē dažādu pasaules valstu akciju indeksu struktūru.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda apliecības vērtības izmaiņas svārstīgumu pēdējo 5 gadu laikā. Jo augstāks ir šis rādītājs, jo lielāks ir fonda darbības rezultātu svārstīgums. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Papildu informācija par fonda sintētisko rādītāju un fondam piemītošiem riskiem atrodama dokumentā “Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija”.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus likvidējamai ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Lai atjaunotu iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības, 2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS noslēdza turētājbankas līgumu ar AS “Baltic International Bank”, tomēr aktīvu pārvešana netika pabeigta līdz 2020. gada beigām.

Sekojoši, 2020. gada 21. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi jaunus grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, parāda vērtspapīru vērtības noteikšanas un aktīvu citās valūtās pārvērtēšanas kārtībā, ieguldījumu ierobežojumiem. Papildus ir aktualizēta informācija par Turētājbanku, Padomes un Valdes sastāvu, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Veiktās izmaiņas informācijā par Turētājbanku ir saistītas ar to, ka 2020. gada 13. novembrī ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS, kas būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, izņemot grozījumus, kas attiecas uz informāciju par Turētājbanku un Turētājbankas atlīdzības apmēru. Tie stāsies spēkā ar brīdī, kad pilnā apjomā stāsies spēkā ABLV Asset Management, IPAS līgums ar Signet Bank AS par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ieguldījumu fondiem. Par šo grozījumu spēkā stāšanos tiks paziņots atsevišķi.

Pēc turētājbankas līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un pēc ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanos uz jaunās turētājbankas kontiem, tiks atjaunota iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības.

Par lēmuma atjaunot fondu ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu pieņemšanu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.