ABLV ieguldījumu fondi

ABLV Asset Management, IPAS, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ABLV ieguldījumu fondu ieguldītājus, kuru īpašumā ir ABLV ieguldījumu fondu apliecības, sazināties ar ABLV Asset Management, IPAS un iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai. Vairāk par ieguldītāju pārbaudēm skatīt šeit.

Ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.07.2021

ISIN Kopš 2021.gada sākuma 2020. gads 2019. gads 2018. gads kopš izveides brīža (gada izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -0,35% 4,03% 12,03% -4,23% 4,68%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -0,13% 0,96% 8,83% -4,26% 3,90%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 0,73% 3,42% 12,27% -4,00% 4,94%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 0,94% 4,25% 11,47% -4,19% 3,05%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 2,88% -0,07% 4,20% -6,98% 2,43%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 2,50% 2,45% 11,18% -4,18% 4,94%
Kopējā ienesīguma fonds
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 5,42% 6,85% 14,53% -6,42% 3,62%
Akciju fondi
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 11,91% 12,42% 23,16% -11,61% 3,43%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 11,47% 2,35% 21,15% -12,64% 1,46%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 15,23% 18,67% 25,78% -8,85% 9,01%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 16,08% -2,53% 23,07% -14,08% 3,90%

Atvērto ieguldījumu fondu pārskati ir pieejami šeit

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus likvidējamai ABLV Bank, AS, šobrīd ir apturētas ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas operācijas.

Lai atjaunotu iespēju ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības, 2018. gada 22. maijā ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS noslēdza turētājbankas līgumu ar AS “Baltic International Bank”, tomēr aktīvu pārvešana netika pabeigta līdz 2020. gada beigām.

Sekojoši, 2020. gada 21. decembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi jaunus grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā. Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtībā, parāda vērtspapīru vērtības noteikšanas un aktīvu citās valūtās pārvērtēšanas kārtībā, ieguldījumu ierobežojumiem. Papildus ir aktualizēta informācija par Turētājbanku, Padomes un Valdes sastāvu, kā arī veikti redakcionāli labojumi.

Veiktās izmaiņas informācijā par Turētājbanku ir saistītas ar to, ka 2020. gada 13. novembrī ieguldījumu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS ir noslēdzis turētājbankas līgumu ar Signet Bank AS, kas būs jaunā ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanka.

Grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī, izņemot grozījumus, kas attiecas uz informāciju par Turētājbanku un Turētājbankas atlīdzības apmēru. Tie stāsies spēkā ar brīdī, kad pilnā apjomā stāsies spēkā ABLV Asset Management, IPAS līgums ar Signet Bank AS par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ieguldījumu fondiem. Par šo grozījumu spēkā stāšanos tiks paziņots atsevišķi.

Pēc turētājbankas līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un pēc ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanos uz jaunās turētājbankas kontiem, tiks atjaunota iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu ieguldījumu apliecības.

Par lēmuma atjaunot fondu ieguldījumu apliecību pirkšanu un pārdošanu pieņemšanu ieguldītāji tiks informēti nekavējoties.