ABLV ieguldījumu fondi

Integrum Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – ABLV Asset Management, IPAS), lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ABLV ieguldījumu fondu ieguldītājus, kuru īpašumā ir ABLV ieguldījumu fondu apliecības, sazināties ar Integrum Asset Management IPAS un iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai. Vairāk par ieguldītāju pārbaudēm skatīt šeit.

Integrum Asset Management IPAS ir pabeigusi tās pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanu uz jaunās turētājbankas kontiem un sākot ar 04.01.2022. tiek pilnībā atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām. Vairāk par darījumu atjaunošanu skatīt šeit.

Vēršam uzmanību! Ņemot vērā Krievijai piemērotās sankcijas, ir noteikts ierobežojums darījumiem ar ABLV High Yield CIS USD Bond Fund ieguldījumu apliecībām. Vairāk informācijas skatīt šeit.

Ieguldījumu fondu ienesīgums uz 31.08.2022

ISIN Kopš 2022.gada sākuma 2021. gads 2020. gads 2019. gads kopš izveides brīža (gada izteiksmē)
Valsts obligāciju fondi
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -11,22% -1,87% 4,03% 12,03% 3,43%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -14,96% -1,58% 0,96% 8,83% 2,41%
Korporatīvo obligāciju fondi
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 -34,27% -0,22% 3,42% 12,27% 1,66%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 -4,08% 0,09% 4,25% 11,47% 2,13%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -8,68% 2,55% -0,07% 4,20% 1,11%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 -5,57% 2,32% 2,45% 11,18% 3,27%
Kopējā ienesīguma fonds
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 -15,00% 6,10% 6,85% 14,53% 0,98%
Akciju fondi
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 -15,87% 15,38% 12,42% 23,16% 2,23%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 -12,95% 14,46% 2,35% 21,15% 0,60%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 -14,69% 21,34% 18,67% 25,78% 6,56%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -13,36% 21,55% -2,53% 23,07% 2,28%

Atvērto ieguldījumu fondu pārskati ir pieejami šeit

Darām zināmu, ka fonda pārvaldes sabiedrība Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā paredzētajā kārtībā var deleģēt atsevišķus fondu pārvaldē ietilpstošus pakalpojumus citai personai, kurai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze attiecīgo pakalpojumu sniegšanā.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Likvidējamo ABLV Bank, AS (likvidējama kredītiestāde, vienotais reģistrācijas numurs 50003149401, juridiskā adrese: Skanstes 7, k-1, Rīga) noslēgtajiem pakalpojumu deleģēšanas līgumiem, Likvidējamā ABLV Bank, AS sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar fondu grāmatvedības kārtošanu, tajā skaitā ārējo atskaišu sagatavošanu, kā arī informācijas sistēmu pārvaldīšanu.

Pamatojoties uz starp Sabiedrību un Confero Technologies, SIA, (vienotais reģistrācijas Nr. 40203176720, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus) noslēgto pakalpojumu deleģēšanas līgumu, Confero Technologies, SIA sniedz Sabiedrībai pakalpojumus, kas saistīti ar informācijas sistēmu pārvaldīšanu.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.

Par norēķiniem ASV dolāros

Ņemot vērā pēdējās Eiropas Savienības un ASV OFAC sankcijas pret Krieviju, ir apgrūtināta vai nav iespējama norēķinu veikšana ar Krievijas kredītiestādēm.

Ja ieguldītāja konta turētājs ASV dolāru norēķiniem izmanto korespondentkontu Krievijas kredītiestādē, norēķini par Integrum Asset Managemenet IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu (turpmāk - Fondi) ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu ASV dolāros nav iespējami.

Tāpēc, ja plānojat sniegt pieteikumu Fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanai, lūdzam iepriekš sazināties ar savu konta turētāju un noskaidrot, vai konta turētājs varēs nodrošināt norēķinus par Fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros.

Gadījumā, ja konta turētājs nevar nodrošināt norēķinus par Fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu ASV dolāros, pieteikumā atpakaļpirkšanai ir iespēja norādīt, lai norēķini par Fondu ieguldījumu apliecību, kas denominētas ASV dolāros, atpakaļpirkšanu tiktu veikti euro valūtā.