ABLV Global Corporate USD Bond Fund

Fonda kategorija korporatīvo obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks Integrum Asset Management IPAS, Sergejs Gačenko
Turētājbanka Signet Bank
Revidents Nexia Audit Advice
Izveides datums 2013. gada jūnijs
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1,75% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 USD
ISIN LV0000400802
Nasdaq Riga kods ABLGCBFR
Bloomberg ticker ABLVGCU LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus globālā USD obligāciju tirgus valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs indikatīvi parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda apliecības vērtības izmaiņas svārstīgumu pēdējo 5 gadu laikā. Jo augstāks ir šis rādītājs, jo lielāks ir fonda darbības rezultātu svārstīgums. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Papildu informācija par fonda sintētisko rādītāju un fondam piemītošiem riskiem atrodama dokumentā “Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija”.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgo fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu ieguldījumu apliecības.