ABLV European Corporate EUR Bond Fund

Fonda kategorija korporatīvo obligāciju fonds
Fonda pārvaldnieks ABLV Asset Management, Sergejs Gačenko
Turētājbanka ABLV Bank
Auditors KPMG Baltics
Izveides datums 2013. gada jūnijs
Atlīdzība par fonda pārvaldīšanu 1% (gadā)1
Komisija par ieguldījumu apliecību emisiju 1,00%
Komisija par ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu -
Minimālā ieguldījuma apjoms 1 000 EUR
ISIN LV0000400810
Nasdaq Riga kods ABLECEFR
Bloomberg ticker ABLVECE LR
1 no neto aktīvu vērtības

Ieguldījumu politika

Korporatīvo obligāciju fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, ieguldot fonda līdzekļus Eiropas valstīs reģistrētu komercsabiedrību vai kredītiestāžu emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros.

Riska profils

Fonda sintētiskais rādītājs parāda fonda riska kategoriju skalā no 1 līdz 7, pamatojoties uz fonda ienesīguma svārstīguma rādītājiem.

Fonds ir iekļauts 3. riska kategorijā atbilstoši fonda ienesīguma rādītājiem pēdējo 5 gadu laikā. Norādītā fonda riska kategorija nevar tikt garantēta un tā var laika gaitā mainīties.

Pievēršam uzmanību

Vēsturiskais ienesīgums negarantē Fonda ienesīgumu nākotnē. Šim materiālam ir informatīvs raksturs, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minēto fondu apliecības.