Pašlikvidācijas process

 • Pašlikvidācijas procesa apstiprināšana

  Pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) 2018. gada 13. februārī izplatītā paziņojuma FKTK (no 01.01.2023. – Latvijas Banka, turpmāk - LB) padome 2018. gada 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību ABLV Bank, AS. Klientu un kreditoru interešu maksimālai aizsardzībai 2018. gada 26. februārī ABLV Bank, AS akcionāri ārkārtas sapulcē pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju. Pašlikvidācijas plāna projekts tika iesniegts LB saskaņošanai 2018. gada 5. martā, bet 2018. gada 12. jūnijā FKTK apstiprināja pieteikto ABLV Bank, AS pašlikvidāciju, kā arī konkrētos likvidatorus. Šī diena uzskatāma par Sabiedrības likvidācijas uzsākšanas dienu.

 • Garantētās atlīdzības izmaksa

  Ssaskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, tie Sabiedrības noguldītāji, kuriem bija tiesības saņemt garantēto atlīdzību, bet kuri līdz 23.02.2023. plkst. 23.59 nepieteicās tās saņemšanai, ar 24.02.2023. plkst. 00.00 zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu. Vairāk informācijas skatīt sadaļā Garantētā atlīdzība.

 • Kreditoru prasījumu pieņemšana un atzīšana

  Pēc pašlikvidācijas procesa uzsākšanas visiem kreditoriem, kuri saskaņā ar Sabiedrības grāmatvedības datiem ir uzskatāmi par kreditoriem, tika nosūtīts oficiāls paziņojums par likvidācijas uzsākšanu. Šajā paziņojumā kreditori tika aicināti pieteikt savus prasījumus trīs mēnešu laikā, norādot prasījuma pamatojumu un apmēru, kā arī iesniedzot aktuālus identifikācijas dokumentus.

  2018. gada 18. jūnijā sākās Sabiedrības kreditoru prasījumu pieteikumu pieņemšana. Noteiktajā termiņā — līdz 2018. gada 18. septembrim — tika pieteikti 98% kreditoru prasījumu. Kreditori, kuri savus prasījumus neiesniedza, to drīkst darīt arī pēc noteiktā termiņa, vienīgi saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likumu šādi kreditori kvalificējas vēlākai kreditoru prasījumu izmaksas kārtai

  Pēc kreditoru prasījumu pieņemšanas tika uzsākts darbietilpīgs kreditoru prasījumu atzīšanas un kreditoru saraksta izveides process, izskatot katra kreditora pieteikumu un iesniegto dokumentu atbilstību. Likvidatori informē katru kreditoru par savu lēmumu attiecībā uz tā prasījuma atzīšanu, kā arī par nepieciešamību novērst trūkumus, ja tādi tiek konstatēti. Jāuzsver, ka kreditoru prasījumu atzīšana nozīmē tikai to, ka iesniegtie dokumenti ir pietiekami, lai kreditoru iekļautu atzīto kreditoru sarakstā.

 • Kreditoru pārbaudes

  Būtiska pašlikvidācijas procesa sastāvdaļa ir kreditoru pārbaudes. Tie ir pasākumi, kas vērsti uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska pārvaldīšanu. Atzīto kreditoru prasījumu izmaksas tiek veiktas tikai tad, ja pēc kreditora pārbaudes netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi šādu izmaksu veikšanai. Vairāk informācijas par kreditoru pārbaudēm skatīt šeit

 • Aktīvu atgūšana

  Lai norēķinātos ar kreditoriem, tiek atgūti visi Sabiedrības aktīvi (kredītu portfelis, Sabiedrības vērtspapīri u.c.). Sabiedrības kopējais aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā. Aktuālo informāciju par aktīvu struktūru skatīt sadaļā Finanšu rādītāji.