Jautājumi un atbildes

Cik lielu summu valsts garantē katram bankas klientam?

Noguldījumu nepieejamības gadījumā valsts katram klientam katrā Latvijas bankā garantē 100 000 EUR, nodrošinot izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda. Likvidējamā ABLV Bank, AS no saviem līdzekļiem ir nodrošinājusi Noguldījumu garantiju fondam visu nepieciešamo summu garantēto atlīdzību izmaksai.

Par kāda veida līdzekļiem bankā klientam pienākas garantētā atlīdzība?

Atlīdzības izmaksa tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās, apmērā, kas nepārsniedz 100 000 EUR visos kontos kopā, ieskaitot kontus, kas atvērti iestādes filiālēs. Valsts garantētā summa attiecas uz depozītiem, norēķinu kontu atlikumiem, algu kontiem, krājkontiem u.c. Par noguldījumiem, kas nepārsniedz 100 000 EUR, atlīdzība tiek izmaksāta pilnā noguldījuma apmērā.

Izmaksājamās atlīdzības summā iekļauj arī tos peļņas procentus, kas aprēķināti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, ja vien kopējā izmaksājamā summa nepārsniedz 100 000 EUR.

Kam pienākas garantētā atlīdzība līdz 100 000 EUR?

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 EUR pienākas visiem bankas klientiem — gan fiziskām, gan juridiskām personām, gan rezidentiem, gan nerezidentiem. Garantētā atlīdzība attiecas arī uz Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu kontiem bankā (ja šo iestāžu budžets nepārsniedz 500 000 eiro).

Kāds ir garantētās atlīdzības izmaksas periods?

Garantētās atlīdzības izmaksa sākās 2018. gada 3. martā. Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl piecus gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās.

Kādā valūtā var saņemt naudu?

Atbilstoši likumam, garantētā atlīdzība tiek izmaksāta EUR valūtā. Ja noguldījumi ir bijuši citās valūtās, tie tiek konvertēti EUR. Normatīvie akti neparedz kompensāciju par valūtas konvertācijas zaudējumiem.

Vai garantētā atlīdzība pienākas par subordinēto aizdevumu bankai?

Nē, subordinētais aizdevums ir viens no izņēmumiem, par kuru nepienākas garantētā atlīdzība.

Kā tiek noteikta izmaksājamā naudas summa?

Sabiedrības grāmatvedības reģistros ir saglabāta informācija par visiem klientiem, kuriem ir tiesības uz garantēto atlīdzību, un to noguldījumu apmēru. Šo informācijas bāzi uzrauga un pārbauda arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Vai ir iespējams saņemt lielāku garantēto atlīdzību un kam tāda pienākas?

Jā, ir daži darījumu veidi, kuros iesaistītajām fiziskajām personām ir tiesības pretendēt vēl uz papildu atlīdzību līdz 200 000 EUR (t.i., kopā ar standarta garantiju — līdz 300 000 EUR). Šāds gadījums ir, ja pēdējos trīs mēnešos pirms noguldījumu nepieejamības iestāšanās kontā ieskaitītie līdzekļi iegūti no nekustamā īpašuma pārdošanas, sociālajiem pabalstiem vai kompensācijām, kā arī kādu zaudējumu atlīdzināšanas vai kompensācijas par nepatiesu notiesāšanu.

Vai klients var saņemt garantēto atlīdzību, ja konts bankā ir apķīlāts?

Nē, garantētās atlīdzības izmaksa šādam klientam tiks nodrošināta tikai par summu, kas klientam bija pieejama noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs vai nodokļu administrators ir vērsis piedziņu pret klienta finanšu līdzekļiem bankā, attiecīgi piedzenamā summa līdz valsts garantētajam limitam 100 000 EUR tiks pārskaitīta zvērinātam tiesu izpildītājam vai nodokļu administratoram. Ja pēc norēķināšanās ar tiesu izpildītāju vai nodokļu administratoru daļa no apķīlātas summas tiks atbrīvota, klientam būs iespēja saņemt atlikušo garantēto atlīdzību vēlāk. Šajā gadījumā piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.