Jautājumi un atbildes

Vai es varu saņemt valsts garantēto atlīdzību?

Saskaņā ar Noguldījumu garantiju likuma 3. panta ceturtajā daļā noteikto, noguldītājs zaudē prasījuma tiesības pret Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu dienā, kad pagājuši pieci gadi no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas.

Līdz ar to tie Sabiedrības noguldītāji, kuri nepieteicās garantētās atlīdzības saņemšanai līdz 23.02.2023., ar 24.02.2023. ir zaudējuši prasījuma tiesības pret Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu.

Vai ir kādi izņēmuma gadījumi, kad tomēr var saņemt valsts garantēto atlīdzību pēc 23.02.2023.?

Noguldījumu garantiju likums paredz, ka klientiem, kuriem garantētās atlīdzības izmaksa ir atlikta, tā būs vēl pieejama piecus gadus no brīža, kad izbeigušies apstākļi, kas bija par pamatu garantētās atlīdzības izmaksas atlikšanai. Piecu gadu noilgums (kura laikā var saņemt garantēto atlīdzību) tiek skaitīts no dienas, kad garantētā atlīdzība vai tās daļa kļuvusi brīvi pieejama klientam.

Tāpat ar 24.02.2023. ir izbeigušies zvērinātu tiesu izpildītāju un nodokļu (nodevu) administrācijas noteiktie ierobežojumi noguldītāju garantētās atlīdzības izmaksai, kas bija uzlikti saistībā ar iespējamu naudas līdzekļu piedziņu. Šiem noguldītājiem, sākot ar 24.02.2023., ir tiesības turpmākos piecus gadus pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai.

Par tiesībām saņemt garantēto atlīdzību pēc 23.02.2023. lūdzam individuāli interesēties Noguldījumu garantiju fondā, Sabiedrībā vai Citadeles bankā, kura turpina nodrošināt garantētās atlīdzības izmaksu šādiem Sabiedrības klientiem.

Kā man rīkoties, ja man vairs nav tiesību saņemt valsts garantēto atlīdzību un tomēr vēlos saņemt savus līdzekļus?

Noguldītāji, kuri zaudēja prasījuma tiesības pret Latvijas Noguldījumu garantiju fondu par garantētās atlīdzības izmaksu, turpmāk tiek aicināti pieteikt savus kreditoru prasījumus Sabiedrībā. Vairāk par kreditoru prasījumu pieteikšanu, iesniedzamiem dokumentiem, kreditoru prasījumu izmaksu kārtību lasiet šeit.

Vai man ir jāiesniedz jauns kreditora prasījuma pieteikums, ja jau iepriekš esmu pieteicis kreditora prasījumu par citiem līdzekļiem?

Jā, šādā gadījumā jums ir jāiesniedz jauns kreditora prasījuma pieteikums, norādot summu, kas jums pienācās garantētājā atlīdzībā. Papildus kreditora identifikācijas un pārstāvības dokumenti nav jāiesniedz, ja vien nav nepieciešams tos aktualizēt. Kreditora prasījuma pieteikumu forma pieejama šeit.