Finanšu instrumenti

Izsole

Likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņo, ka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 172.1 panta otro daļu pārdod šādus trešajām personām piederošus finanšu instrumentus:

Obligācijas

Nosaukums

ISIN kods

Nominālvērtība

Valūta

MIRAX 9.9 06/25/19

XS0756990429

75 185 000.00

RUB

RUSB 13 10/27/22

XS1117280625

2 414 999.00

USD

FEIBNK 9 11/14/16

XS0993279958

300 000.00

USD

PRBANK 10 1/4 01/23/18

XS0543744535

100 000.00

USD

RTMRU 15 11/16/49

XS0408962446

100 000.00

USD

VABANK 10.9 06/14/19

XS0303241615

90 000.00

USD

Publiskās izsoles noteikumi

Finanšu instrumenti tiek pārdoti publiskā izsolē, ievērojot šādus noteikumus:

  1. Personas, kuras vēlas un kuras ir tiesīgas piedalīties publiskajā izsolē, līdz 2022.gada 31.augustam (ieskaitot) nosūta Sabiedrībai piedāvājumu nopirkt attiecīgos finanšu instrumentus uz Sabiedrības e-pasta adresi fi_offers@ablv.com, pieteikumā norādot finanšu instrumenta ISIN kodu, daudzumu un piedāvāto cenu, kā arī pircēja identifikācijas datus un informāciju par pircēja pārstāvi;
  2. Sabiedrība noslēdz finanšu instrumentu pirkuma līgumu ar to personu, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu;
  3. Personas, kuras vēlas piedalīties publiskajā izsolē, var iepazīties ar pirkuma līguma noteikumiem (tajā skaitā attiecībā uz norēķinu kārtību), vēršoties Sabiedrībā līdz 2022.gada 31.augustam (ieskaitot), rakstot uz e-pasta adresi fi_offers@ablv.com;
  4. Pirms pirkuma līguma noslēgšanas personai, kura ir piedāvājusi augstāko cenu par pārdodamo finanšu instrumentu, ir jāaizpilda un jāiesniedz Sabiedrībai pircēja anketa, kura ir aizpildīta Sabiedrības noteiktajā anketas formā;
  5. Sabiedrība ir tiesīga atteikt pirkuma līguma noslēgšanu, t.sk. izvērtējot pircēja riskus saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, nepaskaidrojot šāda atteikuma iemeslus;
  6. Par atteikumu noslēgt pirkuma līgumu vai Sabiedrības lēmumu noslēgt pirkuma līgumu ar citu pircēju (neatklājot pircēju) Sabiedrība paziņo piedāvājuma iesniedzējam līdz 2022.gada 30.oktobrim, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz piedāvājuma iesniedzēja e-pasta adresi, no kuras saņemts piedāvājums.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni +371 6700 2309.