Jaunas obligāciju emisijas, maksājumu limitu noteikšana internetbankā un citi maija jaunumi

Rīga, Latvija, 2017. gada 25. maijs, 10:00 / Bankas ziņas

Jaunas ABLV Bank obligāciju emisijas, trešo pušu ieguldījumu fondu iegādes un glabāšanas iespējas, pārskatāmākas ABLV ieguldījumu fondu informatīvās lapas, ieguldījumu zelta stieņu iekšbankas pārvedumi un maksājumu limitu noteikšana lielākai drošībai internetbankā — tas viss īstenots vai sagaidāms klientu ērtībām tuvākajā laikā.

1. Jaunas ABLV Bank parasto obligāciju emisijas

Turpinot obligāciju emisiju programmu, esam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrējuši jau Septīto ABLV Bank obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu. Tā ietvaros banka ir tiesīga izteikt parāda vērtspapīru publiskos piedāvājumus 400 miljonu EUR apjomā vai šīs summas ekvivalentā USD, atbilstoši konkrētā publiskā piedāvājuma galīgajiem noteikumiem. Programmas darbības termiņš ir 12 mēneši.

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros veiksim jau pirmos divus parasto obligāciju laidienus, kurus plānots iekļaut regulētajā tirgū — biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Parakstīšanās uz jaunajām obligāciju emisijām sākas 2017. gada 25. maijā un ilgs līdz 2017. gada 26. jūnijam. Emisiju parametri:

  • 75 000 000 USD kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD USD 030719; ISIN: LV0000802270)
    Emisijas apjoms 75 000 000 USD. Obligāciju skaits 75 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 USD. Gada procentu likme ir fiksēta: 2,25% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 3. jūlijs, bet dzēšanas datums — 2019. gada 3. jūlijs.
  • 20 000 000 EUR kupona obligāciju emisija
    (emisijas nosaukums: ABLV FXD EUR 030719; ISIN: LV0000802288)
    Emisijas apjoms 20 000 000 EUR. Obligāciju skaits 20 000. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1 000 EUR. Gada procentu likme ir fiksēta: 0,75% ar kupona izmaksu 2 reizes gadā. Sākotnējās izvietošanas cena ir 100% no nominālvērtības. Emisijas datums ir 2017. gada 3. jūlijs, bet dzēšanas datums — 2019. gada 3. jūlijs.

Publiskās obligāciju emisijas mēs uzsākām 2011. gadā. Ieskaitot arī dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 41 publisko obligāciju emisiju. Šobrīd biržas Nasdaq Riga Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļauta 21 obligāciju emisija.

2. Trešo pušu ieguldījumu fondu iegādes un glabāšanas nodrošināšana

Ievērojot pieprasījumu, esam paplašinājuši mūsu piedāvātos vērtspapīru glabāšanas pakalpojumus. Turpmāk klienti varēs pārvest pie mums un nodot glabāšanā trešo pušu ieguldījumu fondu daļas.

Šī pakalpojuma ietvaros mēs nodrošināsim minēto vērtspapīru korporatīvo notikumu apkalpošanu, kā arī, nepieciešamības gadījumā, esam gatavi nodrošināt klientiem pirkšanas-pārdošanas darījumus ar gandrīz 1000 dažādu trešo pušu ieguldījumu fondu daļām. Komisija par šo vērtspapīru glabāšanu — 0,24% gadā.

3. Pārskatāmākas ABLV ieguldījumu fondu informatīvās lapas

Rūpējoties par klientu ērtībām un ievērojot labāko praksi, esam mainījuši ikmēneša ABLV ieguldījumu fondu informatīvās lapas — tās kļuvušas pārskatāmākas, kā arī tajās iekļauta svarīga papildu informācija.

Tāpat kā iepriekš, reizi mēnesī klienti varēs izlasīt fondu pārvaldošās kompānijas ABLV Asset Management, IPAS komentāru par aktuāliem notikumiem tirgū un ieguldījumu fondu darbības kopējiem rezultātiem konkrētajā mēnesī.

Jaunievedums ir atsevišķas informatīvās lapas par katru no mūsu piedāvātajiem 12 ieguldījumu fondiem. Šajās lapās angļu valodā atspoguļojam katra fonda individuālos rezultātus: ieguldīto 100 eiro vai ASV dolāru atdeves grafiku un fonda ikgadējo ienesīgumu, TOP 10 ieguldījumus konkrētajos finanšu instrumentos, ieguldījumu sadalījumu pa nozarēm un citu fonda darbību raksturojošo informāciju.

Informatīvās lapas arī turpmāk būs pieejamas mūsu galvenās mītnes klientu apkalpošanas zonā, kā arī tīmekļa vietnē, pie katra no ieguldījumu fondiem.

4. Ieguldījumu zelta stieņu iekšbankas pārvedumi

Pilnveidojot ieguldījumu zelta glabāšanas pakalpojumus, piedāvājam klientiem ieguldījumu zelta stieņu iekšbankas pārvedumus.

No 1. jūnija klientiem šādu darījumu veikšanai nebūs nepieciešams konvertēt zeltu bezskaidrā formā — citam bankas klientam ieguldījumu zelta stieņus varēs pārvest ar vienu soli, abām darījuma pusēm aizpildot pieteikumu.

Komisija par šādu pārvedumu, kuru apmaksā pārveduma nosūtītājs, ir 100 EUR par vienu stieni.

5. Maksājumu limitu noteikšana lielākai drošībai internetbankā

Kā jau ziņots, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajām informācijas drošības prasībām, attālinātai kontu pārvaldīšanai ieviestas paaugstinātas drošības prasības lietotāja autentifikācijai un darbībām internetbankā.

Ievērojot minētās prasības, internetbankas pamata lietotājiem kā papildu drošības elements ir jānosaka limits maksājumiem.

Līdz ar to šā gada jūnijā mēs ļausim klientiem pašiem regulēt katra sava pamata lietotāja ārējo maksājumu dienas limitu internetbankā, sākotnēji automātiski nodefinējot to atkarībā no klienta.

Tas nozīmē, ka visu konkrēta lietotāja internetbankā nosūtīto ārējo maksājumu kopsumma dienā nevarēs pārsniegt uzstādīto limitu. Mēģinot nosūtīt maksājumu, kura summa pārsniedz limita atlikumu, lietotājs tiks brīdināts par to. Savukārt maksājumi starp klienta kontiem, kad naudas līdzekļu saņēmējs nemainās, augstākminētā limita atlikumu neietekmē.

Klientiem būs iespēja sekot līdzi maksājumu limita atlikumam. Samazināt limitu pamata lietotāji varēs patstāvīgi internetbankā, savukārt to palielināšanai būs nepieciešams sazināties ar privātbaņķieri. Internetbankas papildu lietotāju limitus, tāpat kā līdz šim, varēs mainīt pamata lietotājs.

Novēlam jums saulainu vasaru!