Kredīti/Saistības

Likvidācija neietekmē esošo saistību dzēšanas kārtību, tādēļ, ja jums ir saistības pret likvidējamo ABLV Bank, AS, aicinām turpināt veikt maksājumus saistību dzēšanai iepriekš noteiktajā kartībā. Kredītsaistības ir jāturpina pildīt, lai tas nepasliktinātu jūsu kā godprātīga kredītņēmēja situāciju.

Precīzu informāciju par pārskaitījumu veikšanas iespējām jūs varat uzzināt savā internetbankā. Par internetbankas atjaunošanas vai pieslēgšanas kārtību lūdzam zvanīt uz +371 6777 5555 Sabiedrības darba laikā.

Savukārt precīzu informāciju par jūsu kredītsaistībām varēs sniegt jūs apkalpojošie menedžeri:

Sanita Aizupe
Privātpersonu kredītu menedžeris
Tel. 6700 2002
E-pasts: sanita.aizupe@ablv.com 

  

  

  

Artis Starpiņš
Kredītu menedžeris
Tel. 6700 2323
E-pasts: artis.starpins@ablv.com

  

  

  

Lai mēs spētu savlaicīgi apstrādāt ar kredītlīgumiem saistītus dokumentus un citus jautājumus, aicinām tos nodod mums savlaicīgi – vismaz 2 mēnešus iepriekš. Jūsu jautājumu izskatīšanu varēsim nodrošināt tikai rindas kārtībā, tādēļ minētā termiņa neievērošana var aizkavēt jums nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu.

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana

  Saskaņā ar kredīta līguma, kas noslēgts starp klientu un likvidējamo ABLV Bank, AS, noteikumiem visā kredīta līguma darbības laikā nekustamajam īpašumam, kas kalpo kā kredīta nodrošinājums, ir jābūt apdrošinātam saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank prasībām, un norādot likvidējamo ABLV Bank kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju.

  Ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu noformējam pie sekojošiem likvidējamās ABLV Bank, AS sadarbības partneriem:

  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Gadījumā, ja jūs pats esat izvēlējies nodrošināt likvidēajamā ABLV Bank, AS ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tad kredīta un/vai hipotēkas līgumā noteiktajā termiņā jums ir pienākums iesniegt jaunu ar likvidējamo ABLV Bank, AS jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tai skaitā par to, ka:

  • privātmājām, ēkām, būvēm ir jābūt apdrošinātām nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļiem ir jābūt apdrošinātiem vai nu aktuālajā tirgus vērtībā, vai nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā, ņemot vērā, kura no šīm vērtībām ir lielāka;
  • dzīvokļu, privātmāju, ēku, būvju konstruktīvajiem elementiem ir jābūt apdrošinātiem to atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļu, privātmāju apdarei, kurā izmantoti dārgi un ekskluzīvi apdares risinājumi, ir jābūt apdrošinātai veikto ieguldījumu vērtībā, kuru summa ir saskaņota ar likvidējamo ABLV Bank, AS;
  • komercīpašumiem ir jābūt apdrošinātiem aktuālajā tirgus vērtībā;
  • apdrošināšanas prēmiju jāveic vienā maksājumā.

  Kā arī jāiesniedz maksājuma uzdevuma oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas samaksu (ar attiecīgās kredītiestādes darbinieka parakstu, kā arī, ja to nosaka attiecīgās kredītiestādes iekšējie normatīvi, ar zīmogu/spiedogu).

  Ja iepriekš norādītajā termiņā jūs nebūsiet iesniedzis ar likvidējamo ABLV Bank, AS jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tad likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesīga noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas sabiedrību un noteikumus izvēloties pēc saviem ieskatiem. Par šo faktu jums tiek nosūtīts paziņojums SMS veidā, kurā informēsim par apdrošināšanas polises noformēšanas faktu un prēmijas apmēru, kas jāsamaksā 5 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža. Lai sekotu līdzi apdrošināšanas polises beigu termiņam, aicinām jūs izmantot internetbanku.

  Apdrošināšanas līgumus, kuru nosacījumi nebūs iepriekš saskaņoti ar likividējamo ABLV Bank, AS augstāk norādītajā kārtībā, likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesības nepieņemt.

  Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie jūs apkalpojošiem privātbaņķieriem vai zvanīt pa Klienta līnijas tālruni +371 6777 5222.

  Likvidējamās ABLV Bank, AS akceptētās apdrošināšanas sabiedrības:

  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu likvidējamā ABLV Bank, AS lemj individuāli.

 • Naudas tirgus indeksi

  Ja kredīta procentu aprēķināšanai ir noteikta mainīgā likme, kas piesaistīta naudas tirgus indeksam, tad LIBOR un EURIBOR indeksus lūgums skatīt šeit

  Ievērojot to, ka no 2022. gada 1. janvāra LIBOR indekss vairs netiks uzturēts/publicēts EUR valūtai, likvidejamā ABLV Bank, AS veiks izmaiņas visos kredīta līgumos, kur EUR valūtai tiek piemērota bāzes likme ar 6 mēnešu LIBOR indeksu (Londonas starpbanku piedāvātā likme). Klientiem, kuriem kredīts ir EUR valūtā, LIBOR likme 2021. gada 31. decembrī tiks automātiski aizstāta ar EURIBOR likmi (Eiropas starpbanku piedāvātā likme). Tas nozīmē, ka, negrozot citus līguma noteikumus, no 2022. gada 1.janvāra par kredīta lietošanu tiks aprēķināti procenti pēc šāda principa: līgumā noteikto kalendāro 6 mēnešu EURIBOR likme + līgumā noteiktā pievienotā jeb nemainīgā likme.

Informācija likvidējamas ABLV Bank, AS, kredītu ņēmējiem – patērētājiem par kredīta procentu kompensāciju un vienkāršotu pārkreditēšanas procesu

Saskaņā ar 2024.gada 30.maija Grozījumiem Patērētāju tiesību aizsardzības likumā par kredīta procentu kompensāciju (stājās spēkā 2024.gada 05.jūnijā) likvidējamā ABLV Bank, AS (turpmāk – Sabiedrība) informē par sekojušo:

1) ne vēlāk kā līdz 2024.gada 1.jūlijam Sabiedrība iesniegs Valsts ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodevas deklarāciju, kurā norāda nodevas maksātāja izsniegto hipotekāro kredītu skaitu un hipotekāro kredītu atlikumu summu par 2024. gada otro ceturksni un iekļauj informāciju arī par pirmo ceturksni bet par turpmākajiem ceturkšņiem - saskaņā ar likuma grozījumu noteikto;

2) ne vēlāk kā līdz 2024.gada 10.jūlijam Sabiedrība elektroniski (plānojam ar SMS vai Internetbankas palīdzību) paziņos hipotekārā kredīta ņēmējam informāciju par kredīta procentu kompensācijas apmēru. Lūdzam Jūs savlaicīgi ziņot Sabiedrībai par sava mobila tālruna numura izmaiņām;

3) ne vēlāk kā līdz 2024.gada 23.jūlijam Sabiedrība veiks nodevas maksājumu valsts pamatbudžeta kontā par 2024.gada pirmo un otro ceturksni, bet par turpmākajiem ceturkšņiem - saskaņā ar likuma grozījumu noteikto un Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) veiks jums kredīta procentu kompensācijas izmaksu atbilstoši likumam.

4) Lai saņemtu no VID kredītu procentu kompensācijas izmaksu Sabiedrībai ir jāpaziņo VIDam kredītu ņēmēja bankas rekvizītus, t.sk., norēķinu kontu.

Pievērsiet uzmanību, ka ne vēlāk kā līdz 2024.gada 08.jūlijam ir nepieciešams iesniegt Sabiedrībā Jūsu - kā kredīta ņēmēja personīgus bankas rekvizītus, kur vēlāties saņemt kredīta procentu kompensāciju ja:
- Jūsu, kā kredīta ņēmēja, vietā kredīta maksājumus veic/veica trešā persona;
- Jūs maksājāt par kredītu no Bankas konta, kas atrodas ārpus Latvijas un atvērts Bankā, kurai nav filiāles Latvijā;
- Jūs 2023.gada vai 2024.gada laikā mainījāt vai atvērāt jaunu bankas kontu.

Iesniegt Sabiedrībā Jūsu - kā kredīta ņēmēja personīgus bankas rekvizītus, t.sk., norēķinu konta numuru var aizpildot iesniegumu Kredītņēmēja informācija par aktuālajiem bankas rekvizītiem (turpmāk – iesniegums) un iesniegt to Sabiedrībai, izmantojot kādu no zemāk minētajām veidiem:
- Iesniedzot Jūsu iesniegumu likvidējamā ABLV Bank, AS internetbankā;
- Iesniedzot iesniegumu pa e-pastu, nosūtot to uz Jūsu kredītu menedžera e-pasta adresi vai info@ablv.com. Šādam iesniegumam obligāti jābūt parakstītam ar Jūsu drošu elektronisko parakstu;
- Nosūtot ar pasta starpniecību iesniegumu papīra formā, uz kura Jūsu paraksta īstumu apliecinājis notārs. Dokumentam, kas izsniegts un notariāli apliecināts ārpus Latvijas teritorijas, jābūt sastādītam latviešu vai angļu valodā, vai notariāli tulkotam uz latviešu vai angļu valodu, kā arī apliecinātam ar Apostille.

Vienlaicīgi atgādinām, ka 13.12.2022. vēstulē “Par apkalpošanas kārtību” Sabiedrība jau laicīgi aicināja savus kredīta ņēmējus atmaksāt kredītu pirms termiņa vai pārkreditēties. Sabiedrība aicina savus kredīta ņēmējus vēlreiz apsvērt iespēju pārkreditēt savas saistības pret Sabiedrību citā kredītiestādē, it īpaši ņemot vērā grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas stājās spēkā 23.02.2024, un grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr.691, kas stājā spēkā 15.03.2024., attiecībā uz vienkāršotu un standartizētu pārkreditēšanas procesu.

Vēršam uzmanību, ka, ņemot vērā likvidācijas procesu, Sabiedrība nevar nodrošināt kredīta ņēmējiem nekādus speciālus nosacījumus attiecībā uz pastāvošajiem neizpildītajiem kredīta saistībām, kas nākotnē, iespējams, būt paredzētas licencēto kredītiestāžu klientiem.