Kredīti/Saistības

Sakarā ar pasākumiem koronavīrusa COVID-19 izplatības mazināšanai, aicinām izvērtēt iespēju saistību (kredītu) maksājumus veikt ar pārskaitījumu, neapmeklējot likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) kasi Elizabetes ielā 23, Rīgā.

Precīzu informāciju par pārskaitījumu veikšanas iespējām jūs varat uzzināt savā internetbankā. 

Ja Jums nav iespējams veikt saistību (kredītu) maksājumus ar pārskaitījumu, tad tos var veikt arī iemaksājot līdzekļus EUR valūtā skaidrā naudā kasē Elizabetes ielā 23, Rīgā. Kases darba laiks: 

 • no pirmdienas līdz ceturtdienai – no plkst. 09.00 līdz 17.00 
 • piektdienās – no plkst. 9.00 līdz 14.00

Norādītie kases darba laiks var mainīties, tādēļ lūgums sekot līdzi aktuālajai informācijai Sabiedrības tīmekļa vietnē un internetbankā. Par internetbankas atjaunošanas vai pieslēgšanas kārtību lūdzam zvanīt uz +371 6777 5555 Sabiedrība darba laikā.

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana

  Saskaņā ar kredīta līguma, kas noslēgts starp klientu un ABLV Bank, AS, noteikumiem visā kredīta līguma darbības laikā nekustamajam īpašumam, kas kalpo kā kredīta nodrošinājums, ir jābūt apdrošinātam saskaņā ar likvidējamās ABLV Bank prasībām, un norādot likvidējamo ABLV Bank kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēju.

  Ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu noformējam pie sekojošiem likvidējamās ABLV Bank, AS sadarbības partneriem:

  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle;
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Gadījumā, ja jūs pats esat izvēlējies nodrošināt likvidēajamā ABLV Bank, AS ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanu, tad kredīta un/vai hipotēkas līgumā noteiktajā termiņā jums ir pienākums iesniegt jaunu ar likvidējamo ABLV Bank, AS jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tai skaitā par to, ka:

  • privātmājām, ēkām, būvēm ir jābūt apdrošinātām nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļiem ir jābūt apdrošinātiem vai nu aktuālajā tirgus vērtībā, vai nekustamā īpašuma atjaunošanas vērtībā, ņemot vērā, kura no šīm vērtībām ir lielāka;
  • dzīvokļu, privātmāju, ēku, būvju konstruktīvajiem elementiem ir jābūt apdrošinātiem to atjaunošanas vērtībā;
  • dzīvokļu, privātmāju apdarei, kurā izmantoti dārgi un ekskluzīvi apdares risinājumi, ir jābūt apdrošinātai veikto ieguldījumu vērtībā, kuru summa ir saskaņota ar likvidējamo ABLV Bank, AS;
  • komercīpašumiem ir jābūt apdrošinātiem aktuālajā tirgus vērtībā;
  • apdrošināšanas polisei ir jābūt noslēgtai uz vienu gadu;
  • apdrošināšanas prēmiju jāveic vienā maksājumā.

  Kā arī jāiesniedz maksājuma uzdevuma oriģinālu par visas apdrošināšanas prēmijas samaksu (ar attiecīgās kredītiestādes darbinieka parakstu, kā arī, ja to nosaka attiecīgās kredītiestādes iekšējie normatīvi, ar zīmogu/spiedogu).

  Ja iepriekš norādītajā termiņā jūs nebūsiet iesniedzis ar likvidējamo ABLV Bank, AS jau iepriekš saskaņotu apdrošināšanas polises oriģinālu, kas atbilst mūsu noteiktajām prasībām, tad likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesīga noslēgt jaunu apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas sabiedrību un noteikumus izvēloties pēc saviem ieskatiem. Par šo faktu jums tiek nosūtīts paziņojums SMS veidā, kurā informēsim par apdrošināšanas polises noformēšanas faktu un prēmijas apmēru, kas jāsamaksā 5 dienu laikā no apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīža. Lai sekotu līdzi apdrošināšanas polises beigu termiņam, aicinām jūs izmantot internetbanku.

  Apdrošināšanas līgumus, kuru nosacījumi nebūs iepriekš saskaņoti ar likividējamo ABLV Bank, AS augstāk norādītajā kārtībā, likvidējamā ABLV Bank, AS ir tiesības nepieņemt.

  Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie jūs apkalpojošiem privātbaņķieriem vai zvanīt pa Klienta līnijas tālruni +371 6777 5222.

  Likvidējamās ABLV Bank, AS akceptētās apdrošināšanas sabiedrības:

  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle;
  • AAS "BTA Baltic Insurance Company";
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle.

  Par apdrošināšanas līgumu slēgšanu ar apdrošināšanas sabiedrībām, kuras nav iekļautas minētajā sarakstā, un to izdoto polišu pieņemšanu likvidējamā ABLV Bank, AS lemj individuāli.

 • Naudas tirgus indeksi

  Ja kredīta procentu aprēķināšanai ir noteikta mainīgā likme, kas piesaistīta naudas tirgus indeksam, tad LIBOR un EURIBOR indeksus lūgums skatīt šeit.