ABLV Asset Management, IPAS pārvaldāmo ieguldījumu fondu ieguldītāju pārbaude

Rīga, Latvija, 2021. gada 29. janvāris, 15:26 / Ieguldījumi

ABLV Asset Management, IPAS, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas (turpmāk – NILLTPF) un sankciju risku novēršanas normatīvo aktu prasības, aicina ABLV ieguldījumu fondu ieguldītājus, kuru īpašumā ir ABLV ieguldījumu fondu apliecības (turpmāk – ieguldītāji), līdz 2021. gada 30. aprīlim, sazināties ar ABLV Asset Management, IPAS un iesniegt informāciju un dokumentus ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai.

Sazināties ar ABLV Asset Management, IPAS var pa tālruni +37167002775 vai rakstot uz e-pastu investors@ablv.fund. ABLV Asset Management, IPAS darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst. 09:00 līdz 17:30, piektdienās - no plkst. 09:00 līdz 14:30 (pēc Rīgas laika).

Ieguldītāju pārbaudes process tiks veikts regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes metodoloģiju, kas vērsta uz NILLTPF un sankciju pārkāpšanas riska novēršanu. Minētos ieguldītāju pārbaudes pasākumus īsteno neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs.

Ieguldītāja pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai ABLV Asset Management, IPAS turpinātu sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Pēc ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, un pēc tam, kad ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana būs jau atjaunota, ABLV Asset Management, IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Pārbaudes uzsākšanai ieguldītājam ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  1. identifikācijas un pārstāvības dokumenti;

  2. aizpildīta “Ieguldītāja – fiziskās personas anketa” vai “Ieguldītāja – juridiskās personas anketa”;

  3. “Pieteikums par patiesā labuma guvēju”, ja ieguldītājs ir juridiskā persona vai fiziskā persona, kas “Ieguldītāja – fiziskās personas anketā” norādīja, ka nav patiesais labuma guvējs;

  4. finanšu instrumenta konta izraksts vai līdzvērtīgs dokuments (piemēram, atbilstoši noformēta finanšu iestādes izziņa), kas apliecina, ka ieguldījumu fondu apliecības pieder ieguldītājam. Prasības dokumenta saturam skatīt šeit;

  5. ieguldījumu apliecību pārvedumu pamatojošs dokuments, ja ieguldījumu apliecības ir iegūtas pēc 18.02.2018. ar pārvedumu no trešās personas (piemēram, pirkuma līgums vai dāvinājuma līgums);

  6. “Ieguldītāja apliecinājums”.

Ieguldītāji, kuri ir arī Likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori, iesniedzot ABLV internetbankā “Ieguldītāja apliecinājumu” piekrīt tam, ka ieguldītāja informācija un dokumenti (tajā skaitā identifikācijas un pārstāvības dokumenti), kas tika iesniegti Likvidējamai ABLV Bank, AS kreditora prasījuma apstrādes ietvaros, var tikt izmantoti ieguldītāja pārbaudei. Kā rezultātā ieguldītāja identifikācijas un pārstāvības dokumenti atkārtoti nav jāsniedz. Savukārt, pārējos pārbaudes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus ieguldītājs var iesniegt ABLV internetbankā. Ja Likvidējamai ABLV Bank, AS iesniegtā informācija par ieguldītāja pārstāvi ir mainījusies vai iesniegtās pilnvaras apjoms neparedz ieguldītāja pārstāvību sadarbībā ar ABLV Asset Management, IPAS, ieguldītājam ir jāiesniedz arī aktuāla informācija un atbilstoša pilnvara. Ieguldītājiem, kuri ir arī Likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori, informācija un dokumenti ABLV internetbankā jāiesniedz līdz 2021.gada 30.aprīlim.

Pārbaudes ietvaros ieguldītājаm var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs ABLV Asset Management, IPAS vai neatkarīgais ārpakalpojuma sniedzējs, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību. Dokumenti jāiesniedz Skanstes ielā 7, k-1, Rīgā, LV-1013, Latvijas Republikā. Lai sarunātu tikšanās laiku, lūdzam iepriekš zvanīt ABLV Asset Management, IPAS darba laikā pa tālruni +37167002775 vai rakstīt uz e-pastu investors@ablv.fund.

Gadījumā, ja ieguldītājam nav iespējas ierasties dokumentu iesniegšanai klātienē ceļošanas ierobežojumu dēļ, lūdzam sazināties ar ABLV Asset Management, IPAS par iespējamo situācijas risinājumu.

Lēmums par katra ieguldītāja dokumentu pietiekamību un atbilstību tiks pieņemts individuāli, balstoties uz ieguldītāja pārbaudes rezultātiem.

Uzsākta ieguldītāju pārbaude vēl nenozīmē to, ka ir atjaunota fondu ieguldījumu apliecību pirkšana un pārdošana. Par darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošanu un pieteikumu pieņemšanu darījumiem ar ieguldījuma apliecībām ABLV Asset Management, IPAS informēs atsevišķi pēc ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem. Detalizētāka kārtība ir norādīta ABLV ieguldījumu fondu prospektos.