Izmaiņas Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda dokumentos

Rīga, Latvija, 2022. gada 4. oktobris, 14:42 / Ieguldījumi

Informējam, ka 2022.gada 3.oktobrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus Integrum Asset Management IPAS pārvaldītā ieguldījumu fonda ABLV Emerging Markets Bond Fund prospektā, pārvaldes nolikumā un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā.

Grozījumi ir saistīti ar izmaiņām ieguldījumu fonda nosaukumā un ieguldījumu politikā. Papildus ir aktualizēta informācija par riskiem, Sabiedrības atalgojuma politiku, kā arī mainītas saites uz Sabiedrības tīmekļa vietni un veikti redakcionāli labojumi.

Grozījumi ieguldījumu fonda normatīvajos dokumentos stājas spēkā 2022.gada 13.oktobrī.

Saskaņā ar grozījumiem ieguldījumu fonda jaunais nosaukums būs Integrum Global Bond Fund, bet tā apakšfondu nosaukumi - Integrum Global USD Bond Fund un Integrum Global EUR Bond Fund.

Grozījumi ieguldījumu politikā paredz plašākas ieguldīšanas iespējas un labāku diversifikāciju. Turpmāk ieguldījumu fondam būs iespēja veikt ieguldījumus ne tikai attīstības valstu valdību parāda vērtspapīros, bet arī citu pasaules reģionu valstu centrālo banku, valdību un pašvaldību emitētos un garantētos parāda vērtspapīros, kā arī komercsabiedrību un kredītiestāžu emitētos parāda vērtspapīros.

Ieguldījumu fonda dokumenti ar grozījumiem, kas stājas spēkā 2022.gada 13.oktobrī:

Aktuālie dokumenti atrodami sadaļā par attiecīgo fondu šeit.