Likvidējamās ABLV Bank, AS trešā ceturkšņa finanšu pārskats

Rīga, Latvija, 2021. gada 30. novembris, 17:09 / Bankas ziņas

2021. gadā likvidējamās ABLV Bank, AS (Sabiedrības) Likvidācijas komiteja turpina īstenot likvidācijas procesu un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā dažādām Latvijas un ārvalstu institūcijām, nodrošinot profesionāli vadītu, caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā.

Likvidācijas procesa mērķis ir apmierināt Sabiedrības atzīto kreditoru prasības 100% apmērā, ja vien netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie šķēršļi izmaksu veikšanai.

Līdz 2021. gada 30. septembrim veiktas 14 728 saistību un kreditoru prasījumu izmaksas, kopumā izmaksājot 652,8 miljonus EUR, tai skaitā 450,8 miljoni EUR ir izmaksāti no Sabiedrības pārskaitītās summas Noguldījumu garantiju fondā un 202,0 miljoni EUR izmaksāti kreditoriem prasījumu apmierināšanas ietvaros.

Izmaksas no Noguldījumu garantiju fonda saņēmuši 3 143 bijušo klientu, kuri kā kreditori kvalificējas arī citām kreditoru izmaksu kārtām. Šiem kreditoriem līdz 2021. gada septembra beigām no Noguldījumu garantiju fonda izmaksāti 278,5 miljoni EUR.

Sabiedrībai ir pienākums veikt kreditoru pārbaudes saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā. Pārbaudes veic Sabiedrības nolīgta starptautiska konsultantu komanda no Ernst&Young. Līdz 2021. gada septembra beigām pārbaudes pabeigtas 1 289 kreditoriem.

Turpinot darbu pie aktīvu atgūšanas, Sabiedrība pārskata periodā noslēdza uzņēmuma pārejas līgumu, saskaņā ar kuru Sabiedrības kredītu portfeļa daļa, kas izsniegta privātpersonām hipotekārās kreditēšanas ietvaros, pāries pie Citadele banka, AS (turpmāk — Citadele). Darījuma pirmā daļa tika noslēgta 2021. gada 2. jūlijā un Citadele iegādājās vairākus tūkstošus hipotekāro kredītu līgumus 120 miljonu EUR vērtībā. Līdz 2021. gada beigām ir plānots pabeigt otro darījuma daļu, kuras hipotekāro kredītu līgumu apmērs būs aptuveni 50 miljoni EUR.

2021. gada deviņos mēnešos Likvidācijas komiteja atguvusi aktīvus 210,2 miljoni EUR vērtībā, bet kopš darbības uzsākšanas – 1,07 miljardi EUR. Sabiedrības aktīvu apjoms ir pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus pilnībā, kas bija būtiskākais uzraudzības iestāžu (Eiropas Centrālās bankas un FKTK) priekšnoteikums likvidācijas procesa apstiprināšanai.

Galvenie finanšu dati 2021. gada 30. septembrī:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,06 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 1,81 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 221,7 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 1,07 miljardi EUR.

Ar finanšu pārskatu var iepazīties šeit.