Par likvidējamās ABLV Bank, AS emitēto obligāciju dzēšanas kārtību

Rīga, Latvija, 2018. gada 6. jūlijs, 09:31 / Ieguldījumi

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2018. gada 12. jūnijā akceptēja ABLV Bank, AS akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas ir bankas pašlikvidācijas uzsākšanas diena. Līdz ar to visas likvidējamās ABLV Bank, obligācijas tiks segtas saskaņā ar Kredītiestāžu likumā noteiktajām kreditoru kārtām.

Tādējādi visu bankas emitēto obligāciju emisiju noteikumos noteiktie dzēšanas termiņi nav aktuāli, jo visas obligāciju emisijas tiks dzēstas vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem un pamatsummas visiem obligāciju turētājiem tiks izmaksātas konkrētu kreditoru kārtu ietvaros, ievērojot Kredītiestāžu likumā noteiktās prasības attiecībā uz norēķināšanās kārtību ar kreditoriem.

Depozitārijā Nasdaq CSD visu likvidējamās ABLV Bank, AS obligāciju dzēšanas termiņš tiks labots, norādot 9999. gada 31. decembri. Jāievēro, ka šis ir tehnisks labojums un neietekmē obligāciju dzēšanu vienlaicīgi ar attiecīgās kreditoru kārtas prasījumiem likumā noteiktajā kārtībā pašlikvidācijas ietvaros.

Augstāk minētā kārtība attiecas arī uz obligāciju emisijas sērijām ABLV FXD USD 110718 (ISIN LV0000802072) un ABLV FXD EUR 110718 (ISIN LV0000802080), kuru dzēšanas datums bija paredzēts 11. jūlijā.

Jau ziņojām, ka 2018. gada 14. jūnijā tika veikta aprēķinātā, bet neizmaksātā kupona summas grāmatošana atsevišķā kontā visu bankas emitēto parasto obligāciju turētājiem. Obligāciju turētāji varēs saņemt aprēķinātos obligāciju kupona naudas līdzekļus kreditoru prasījumu segšanas ietvaros Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.