Likvidējamā ABLV Bank, AS dzēš tikai tās īpašumā esošās pašu emitētās obligācijas

Rīga, Latvija, 2018. gada 28. jūnijs, 17:02 / Ieguldījumi

Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Banka) Likvidācijas komiteja 2018.gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu dzēst tikai sākotnējā izvietošanā neizpārdotās un tirgū iegādātās Bankas emitētās obligācijas, kuras atrodas pašas likvidējamās sabiedrības īpašumā. Obligāciju dzēšana tiks veikta 2018. gada 4. jūlijā.

Šī pirmstermiņa dzēšana tiks veikta tikai un vienīgi attiecībā uz to obligāciju daļu, kura ir Bankas īpašumā. Šāda tehniskā operācija jau sākotnēji bija iekļauta Bankas pašlikvidācijas plānā. Pirmstermiņa dzēšana neattiecas uz Bankas obligācijām, kuras ir klientu vērtspapīru portfeļos.

Obligāciju dzēšana tiek veikta saskaņā ar Obligāciju emisijas prospektu noteikumos paredzētām emitenta tiesībām dzēst pirms termiņa sākotnējā izvietošanā nepārdotu vai otrreizējā tirgū Bankas portfelī iegādātu obligāciju daļu.

Dzēšanas rezultātā:

  • tiek samazināts publiskā apgrozībā esošais Likvidējamās sabiedrības emitēto obligāciju skaits;
  • samazinās Bankas kā emitenta izdevumi ikmēneša maksājumos depozitārijam Nasdaq CSD.

Pirmstermiņa dzēšana nekādā veidā neietekmē kreditoru prasījumu pieteikšanas procesu. Kreditoram, tai skaitā obligāciju turētājam, ir jāiesniedz kreditora pieteikums līdz 2018. gada 18. septembrim, kur jānorāda obligāciju nominālā vērtība.

Vēlreiz uzsveram, ka šis lēmums neparedz klientu vērtspapīru portfeļos esošo Bankas obligāciju dzēšanu. Likvidējamās ABLV Bank, AS Likvidācijas komiteja nodrošina kreditoru prasījumu apmierināšanu likumā noteiktā kārtībā. Tas nozīmē, ka nekādi izņēmumi atsevišķām kreditoru grupām nav pieļaujami.

Šīs tehniskās operācijas rezultātā tiks nodzēstas likvidējamās ABLV Bank, AS vērtspapīru portfelī esošās obligācijas ar kopējo nominālvērtību 75 miljoni EUR un 104 miljoni USD. Nedzēsto Bankas obligāciju kopējā vērtība izteikta EUR valūtā, kas atbilst klientu vērtspapīru portfeļu atlikumiem Bankas bilancē uz 2018. gada 31. martu, ir virs 287 miljoniem EUR parastiem vērtspapīriem un virs 125 miljoniem EUR subordinētiem.