ABLV Bank peļņa 2017. gada 9 mēnešos – EUR 40,8 miljoni

Rīga, Latvija, 2017. gada 30. novembris, 10:12 / Bankas ziņas / Iekšējā informācija

ABLV Bank rezultāti 2017. gada deviņos mēnešos ļauj prognozēt, ka šim gadam izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji, tai skaitā kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji, saglabājas augstā līmenī. Pārskata periodā mēs turpinājām pilnveidot bankas iekšējās kontroles sistēmu, tajā skaitā NILLTF un sankciju riska pārvaldīšanas jomā un plānveidīgi samazināt ar klientu darījumiem saistītos NILLTF un reputācijas riskus.

ABLV Bank, AS turpināja obligāciju emisijas. Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros — no jūlija līdz oktobrim — tika veiktas četras jaunas kupona obligāciju emisijas, kuru kopējais apjoms bija USD 150 miljoni un EUR 40 miljoni pēc nominālvērtības, kā arī viena subordinēto obligāciju emisija EUR 25 miljonu apmērā. Ieskaitot arī dzēstās emisijas, līdz šim esam veikuši 46 publiskās obligāciju emisijas EUR 1,45 miljardu apmērā.

Pārskata periodā bankas meitas uzņēmums ABLV Asset Management, IPAS uzsāka savu darbību pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā. No 2017. gada 2. oktobra visiem Latvijas iedzīvotājiem ABLV Asset Management, IPAS piedāvā jaunu pensiju 2. līmeņa plānu — ABLV aktīvo ieguldījumu plānu. Tā pārvaldnieks ir ABLV Asset Management, IPAS valdes priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Gžibovskis, kurš vairāk nekā 15 gadus ir pārvaldījis dažādus ieguldījumu portfeļus un fondus, tostarp pēdējos 10 gados arī ABLV Emerging Markets USD Bond Fund un ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund. ABLV Asset Management, IPAS pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam izvēlēta aktīvā stratēģija, kas ļaus gūt inflācijas līmeni pārsniedzošu ienesīgumu.

Finanšu rādītāji

ABLV Bank svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu darbību saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānu. ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu. ABLV Bank, AS 2017. gada deviņos mēnešos guva peļņu EUR 40,8 miljonu apmērā.

  • Bankas ieņēmumi no pamatdarbības 2017. gada deviņos mēnešos bija EUR 84,5 miljoni.
  • 2017. gada 30. septembrī noguldījumu apjoms bankā bija EUR 2,67 miljardi, bet bankas aktīvu apjoms — EUR 3,63 miljardi.
  • Bankas kredītportfelis bija EUR 1,01 miljardi, tai skaitā komerckredītu apjoms uz 2017. gada 30. septembri pieauga līdz EUR 638,4 miljoniem.
  • Bankas kapitāls un rezerves — EUR 341,2 miljoni.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2017. gada 30. septembrī bija 22,94%, bet likviditātes līmenis — 75,87%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs (ROE) bija 16,68%, savukārt aktīvu atdeves rādītājs (ROA) — 1,44%.

Kopējais vērtspapīru portfeļa apjoms 2017. gada 30. septembrī bija EUR 1,66 miljardi. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu. Vērtspapīri ar kredītreitingu AA- vai augstāku veido 66,2% no visa vērtspapīru portfeļa. Investīciju sadalījums pa valstīm ir šāds: ASV — 32,6%, Vācija — 14,3%, Latvija — 13,3%, Krievija — 10,9%, Zviedrija — 6,2%, Kanāda — 4,6%, Somija – 3,6%, Austrija – 2,2%, Ķīna – 1,7%, Norvēģija – 1,2%, Polija – 1,1%. Papildus 1,8% veido starptautisko institūciju emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,46%.

Bankas meitas uzņēmuma ABLV Asset Management, IPAS pārvaldībā esošie kopējie aktīvi, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2017. gada septembra beigās bija EUR 115,9 miljoni, kuri bija ieguldīti sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos.

ABLV Bank meitas uzņēmums ieguldījumiem komercīpašumos - New Hanza Capital, AS, šī gada deviņos mēnešos uzrādīja teicamus rezultātus. New Hanza Capital grupa strādāja ar peļņu EUR 173,4 tūkstošu apmērā. Grupas ieņēmumi 2017. gada deviņos mēnešos sasniedza EUR 893,6 tūkstošus.

Septembrī New Hanza Capital, AS sadarbībā ar vienu no vadošajiem Vācijas alternatīvo ieguldījumu fondu administrācijas pakalpojumu sniedzējiem IntReal Vācijā nodibināja nekustamā īpašuma alternatīvo ieguldījumu fondu New Hanza Capital Fund 2017. New Hanza Capital pārskata periodā veica arī savu pirmo obligāciju emisiju, lai piesaistītu papildu kapitālu saimnieciskās darbības vajadzībām. Emisijas kopējais apjoms bija EUR 10 miljoni. Obligāciju emisijā ABLV Bank bija emisijas organizators, nodrošinot obligāciju laidienam nepieciešamos dokumentus, kā arī veicot obligāciju sākotnējo izvietošanu.

Savukārt Pillar grupas uzņēmumi turpināja vērienīgā projekta New Hanza attīstību. Septembrī tika pabeigti New Hanza infrastruktūras pirmās kārtas darbi. Celtniecības darbi teritorijā tika uzsākti 2016. gada jūlijā, un to kopējās izmaksas pirmās kārtas infrastruktūras izveidošanai sasniedz EUR 8,4 miljonus. Pillar ir uzsācis ABLV Bank galvenās mītnes kompleksa būvniecību. Pirmie būvniecības darbi ir saistīti ar tā saucamo nulles ciklu, kuru laikā tiks veikti pāļu iegremdēšanas, zemes rakšanas un pazemes autostāvvietas betonēšanas darbi. Šī vērienīgā projekta ģenerāluzņēmēja funkcijas pilda Pillar Contractor, SIA. Plānots, ka nulles cikla būvdarbi ilgs aptuveni pusotru gadu un izmaksas varētu sasniegt EUR 17,8 miljonus.

Septembrī noslēdzās arī New Hanza teritorijā esošās Rīgas preču stacijas ēkas pārbūves tehniskā projekta izstrāde, tika saņemta būvatļauja un uzsākti rekonstrukcijas būvdarbi. Preču stacijas noliktava pārtaps daudzfunkcionālā ēkā koncertiem, izstādēm, konferencēm, pasākumiem “Hanzas perons”, kas spēs uzņemt līdz pat 1000 cilvēku. Tā būs ievērojama kultūras būve topošajā New Hanza kvartālā un jauns punkts Rīgas kultūras kartē. Plānots, ka šie rekonstrukcijas darbi tiks pabeigti 2018. gada decembrī.

Izsakām pateicību mūsu klientiem par izrādīto uzticību un darbiniekiem — par ieguldījumu bankas un koncerna izaugsmes veidošanā!

Ar bankas publisko ceturkšņa pārskatu pēc stāvokļa 2017. gada 30.septembrī, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.