ABLV Bank peļņa 2017. gada 1. pusgadā – EUR 26,3 miljoni

Rīga, Latvija, 2017. gada 29. augusts, 13:45 / Bankas ziņas

ABLV Bank rezultāti 2017. gada pirmajā pusgadā ļauj prognozēt, ka šim gadam izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Visi svarīgākie bankas darbības rādītāji, tai skaitā kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītāji, saglabājas augstā līmenī.

Lai nodrošinātu stabilu attīstību arī turpmāk, mēs savā darbībā arvien vairāk fokusējamies uz kvalificētu kapitāla apkalpošanu ar augstu pievienoto vērtību − tādiem pakalpojumiem kā vērtspapīru emisiju organizēšana, uzņēmumu kreditēšana, sarežģītu tirdzniecības darījumu atbalsts, investīciju pakalpojumi. Mūsu darbiniekiem ir nepieciešamā ekspertu kvalifikācija un ievērojama pieredze, un tā ir būtiska priekšrocība, sniedzot šos pakalpojumus.

Pēdējā pusotra gada laikā esam būtiski samazinājuši ar klientu darījumiem saistītos NILLTF un reputācijas riskus. Plānveidīgi tika veikta klientu bāzes pārskatīšana, un, salīdzinot ar 2015. gada beigām, uz 2017. gada 30. jūniju esam to samazinājuši gandrīz par 20%. Atteicāmies no sadarbības ar klientiem, kuru darbība varēja radīt nepieņemami augstu risku, vai arī klienti nebija gatavi pietiekamā apjomā sniegt darījumus paskaidrojošu informāciju.

Izpildot savas apņemšanās ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) 2016. gada 26. maijā noslēgtā administratīvā līguma ietvaros, šajā laika periodā IT sistēmās un biznesa procesu uzlabojumos, kas saistīti ar klientu un darījumu kontroli, tika ieguldīti EUR 6,6 miljoni. Tagad katra darījuma atbilstības pārbaudei vidēji patērējam vismaz par trešdaļu resursu vairāk, kā pērn. Ievērojami palielināta riska pārvaldībā un finanšu noziegumu novēršanas jomā strādājošo struktūrvienību kopējā kapacitāte – šobrīd ar atbilstību darbs saistīts katram sestajam bankas darbiniekam jeb aptuveni 16%. Speciālas apmācības NILLTF novēršanas jomā tika organizētas arī pārējiem darbiniekiem, kuru ikdienas pienākumi tiešā veidā nav saistīti ar klientu apkalpošanu un darījumu apstrādi.

Pārskata periodā banka arī noslēdza līgumu ar ASV kompāniju Financial Integrity Network (FIN), piesaistot to kā galveno stratēģisko konsultantu atbilstības jautājumos par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu. Financial Integrity Network sniedz konsultācijas, kā stiprināt finanšu noziegumu novēršanas sistēmas un kapacitāti riska pārvaldībā, balstoties uz neatkarīgu risku novērtējumu.

Šī gada 21. aprīlī kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums 2016. gada peļņu izmaksāt dividendēs. Uz vienu akciju tika izmaksāti EUR 1,91, kopumā — EUR 73,2 miljoni. Dividenžu izmaksai tika pieskaņota ABLV Bank kārtējā akciju emisija, lai dotu iespēju bankas akcionāriem pēc viņu ieskatiem reinvestēt no dividendēm gūto peļņu bankas tālākajā attīstībā. Tika izlaistas 3 780 000 vārda akcijas par kopējo summu EUR 50,7 miljoni. Pēc šīs emisijas bankas pamatkapitālu veido 38 250 000 parastās akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas bez balsstiesībām.

2017. gada 15. jūnijā notika ABLV Bank akcionāru sapulce, kurā tika apstiprināts bankas padomes jaunais sastāvs. Turpmākos 5 gadus padomes locekļu pienākumus pildīs Oļegs Fiļs, Jānis Krīgers, Jānis Butkevičs un Aivis Ronis. Tāpat, kā iepriekš, arī jaunajā padomē Oļegs Fiļs ir padomes priekšsēdētājs un Jānis Krīgers – priekšsēdētāja vietnieks.

Saņemot Eiropas Centrālās bankas apstiprinājumu, pārskata periodā ABLV Bank padome pārvēlēja bankas valdi esošajā sastāvā uz jaunu 5 gadu pilnvaru termiņu. Bankas valdē atkārtoti tika ievēlēti valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors (CEO) Ernests Bernis; valdes priekšsēdētāja vietnieks, Izpilddirektora vietnieks (dCEO) Vadims Reinfelds; valdes loceklis, Atbilstības direktors (CCO) Aleksandrs Pāže; valdes loceklis, IT direktors (CIO) Rolands Citajevs; valdes loceklis, Risku direktors (CRO) Edgars Pavlovičs; valdes loceklis, Finanšu direktors (CFO) Māris Kannenieks un valdes loceklis, Operāciju direktors (COO) Romans Surnačovs.

Nerevidētie finanšu rezultāti

ABLV Bank 2017. gada pirmā pusgada svarīgākie finanšu rādītāji norāda uz stabilu darbību saskaņā ar iepriekš apstiprināto plānu. ABLV Bank, AS ir lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un otra lielākā banka pēc aktīviem.

  • Bankas peļņa 2017. gada pirmajā pusgadā bija EUR 26,3 miljoni.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi - EUR 55,3 miljoni.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija EUR 2,81 miljards.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza EUR 459,3 miljonus.
  • Bankas aktīvu apjoms 2017. gada 30. jūnijā bija EUR 3,72 miljardi.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms jūnija beigās bija EUR 1,00 miljards.
  • Bankas kapitāls un rezerves — EUR 326,9 miljoni.
  • Bankas kopējais kapitāla rādītājs 2017. gada 30. jūnijā bija 21,96 %, bet likviditātes rādītājs — 76,78%.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2017. gada 30. jūnijā bija 16,46 %, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,38 %.

Turpinot obligāciju emisiju programmu, šogad banka veica četras jaunas kupona obligāciju emisijas: divas no tām — Sestās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros un divas — Septītās obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros. Obligāciju emisiju kopējais apjoms bija attiecīgi USD 150,0 miljoni un EUR 40,0 miljoni pēc nominālvērtības. Ieskaitot jaunās un jau dzēstās obligācijas, līdz šim esam veikuši 43 publiskās obligāciju emisijas.

Aktīvi turpinājām komerckredītu izsniegšanu. Pārsvarā kreditējot uzņēmumus Latvijā, pirmajā pusgadā tika parakstīti jauni kredītlīgumi par kopējo summu EUR 62,1 miljons un mēs sasniedzām vienu no straujākajiem komerckredītu portfeļa pieaugumiem Latvijas banku sektorā. 2017. gada 30. jūnijā komerckredītu portfeļa apjoms bija EUR 639,9 miljoni.

Bankas vērtspapīru portfeļa kopējais apjoms 2017. gada 30. jūnijā bija EUR 1,59 miljardi. Gandrīz visu bankas vērtspapīru portfeli veido parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu un 88,5% no portfeļa ir vērtspapīri ar kredītreitingu AA- un augstāku. Sadalījums pa galvenajām valstīm ir šāds: ASV — 21,5%, Vācija — 17,7%, Latvija — 14,0%, Krievija — 11,0%, Kanāda — 7,4%, Zviedrija — 5,7%, Nīderlande — 3,7%, Austrija — 2,4%, Somija — 2,2%. Papildus 4,4% veido starptautisko institūciju emitētie vērtspapīri. Vērtspapīru portfeļa gada ienesīgums pārskata periodā bija 2,5%.

Bankas meitas uzņēmuma ABLV Asset Management, IPAS kopējie aktīvi pārvaldīšanā, kurus sabiedrība pārvalda klientu uzdevumā, 2017. gada jūnija beigās bija EUR 123,5 miljoni, no kuriem EUR 122,9 miljoni bija klientu ieguldījumi sabiedrības pārvaldītajos ieguldījumu fondos un EUR 0,6 miljoni — klientu līdzekļi, kas izvietoti individuālajās ieguldījumu programmās.

Arī ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu, 2017. gada pirmā puse bija veiksmīga. Pirmajā pusgadā ABLV Capital Markets, IBAS guva EUR 1,4 miljonu lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, 2017. gada 30. jūnijā bija EUR 1,40 miljardi.

Ar jaunu vārdu un biznesa mērķiem aktīvu darbību pārskata periodā uzsāka ABLV grupas sabiedrība ieguldījumiem komercīpašumos New Hanza Capital, AS. 2015. gadā tai tika noteikti jauni darbības mērķi: ieguldīt savus un trešo pušu līdzekļus komercīpašumos, nodrošinot ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, ilgtspējīgi palielināt ienākumus no telpu nomas un audzēt īpašumu vērtību ilgtermiņā, piesaistot pārvaldīšanai profesionālu speciālistu komandu.

Strauju attīstību piedzīvoja ABLV grupā ietilpstošie uzņēmumi, kas apvienoti zem Pillar grupas vārda un darbojas nekustamā īpašuma tirdzniecības, pārvaldīšanas un attīstīšanas jomā. Turpinājās darbs pie vērienīgā projekta - mūsdienīgās Rīgas pilsētas daļas New Hanza attīstības, kurā atradīsies arī jaunā ABLV administratīvā ēka. Līdz šim brīdim Pillar projekta New Hanza attīstībā ieguldījis vairāk nekā EUR 21 miljonu — teritorijas sakārtošanā, plānoto ēku projektēšanā, esošo ēku rekonstrukcijā, Pillar administratīvā biroja celtniecībā, inženierkomunikāciju, ceļu izbūvē, kā arī citos ar teritorijas attīstību saistītos projektos.

Izsakām pateicību mūsu klientiem par izrādīto uzticību, un darbiniekiem — par ieguldījumu bankas un koncerna izaugsmes veidošanā!

Ar bankas publisko ceturkšņa pārskatu pēc stāvokļa 2017. gada 30.jūnijā, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; Pillar Development, SIA un citi uzņēmumi. ABLV Consulting services ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā un Limasolā.