ABLV Bank 2016. gada neauditētā peļņa – 79,3 miljoni EUR

Rīga, Latvija, 2017. gada 27. februāris, 10:00 / Bankas ziņas

Lai gan aizvadīto finanšu gadu var raksturot kā pilnu pārsteigumiem, grūti izskaidrojamām cenu svārstībām un vēsturiskiem pavērsieniem tirgos, un kopumā ekonomikā bija vērojama izaugsmes tempu samazināšanās, ABLV Bank izdevās sasniegt un pārsniegt plānotos rezultātus, tajā skaitā, gūstot līdz šim vēsturiski augstāko peļņu.

Pārskata periodā arvien stingrākas kļuva banku nozari regulējošās prasības. To ieviešana prasīja daudz laika un resursu, līdz ar to kavējot biznesa attīstību. Tā kā ir mainījusies nostāja par pieļaujamo riska līmeni, banka atteicās no daļas klientu, un turpina rūpīgi izvērtēt savu klientu bāzi. Tādēļ gada laikā noguldījumu apjoms samazinājās par 23,5 %, kas atbilst plānotajiem rādītājiem. Pakāpeniski samazinās norēķinu biznesa nozīme, bet vēl svarīgāku vietu ieņem biznesa projektu kreditēšana, tostarp, strukturētā finansēšana ar riska kapitāla piesaisti, apgrozāmā kapitāla un tirdzniecības finansēšana, kā arī vērtspapīru emisiju organizēšana. Šajā jomā bankai ir augsta kompetence, nepieciešamie ekspertu resursi, sadarbības partneru tīkls un uzkrāta nozīmīga pieredze. Latvijas biznesa kreditēšanā ABLV Bank jau pašlaik ir viena no nozīmīgākajām bankām.

Lai stiprinātu kapitāla pietiekamību un nodrošinātu attīstībai nepieciešamos līdzekļus, pamatkapitāla palielināšanai 2016. gada sākumā tika veikta ABLV Bank kārtējā akciju emisija. Emisijas ietvaros tika izlaistas 2 700 000 vārda akcijas par kopējo summu 38,2 miljoni EUR. Pēc ABLV Bank, AS pamatkapitāla palielināšanas tā apmērs ir 38,3 miljoni EUR, to veido 34 470 000 vārda akcijas ar balsstiesībām un 3 830 000 personāla akcijas. Turpinot obligāciju emisiju programmu, 2016. gadā mēs esam veikuši 7 obligāciju emisijas: sešas parastās un vienu subordinēto. Visu aizvadītā gadā veikto emisiju kopējais apjoms bija 225 miljoni USD un 80 miljoni EUR. Biržas Nasdaq Riga Parāda vērtspapīru sarakstā 2016. gada beigās bija iekļautas 21 emisijas obligācijas.

2016. gadā gan bankā, gan koncernā pieauga darba vietu skaits – par 11 bankā, un 30 – koncernā kopumā. Gada beigās bankā strādāja 665 darbinieki, bet kopumā ABLV grupas uzņēmumos - 827.

Ievērojot bankas ilggadējo pieredzi un zināšanas parāda vērtspapīru emitēšanā, pārskata periodā ieviesām jaunu pakalpojumu — klientu obligāciju emisiju organizēšana. Obligāciju emitēšana ļauj uzņēmumam piesaistīt papildu finansēšanu gan ar nodrošinājumu, gan bez tā, kā arī parasti uz ilgāku laiku, nekā tas ir iespējams kredītu veidā. Šādai resursu piesaistīšanai ir salīdzinoši zemākas izmaksas un tā ļauj diversificēt investoru bāzi. Piemēram, jaunā pakalpojuma ietvaros mūsu klients - nekustamā īpašuma holdinga uzņēmums Baltic RE Group – veica parasto obligāciju emisiju 4 miljonu EUR apmērā. ABLV Bank bija emisijas organizators, garantējot visu obligāciju laidienu.

2016. gada otrajā ceturksnī tika pabeigts darījums par bankai piederošo VISA Europe Ltd. akciju atpakaļpārdošanu VISA Inc. Notikušā darījuma rezultātā ABLV Bank ieņēmumi no minēto akciju pārdošanas bija aptuveni 16,4 miljoni EUR.

Finanšu rezultāti

ABLV Bank, AS ir nemainīgi lielākā banka Latvijā ar vietējo kapitālu un otra lielākā banka pēc aktīvu apjoma Latvijā strādājošo banku vidū:
  • Bankas peļņa 2016. gadā bija 79,3 miljoni EUR, kas pagaidām ir vēsturiski augstākā un par 10,3 miljoniem lielāka nekā 2015. gadā.
  • Bankas pamatdarbības ienākumi bija 141,9 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2015. gadu, pamatdarbības ienākumi ir auguši par 12,3 %.
  • Bankas klientu noguldījumu apjoms pārskata perioda beigās bija 2,90 miljardi EUR.
  • Emitēto parāda vērtspapīru apjoms sasniedza 528,3 miljonus EUR.
  • Bankas aktīvu apjoms 2016. gada 31. decembrī bija 3,85 miljardi EUR.
  • Bankas kredītportfeļa apjoms decembra beigās bija 1,00 miljards EUR.
  • Bankas kapitāls un rezerves — 321,8 miljoni EUR.
  • Pirmā līmeņa pamata kapitāla pietiekamības rādītājs 2016. gada 31. decembrī bija 12,84%, bankas kapitāla pietiekamības līmenis – 19,49 %, bet likviditātes līmenis — 78,40 %.
  • Kapitāla atdeves rādītājs ROE 2016. gada 31. decembrī bija 27,26%, bet aktīvu atdeves rādītājs ROA sasniedza 1,85 %.
  • Nodokļos koncerns valsts budžetā ieskaitīja 22,0 miljonus EUR.
Kopējais bankas vērtspapīru portfeļa apjoms 2016. gada 31. decembrī veidoja 1,98 miljardus EUR, bet vidējais portfeļa gada ienesīgums bija 2,68 %.

Bankas meitas uzņēmuma ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto atvērto ieguldījumu fondu kopējā aktīvu vērtība 2016. gada beigās sasniedza 125,6 miljonus EUR. Savukārt ABLV Capital Markets, IBAS, kas klientu uzdevumā veic visu veidu finanšu instrumentu pirkšanu un pārdošanu, 2016. gadā guva 3,1 miljonu EUR lielu peļņu. Uzņēmuma klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, 2016. gada 31. decembrī bija 1,3 miljardi EUR.

Mūsu meitas bankas Luksemburgā — ABLV Bank Luxembourg, S.A., aktīvi un aktīvi pārvaldīšanā 2016. gada 31. decembrī sasniedza 310,2 miljonus EUR.

Nekustamā īpašuma grupa Pillar 2016. gadā turpināja izpārdot nekustamā īpašuma portfeli, kopumā noslēdzot vairāk nekā 200 pārdošanas darījumus par kopējo summu 12,9 miljoni EUR. Līdz ar nekustamā īpašuma portfeļa samazināšanos atbrīvojās resursi, ko Pillar var veltīt vērienīgajam nākotnes projektam - New Hanza rajona būvniecībai. 2016. gada 4. jūlijā tika uzsākta New Hanza infrastruktūras pirmās kārtas izbūve. 2016. gada 9. decembrī ABLV Bank nodibināja jaunu sabiedrību — ABLV Building Complex, SIA. Jaunā sabiedrība būs pasūtītājs ABLV Bank galvenās mītnes ēku kompleksa celtniecībai.

Ar bankas publiskajiem ceturkšņa pārskatiem pēc stāvokļa 2016. gada 31.decembrī, kā arī padomes un valdes ziņojumiem varat iepazīties bankas tīmekļa vietnē www.ablv.com.

Šis paziņojums satur iekšējo informāciju.

ABLV Bank, AS ir lielākā neatkarīgā privātā banka Latvijā. Bankas lielākajiem akcionāriem — Oļegam Fiļam, Ernestam Bernim un Nikai Bernei uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 86,55% no bankas balsstiesīgā pamatkapitāla. ABLV grupā ietilpst ABLV Bank, AS; ABLV Bank Luxembourg, S.A.; ABLV Capital Markets, IBAS; ABLV Asset Management, IPAS; Pillar Holding Company, KS; ABLV Consulting Services, AS; ABLV Corporate Services, SIA; New Hanza City, SIA un citi uzņēmumi. ABLV grupai ir pārstāvniecības Maskavā, Sanktpēterburgā, Vladivostokā, Kijevā, Odesā, Minskā, Almati, Baku, Taškentā, Honkongā, Limasolā un Ņujorkā.