Aizkraukles Banka un Banku augstskola noslēdz līgumu par sadarbību

2007. gada 14. jūnijs / Bankas ziņas

Ceturtdien, 14.junija, parakstits sadarbibas ligums starp Aizkraukles Banku (AB.LV) un Banku augstskolu. Sadarbibas merkis ir apvienot abu pušu intelektualos resursus, teoretiskas zinašanas un praktisko pieredzi, radot jaunus priekšnosacijumus akademiskas vides un banku sektora attistibai.

„Ikviena cilveka dzive pienak bridis, kad vinš nonak izveles priekša – kada bus nakotne, kas nodrošinas nakotni un kadas zinašanas ir nepieciešamas. Ceru, ka bankas un augstskolas sadarbiba palidzes piesaistit talantigakos cilvekus Latvijas banku sektoram, kas savukart veicinas Latvijas izaugsmi no lokala lidz starptautiskam finanšu centram,” saka Aizkraukles Bankas lidzipašnieks un valdes priekšsedetaja vietnieks Olegs Fils.

Savukart Banku augstskolas rektore Tatjana Volkova uzsver, ka augstskolai, kas piedava studiju programmas uznemejdarbibas vadišana un finanses, ir loti nozimiga sadarbiba ar komercbankam un citiem uznemumiem. Rektore augstu verte Aizkraukles Bankas sniegto iespeju akademiskajam personalam stazeties komercbanka un iegut profesionalo pieredzi un paaugstinat kompetenci. Banku augstskolai loti butiski sadarbiba ar darba devejiem nepartraukti pilnveidot studiju programmas.

Sadarbiba paredz, ka Aizkraukles Banka dalisies sava plašaja praktiskaja pieredze ar Banku augstskolu, papildinot augstskolas studentu un macibu speku teoretiskas zinašanas banku un finanšu darbiba ar bankas darbinieku praktisko pieredzi. Tas bus ne tikai AB.LV ilggadejo praktiku lekcijas, bet ari atbalsts arvalstu specialistu lekciju kursu organizešanai BA studentiem un macibspekiem.

Aizkraukles Banka ir apnemusies nodrošinat Banku augstskolas studentiem macibu praksi, ka ari piedavat darba iespejas brivaja laika - vasaras brivdienas, uz nepilnu darba laiku u.tml. Ligums paredz, ka ari Banku augstskolas pasniedzeji var iesaistities ar banku kopeju projektu realizešana praktiskas pieredzes iegušanai vai papildinašanai. Banka ir gatava atbalstit augstskolu ari citos projektos, ieskaitot augstskolas nodrošinašanu ar materiali – tehnisko bazi.

Sadarbiba paredz, ka Banku augstskola, izmantojot savus sakarus un sadarbibu ar citam organizacijam gan Latvija, gan arzemes, nodrošinas Aizkraukles Bankas darbiniekiem iespejas noklausities Latvijas un arvalstu ekspertu lekcijas finanšu, tiesibu, uznemejdarbibas un saistitas nozares.

Aizkraukles Banka ir 100% Latvijas ipašnieku banka (galvenie akcionari: Ernests Bernis un Olegs Fils), kas savu darbibu izverš gan Latvijas, gan arvalstu tirgu, piedavajot saviem klientiem plašu finanšu pakalpojumu klastu. Aizkraukles Banka pec kopejo aktivu apjoma ierindojas 7. vieta starp Latvija stradajošajam 23 komercbankam.

Banku augstskola ir valsts augstskola, kas savas darbibas 15 gados ir kluvusi atpazistama un prestiza ar piedavatajam studiju programmam un, kuras darbibas pamatvertibas ir profesionalitate, atsauciba un atvertiba. Banku augstskola nodrošina izcilu starptautiska limena biznesa un finanšu izglitibu radošu personibu attistibai.