Pakalpojumu cenrādis un dokumenti

Mūsu pakalpojumu aktuālos dokumentus un iesniegumu formas iesakām apskatīt un saglabāt turpmākam darbam, izmantojot programmu Adobe Reader.

Izvēlieties pakalpojumu veidu
Bankas pakalpojumi
Ieguldījumi
 • Norēķinu un kases pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Norēķinu konts"Norēķinu konts

  Pakalpojumu cenrādis Latvijas klientiem

  Norēķinu konta atvēršana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Internetbankas pieslēgšana bez maksas bez maksas
  Pirmās elektroniskās kodu kartes izsniegšana

  bez maksas

  bez maksas


   

  Norēķinu konta apkalpošana


  Fiziskā persona

  Juridiskā persona

  Internetbankas apkalpošana bez maksas bez maksas

  Paziņošana par darījumiem norēķinu kontā (SMS vai e-pasts)

  bez maksas

  bez maksas

  Lietotāja koda atbloķēšana un paroles maiņa pieejai internetbankai bez maksas
  bez maksas
  Norēķinu konta paroles maiņa bez maksas
  bez maksas


   

  Internetbanka un autorizācijas rīki

  Internetbanka
  Internetbankas pieslēgšana, atbloķēšana un paroles maiņa
  bez maksas
  Elektroniskā kodu karte
  Pirmās elektroniskās kodu kartes izsniegšana
  bez maksas
  Elektroniskā kodu karte aizvietošana
  bez maksas

  Digipass 270 vai Digipass 300 Comfort

  izsniegšana vai maiņa

  bez maksas

  atbloķēšana

  bez maksas

  Mobilais Digipass izsniegšana bez maksas

  Izziņas, izraksti un pārskati

  Apliecināts konta izraksts vai pārskats pēc pieprasījuma

  par tekošo kalendāra gadu 7 EUR + PVN

  par iepriekšējiem gadiem

  15 EUR+ PVN

  Izziņa par kontu statusu vai atlikumiem

  15 EUR + PVN

  Cita satura izziņa vai vēstule (t.sk. revidentam vai Valsts Ieņēmumu dienestam paredzētā)

  100 EUR + PVN


  Citi pakalpojumi

  Kurjerpasts1

  sūtījums pa Latviju

  5 EUR

  sūtījums uz citu Eiropas Savienības valsti 40 EUR
  sūtījums uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu 40 EUR
  sūtījums uz citu valsti 60 EUR

  Identifikācijas dokumentu tulkošanas nodrošināšana

  faktiskās izmaksas


  1 Sūtījuma maksimālais svars ir 1,5 kg.

  Doties uz sadaļu "Maksājumi"Maksājumi no naudas konta

  Izejošie EUR maksājumi fiziskām personām un Latvijas juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos Iesniegšanas laiks1

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais bez maksas 5 EUR 15:00

  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums pārsniedz 1 000 EUR

    vienkāršais 0,35 EUR 5 EUR 15:00
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2
    vienkāršais 15 EUR 25 EUR 15:00


  1 Banka apstrādā darba dienās visus maksājumu veidus (vienkāršais, steidzamais, ekspress), ja tie saņemti Bankā līdz norādītajam iesniegšanas laikam (pēc Latvijas laika), un nodod naudas līdzekļus saņēmējam vai saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā maksājuma apstrādes datumā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


  Izejošie EUR maksājumi ārvalstu juridiskām personām
  Maksājuma veids Internetbankā Citos gadījumos Iesniegšanas laiks1
  Saņēmēja banka ir EEZ2 ietvaros un maksājums nepārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 10 EUR 20 EUR 15:00
  Saņēmēja banka ir ārpus EEZ2 vai maksājums pārsniedz 10 000 EUR
    vienkāršais 15 EUR 25 EUR 15:00


  1 Banka apstrādā darba dienās visus maksājumu veidus (vienkāršais, steidzamais, ekspress), ja tie saņemti Bankā līdz norādītajam iesniegšanas laikam (pēc Latvijas laika), un nodod naudas līdzekļus saņēmējam vai saņēmēja bankas vai starpniekbankas rīcībā maksājuma apstrādes datumā.
  2 EEZ valstis — visas ES dalībvalstis (Austrija, Apvienotā Karaliste, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.


  Maksājumu labojumi, atsaukums, izmeklēšana un atmaksa

  Maksājuma uz likvidējamās ABLV Bank, AS kontu atsaukšana vai atmaksa1

  10 EUR

  Cita maksājuma labojums, atsaukšana un izmeklēšana, ja tas veikts uz/no bankas, kas atrodas:

  Latvijā

  10 EUR

  ārpus Latvijas

  100 EUR + izmeklēšanas faktiskie izdevumi vai saskaņā ar korespondentbankas cenrādi


  1 Tikai saņemot piekrišanu no naudas līdzekļu saņēmēja, kuram tie ir ieskaitīti saskaņā ar sākotnējiem maksājuma rekvizītiem. Komisiju maksā pakalpojuma pieteicējs.

  Doties uz sadaļu "Kases pakalpojumi"Kases pakalpojumi

  Skaidras naudas izmaksa1

  EUR (monētas un banknotes)
  0,2%, min. 3 EUR

  USD (banknotes)

  0,5%, min. 3 EUR

  Skaidras naudas iemaksa

  EUR (monētas un banknotes)
  3 EUR

  USD (banknotes)

  0,2%, min. 3 EUR maks. 50 EUR


  1Tikai trešo personu līdzekļu izmaksa.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Kredīti/Saistības

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Hipotekārie kredīti

  Hipotekārie kredīti

  Nosacījumu izmaiņas:


      atmaksas datuma maiņa

  30 EUR

      nodrošinājuma līgumos, tajā skaitā ķīlas devēja maiņa

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      kredīta / nodrošinājuma līguma pārjaunojums

  1% no kredīta atlikuma, min. 500 EUR

      citu nosacījumu izmaiņas

  1% no kredīta atlikuma, min. 100 EUR

  Papildu nodrošinājuma noformēšana

  bez maksas

  Dokumentu apstrāde pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas

  Personālais kredīts saistību refinansēšanai

  Nosacījumu izmaiņas

  50 EUR

  Dokumentu apstrāde daļējas pirmstermiņa atmaksas gadījumā

  bez maksas

  Fiksētā kapitāla lietošanas likme, gadā 14%

  Citi pakalpojumi

  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Refinansēšanas vienošanās noformēšana vai saskaņošana1

  1 000 EUR

  Plānveida privatizācija klienta vārdā

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Ķīlas priekšmeta apsekošana

  50 EUR + PVN

  Piekrišanas sagatavošana2

      darbībām ar ieķīlāto nekustamo īpašumu

  30 EUR +PVN

      citiem mērķiem

  pēc vienošanās, min. 50 EUR + PVN

  Apgrūtinājuma vai hipotēkas dzēšana Zemesgrāmatā

  30 EUR +PVN


  1 Komisiju piemēro gadījumos, kad klients refinansē savas saistības pret Banku uz citu kredītiestādi vai, kad tiek pārdots nodrošinājums, kas nodrošina saistību pret Banku izpildi, un pārdošanas summa tiek novirzīta klienta saistību pret Banku izpildei, un par attiecīgo darījumu tiek slēgta starpbanku vienošanās.
  2 Ja nepieciešama dokumenta notariāla apstiprināšana, papildus klients apmaksā notāra pakalpojumus.

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām

  Kredīts uzņēmējdarbības vajadzībām1


  Termiņa pagarināšana


      līdz 150 000 EUR

  2% no kredīta summas, min. 500 EUR

      virs 150 000 EUR

  1% no kredīta summas

  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme

  nosaka individuāli

  Kredītresursu rezervēšana2

  1% gadā no neizsniegtās kredīta summas

  Nosacījumu izmaiņas

  0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR

  Celtniecības procesa uzraudzība

  faktiskie izdevumi

  Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa kredīta atmaksas gadījumā

  1% no dzēšamās summas, min. 500 EUR


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.


  Citi pakalpojumi

  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā

  50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Ilgtermiņa komerckredīti

  Kredīti1 
  Termiņa pagarināšana
      līdz 150 000 EUR 2% no kredīta summas, min. 500 EUR
      virs 150 000 EUR 1% no kredīta summas
  Kredīta procentu (kredīta lietošanas un nokavējuma) likme nosaka individuāli
  Kredītresursu rezervēšana2 1% gadā no neizsniegtās kredīta summas
  Nosacījumu izmaiņas 0,2% no kredīta summas, min. 500 EUR
  Celtniecības procesa uzraudzība faktiskie izdevumi
  Dokumentu apstrāde daļējas vai pilnas pirmstermiņa kredīta atmaksas gadījumā
   1% no dzēšamās summas, min. 500 EUR


  1 Komisijas tiek ieturētas kredīta valūtā. Ja valūta, kurā noteikta komisija, atšķiras no kredīta valūtas, tad komisiju noraksta kredīta valūtā, veicot konvertāciju pēc Bankas valūtas konvertācijas kursa komisijas ieturēšanas brīdī.
  2 Komisiju piemēro par pagarinātu kredīta summas izsniegšanas termiņu virs kredītlīguma standarta nosacījumiem.  Citi pakalpojumi
  Ķīlas nodibināšanas, pārjaunošanas vai dzēšanas noformēšana Latvijas vai citu valstu publiskajos reģistros 50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi
  Pirkuma līguma reģistrācija Valsts Zemes dienestā 50 EUR + PVN + faktiskie izdevumi

  Doties uz sadaļu "Kredīti/Saistības"Īstermiņa komerckredīti

  Īstermiņa kredīts kredītvēstules finansēšanai / kredītvēstules izdevējbankas finansēšanai1
  Nosacījumu maiņa 100 EUR


  1 Komisijas ietur overdrafta / īstermiņa kredīta valūtā. Fiksētas komisijas maksas gadījumā: ietur komisijas valūtā, izrakstot klientam rēķinu.


  Overdraftu un īstermiņa kredītu (kapitāla lietošanas un nokavējuma) likmes, gadā1
  Kapitāla lietošanas procenti par izsniegto tehnisko overdraftu 60% (gadā)


  1 Norādītās procentu likmes ir indikatīvas un katrā gadījumā tās nosaka individuāli.

 • Apdrošināšana

  Doties uz sadaļu "Apdrošināšana"Apdrošināšana

  Pakalpojumu komisijas  
  Apdrošināšanas polises noformēšana bez maksas
  Iesniegtas bankas akceptēta apdrošinātāja polises pārbaude1 bez maksas
  Iesniegtas bankas neakceptēta apdrošinātāja polises pārbaude 150 EUR


  1 Ar ABLV Bank akceptēto apdrošināšanas sabiedrību sarakstu var iepazīties bankas tīmekļa vietnē vai vēršoties bankā.


  Nosacījumi ieķīlāta īpašuma apdrošināšanai  
  Maksimālais pieļaujamais pašrisks:  
      dzīvoklim 150 EUR
      privātmājai 750 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
  Atjaunošanas vērtība par 1 m2  
      dzīvoklim, privātmājai 1 000 EUR
      komercobjektam nosaka individuāli
 • Dokumentārās operācijas

  Doties uz sadaļu "Dokumentārās kredītvēstules"Dokumentārās kredītvēstules

  Eksporta kredītvēstules saņemšana (Bankas klients ir preces pārdevējs)

  Paziņošana par izsniegšanu / summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Dokumentu pārbaude (par vienu dokumentu paketi1)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR

  Atkārtotā dokumentu pārbaude to maiņas gadījumā (par vienu dokumentu) 100 EUR

  Apkalpošana

  50 EUR mēnesī

  Kredītvēstules izmeklēšana

  50 EUR

  Noteikumu izmaiņas: paziņošana, pārvešana

  100 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma paziņošana

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Kredītvēstules summas asignējuma izmaiņu noformēšana / paziņošana 100 EUR

  Noteikumiem neatbilstošu dokumentu iesniegšana2

  50 EUR

  Kredītvēstules izbeigšanās bez tās izmantošanas vai atcelšana

  100 EUR


  1 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.

  2 Komisiju apmaksā kredītvēstules saņēmējs.

  Papildu pakalpojumi

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR + PVN

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas

  Doties uz sadaļu "Bankas garantijas"Bankas garantijas

  Garantijas izsniegšana

  Pieteikuma izskatīšana1

  150 EUR


  Izsniegšana (ja klients apmaksā komisiju avansā līdz garantijas termiņa beigām)2

  1% gadā no summas, min. 150 EUR


  Izsniegšana2

  1,3% gadā no summas, min. 150 EUR3

  Noteikumu izmaiņas: izsniegšana, seguma veida maiņa

  100 EUR


  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR


  Dokumentu pārbaude garantijas summas samazināšanai (par vienu dokumentu paketi4)

  0,2% no dokumentos norādītās summas, min. 200 EUR


  Atcelšana

  100 EUR


  Apstiprināšana5

  pēc pieprasījuma


  1 Tai skaitā garantijas projekta sagatavošana vai labošana.
  2 Komisiju piemēro, ja par garantijas saistību izpildes segumu izmanto seguma kontu. Pārējos gadījumos piemēro papildu komisiju pēc vienošanās ar Banku. Komisiju aprēķina par garantijas darbības periodu, aprēķinos pieņemot, ka gadā ir 360 dienas un mēnesī ir 30 dienas. 

  3 Šo komisiju piemēro par iepriekšējo mēnesi, ja iepriekšējā mēneša laikā klients nav nodrošinājis Bankai pieejamus naudas līdzekļus komisijas ieturēšanai avansā līdz garantijas termiņa beigām. Komisiju ietur reizi mēnesī: mēneša sākumā par iepriekšējo mēnesi vai slēdzot garantiju. Par visu garantijas darbības laiku tiek ieturēta vismaz minimālā komisija.

  4 Par vienu dokumentu paketi tiek uzskatīti visi dokumenti, kas attiecas pie viena transporta dokumenta. Vairākas dzelzceļa pavadzīmes tiek uzskatītas par vienu transporta dokumentu, ja tās tiek iekļautas vienā rēķinā.

  5 Apstiprinātājbankas komisijas ietur papildus ABLV Bank, AS komisijām.


  Garantijas saņemšana

  Paziņošana par izsniegšanu/ summas palielināšanu

  0,1% no summas, min. 200 EUR, maks. 1 000 EUR

  Paziņošana par garantijas izsniegšanu papīra formā

  200 EUR

  Noteikumu izmaiņu paziņošana

  100 EUR

  Garantijas summas izmaksas pieprasījums

  0,2% no summas, min. 200 EUR

  Atcelšana

  100 EUR


  Papildu pakalpojumi

  Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšana

  100 EUR + PVN

  Informācijas nosūtīšana pa SWIFT (par ziņojumu)

  10 EUR

  Starptautiskās tālsarunas

  faktiskās izmaksas

  Lejuplādēt dokumentus

 • Seifi

  Doties uz sadaļu "Seifi"Seifi

  Individuālo seifu īre

  Seifa veids

  Seifa iekšējie izmēri —
  augstums x platums x dziļums (mm)

  Komisija (mēnesī)

  S

  55 x 260 x 400

  20 EUR

  M

  145 x 260 x 400

  30 EUR

  L

  245 x 260 x 400

  45 EUR

  XL

  180 x 560 x 400

  55 EUR

  XXL

  280 x 560 x 400

  65 EUR

  XXXL

  435 x 560 x 400

  75 EUR


  Saistītie pakalpojumi

  Seifa pilnvarotā pārvaldīšana (mēnesī)

  10 EUR1

  Individuālā seifa atslēgu glabāšana Bankā

  bez maksas

  Seifa satura uzglabāšana kopējā seifā pēc seifa īres tiesību izbeigšanas

  īres maksa divkāršā apmērā

  Seifa piespiedu atvēršana (vienreizēja komisija)

  150 EUR

  Seifa slēdzenes maiņa ar jaunas atslēgas izsniegšanu (vienreizēja komisija)

  150 EUR


  1 Pakalpojuma maksā neietilpst seifa īres maksa.

  Lejuplādēt dokumentus

 • Noguldījumi

  Doties uz sadaļu "Noguldījumi"Depozīti

  Depozīts ar procentu izmaksu termiņa beigās 

  Gada procentu likmes spēkā no 2018. gada 21. februāra
  3 mēneši 6 mēneši 12 mēneši
  USD

  10 000 … 1 000 000

  1,43

  1,60

  1,89

  EUR

  10 000 … 1 000 000

  0,00

  0,00

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  Īstermiņa depozīts

  Procentu likme (gadā) Līdz 30 dienām
  USD

  1 000 000 un vairāk

  0,94

  EUR

  1 000 000 un vairāk

  0,00


  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  EKSTRA depozīts
  Procentu likme (gadā) 6 mēneši
  USD

  10 000 un vairāk

  5,00

  EUR

  10 000 un vairāk

  5,00

  GBP 10 000 un vairāk 5,00
  RUB 500 000 un vairāk 5,00

  Papildu nosacījumi

  Depozīta noguldīšana

  bez maksas

  Depozīta pirmstermiņa izmaksa

  bez maksas

  Nodrošinājuma depozīts kartes kredītam vai AMEX garantijai1

  Procentu likme (gadā)


  USD

  1,00

  EUR

  0,00

  GBP

  0,11


  1 Esošo nodrošinājuma depozītu kartes kredītam vai AMEX garantijai, depozītam beidzoties, Banka pagarina uz jauniem nosacījumiem, un piemēro tam pakalpojumu cenrādī noteikto procentu likmi. Nodrošinājuma depozīta kartes kredītam vai AMEX garantijai procentus izmaksā reizi kalendārajā gadā, 1. septembrī.

 • Brokeru pakalpojumi

  Doties uz sadaļu "Operācijas obligāciju tirgū"Operācijas obligāciju tirgū

  Darījumi ar obligācijām1

  Obligācijas, nominētas USD

  0,08% (min. 100 USD)

  Obligācijas, nominētas EUR

  0,08% (min. 100 EUR)

  Obligācijas, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)

  Obligācijas, nominētas citā valūtā

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1Atsevišķos regulētajos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.


  Papildu pakalpojumi

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Doties uz sadaļu "Operācijas akciju, ETF un iespējas līgumu uz akcijām tirgū"Operācijas akciju, ETF tirgū

  Darījumi ar akcijām, t.sk. ETF (Exchange Traded Funds)1, 2

  Krievija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,25% (min. 50 USD)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas RUB

  0,20% (min. 50 USD)

  ASV (ASV biržas, OTC)


      akcijas cena ir līdz 1,00 USD (ieskaitot) 0,010 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 1,00 līdz 5,00 USD (ieskaitot) 0,015 USD par akciju (min. 50 USD)
      akcijas cena ir virs 5,00 USD 0,025 USD par akciju (min. 50 USD)

  Kanāda

  0,35% (min. 60 CAD)

  Lielbritānija


      akcijas, t.sk. ETF, nominētas GBP

  0,35% (min. 50 GBP)

      akcijas, t.sk. ETF, nominētas USD

  0,35% (min. 50 USD)

  Šveice, Dānija, Norvēģija, Zviedrija, citas eirozonas valstis (izņemot Grieķiju)

  0,35% (min. 50 EUR)

  Latvija, Igaunija, Lietuva

  0,35% (min. 25 EUR)

  Citas valstis

  informācija pieejama pēc pieprasījuma


  1 Atsevišķos regulētos tirgos var tikt piemērotas papildu nodevas (piemēram, Stamp Duty, Financial Transaction Tax u. tml.) un komisijas maksas.
  2 Komisiju ietur darījuma valūtā par visām akcijām, kas tiek kotētas attiecīgās valsts regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, neatkarīgi no emitenta rezidentvalsts. Gadījumā, ja tiek piemērota minimāli noteiktā komisija un komisijas valūta atšķiras no darījuma valūtas, komisiju ietur darījumu valūtā, ņemot vērā Bloomberg kursu darījuma noslēgšanas dienā.


  Papildu pakalpojumi

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

  Doties uz sadaļu "Operācijas ar citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecībām"Operācijas ar citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecībām


  Darījumi ar citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecībām

  Citu pārvaldītāju ieguldījumu fondu apliecību pārdošana

  informācija pieejama pēc pieprasījuma  Papildu pakalpojumi

  Darījuma apstiprinājums internetbankā vai uz e-pastu

  bez maksas

 • Vērtspapīru glabāšana

  Doties uz sadaļu "Vērtspapīru glabāšana"Vērtspapīru glabāšana

  Finanšu instrumentu konts

  Finanšu instrumentu glabāšana1
      Nasdaq CSD SE glabātie finanšu instrumenti:

          ABLV Asset Management, IPAS atvērto fondu ieguldījumu apliecības

  bez maksas

          ABLV Bank, AS emitētie finanšu instrumenti

  bez maksas

          citi finanšu instrumenti

  0,12% (gadā)

      Citi finanšu instrumenti

  0,24% (gadā)

  Finanšu instrumentu pārvedumi2:

      iekšbankas pārvedums

  bez maksas

      no ABLV Bank, AS konta uz kontu citā bankā

  0,1% no tirgus vērtības3 (min. 50 EUR)


  1 Komisiju aprēķina, pamatojoties uz portfeļa ikmēneša vidējās tirgus vērtības ekvivalentu EUR valūtā. Komisiju ietur katru mēnesi EUR valūtā, ja klients nav pieteicis citu valūtu komisijas ieturēšanai. Portfeļiem tirdzniecības platformai Quik Trader ABLV komisiju ietur RUB valūtā. Aprēķinot portfeļa vidējo tirgus vērtību un ieturot komisiju, piemēro Eiropas Centrālās bankas attiecīgās valūtas kursu attiecīgajā mēneša dienā.
  No ABLV Asset Management, IPAS, klientiem un ABLV Asset Management, IPAS, pārvaldāmiem atvērtiem ieguldījumu fondiem komisiju neietur.
  2 Ja Bankā pārveduma rīkojums saņemts Bankas darba dienā līdz 17:00 (pēc Latvijas laika), tad par tā pieņemšanas izpildei datumu uzskata to pašu Bankas darba dienu, bet, ja pēc 17:00 (pēc Latvijas laika), tad – nākamo Bankas darba dienu.
  3 Tirgus vērtību nosaka klienta pārveduma pārveduma izpildes dienā. Ja tirgus vērtība nav noteikta, tad Banka to nosaka patstāvīgi. Obligācijām tirgus vērtības aprēķinā neiekļauj uzkrāto kupona ienākumu. Komisiju ietur finanšu instrumenta valūtā, ja tā ir USD, EUR vai RUB. Pārējos gadījumos komisiju ietur EUR valūtā, konvertējot pēc Bankas vispārējā kursa pārveduma pārveduma izpildes dienā. Banka ir tiesīga ieturēt papildu komisijas maksu 0,1% no tirgus vērtības (min. 200 EUR) apmērā, ja finanšu instrumentu pārvedums tiek veikts, izmantojot atsevišķo starpnieksabiedrību pakalpojumus.


  Pārskati

  Pārskats par ieguldījumu portfeļa stāvokli:


      regulārais internetbankā (reizi mēnesī / ceturksnī)

  bez maksas

      pēc pieprasījuma

  10 EUR (par pārskatu)

  Finanšu instrumentu darījumu pārskats (pēc pieprasījuma)

  10 EUR (par pārskatu)  Korporatīvie notikumi

  Piedalīšanās korporatīvajos notikumos1

  informācija pieejama pēc pieprasījuma (min. 50 EUR)

  Papildu pakalpojumi

  Izziņa par konta statusu

  20 EUR + PVN

  Cita satura izziņa

  100 EUR + PVN


  1 Komisiju piemēro, ja piedalīšanās korporatīvajos notikumos tiek veikta pēc klienta rīkojuma, un ietur EUR valūtā.