Vienotie fizisko personu norēķinu kontu maiņas principi

ABLV Bank pievienojusies Latvijas Komercbanku asociācijas apstiprinātajiem Vienotiem fizisko personu norēķinu kontu maiņas principiem (Vienotiem principiem), kas ir izstrādāti, pamatojoties uz Eiropas banku sektora komitejas (EBIC) Vienotājiem kontu maiņas principiem. Šie principi nosaka, ka to ieviešanu nacionālajos banku sektoros koordinē EBIC, bet valstu līmenī ieviešanu koordinē valstu banku asociācijas.

Latvijas Komercbanku asociācija ir Eiropas banku federācijas (EBF), kas ir EBIC sastāvā, biedre, attiecīgi LKA ir saistošs uzdevums ievest šos Vienotos principus Latvijas banku sektorā.

Vienoto principu ieviešanas mērķis un uzdevumi

Kā galvenais mērķis tiek izvirzīta konkurētspējīgas vides nodrošināšana Eiropas bankām, nodrošinot iespēju patērētājiem atrast un izmantot vislabākos tirgus piedāvājumus.

EBIC noteikusi vienotus standartus, kas jāievēro bankām Eiropas Savienībā, lai:

  • rādītu vienotu standartu patērētāju atbalstam visās dalībvalstīs;
  • nodrošinātu, ka bankas konta maiņa nav apgrūtinoša patērētājiem un viņu mobilitāti neierobežotu nevajadzīga kavēšanās vai banku nepietiekams atbalsts;
  • paaugstinātu patērētāju informētību par kontu maiņas pakalpojumiem.

Vienoto principu būtība

Vienotie principi nosaka kārtību, kādā fiziska persona pārceļ savas maksājumu attiecības uz citu banku. Ar maksājumu attiecībām saprot norēķinu kontu atvēršanu citā bankā un norēķinu kontu slēgšanu iepriekšējā bankā, kā arī tiešā debeta rīkojumu un regulāro maksājumu pārcelšanu uz citu banku (iepriekšējā bankā var arī palikt norēķinu konts, kā arī kādi no tiešajiem debetiem vai regulārajiem maksājumiem).

Būtiski, ka jaunā banka darbojas kā kontaktpunkts. Jaunai bankai klienta uzdevumā būs jānoskaidro no iepriekšējās bankas, kādi tiešā debeta rīkojumi un regulārie maksājumi īsti klientam ir pieslēgti iepriekšējā bankā, lai zinātu, ko tad klients vēlēsies pieslēgt jaunajā bankā. Šai kārtībai vajadzētu atvieglot procesu un padarīt to ātrāku un klientiem vieglāku.

Klientu norēķinu kontu maiņa saskaņā ar Vienotiem principiem nevar notikt, ja norēķinu konts ir piesaistīts citiem produktiem vai pakalpojumiem, kuru nosacījumi nepieļauj konta maiņu, tajā skaitā, ja no norēķinu konta tiek veikti kredīta maksājumi, kā arī, ja norēķinu konts kalpo par nodrošinājumu, garantiju vai ir apgrūtināts ar citām saistībām.

Sūdzību izskatīšana par Vienoto principu ievērošanu

Saskaņā ar EBIC Vienoto kontu maiņas principiem patērētājiem, kuriem ir pretenzijas par šo principu ieviešanu bankās, jānodrošina iespēja risināt strīdus savas valsts alternatīvā(s) strīdu izšķiršanas institūcijā(s).

Latvijā Vienoto principu ieviešanu un ievērošanu pārrauga LKA. Klientu sūdzības par Vienoto principu piemērošanu izskata LKA Ombuds.