Informācija par ABLV Asset Management, IPAS atalgojuma politiku un praksi

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) personāla un atalgojuma politika (turpmāk – atalgojuma politika vai politika) ir balstīta uz Sabiedrības darbības mērķiem, ilgtermiņa interesēm, attīstības stratēģiju un darbības rezultātiem. Atalgojuma politika ir izveidota ar mērķi piesaistīt atbilstošās kvalifikācijas darbiniekus un motivēt tos, vienlaikus, neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veiktā darba ietekmi ilgtermiņa kontekstā.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas:

  • nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna (turpmāk – ieguldījumu portfeļi) riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos;
  • neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finanšu stāvokli un maksātspēju;
  • atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un tās pārvaldē esošu ieguldījumu portfeļu ieguldījumu stratēģijai, mērķiem, vērtībām, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai un veicina to;
  • nav pretrunā ar sabiedrības pienākumu rīkoties pārvaldīto ieguldījumu portfeļu interesēs.

Atalgojumu politiku un tai atbilstošus normatīvos aktus izstrādā Sabiedrības valde un apstiprina Sabiedrības padome. Tās īstenošanu nodrošina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sabiedrības padomes pārraudzībā.

Informācijas par ABLV Asset Management, IPAS atalgojuma politiku un praksi 2017.gadā atklāšanas paziņojuma pilnu versiju var apskatīties pievienotajā dokumentā: 
ABLV Asset Management, IPAS informācijas atklāšanas paziņojums par 2017. gadu pdf, 193 Kb