Atalgojuma politika un prakse

ABLV Asset Management, IPAS ( turpmāk – Sabiedrība) personāla un atalgojuma politika ir noteikta Personāla politikā.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Tā nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos, neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli un maksātspēju, atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai.

Atalgojuma politiku un tai atbilstošus normatīvos aktus izstrādā un apstiprina Sabiedrība. Tās īstenošanu nodrošina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sabiedrības padomes uzraudzībā.

Atalgojuma politikā ir paredzēta tikai atalgojuma nemainīgā daļa.

Sabiedrības riska profilu ietekmējošie amati ir padomes un valdes locekļi, riska analītiķis, darījumu uzraudzības speciālists, atbilstības speciālists, jurists, ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, ieguldījumu analītiķis, portfeļa menedžeris un vecākais finanšu tirgus analītiķis. Sabiedrības valdes un amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Sabiedrības valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni, atalgojumu nosaka Sabiedrības padome. Padomes locekļiem atalgojumu apstiprina akcionāru sapulce.

Informācija publicēta 2020. gada 31. martā