Paziņojums par izmaiņām ieguldījumu fondu dokumentos

Informējam, ka 2018. gada 5. novembrī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir reģistrējusi grozījumus ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu prospektos, nolikumos un ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā, kas saistīti ar AS “Baltic International Bank” izvēli par ABLV Asset Management, IPAS pārvaldīto ieguldījumu fondu turētājbanku.

Veiktās izmaiņas attiecas uz jaunas turētājbankas rekvizītiem un tās Starpnieksabiedrību sarakstu, ieguldījumu apliecību pārdošanas un atpakaļpirkšanas kārtību, ierobežojuma ieguldījumiem citās valūtās uzstādīšanu un redakcionāliem precizējumiem.

Minētie grozījumi fondu normatīvajos dokumentos stāsies spēkā ar brīdi, kad pilnā apjomā stāsies spēkā ABLV Asset Management, IPAS līgums ar AS "Baltic International Bank" par turētājbankas pakalpojumu sniegšanu ABLV Asset Management, IPAS pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem, kas savukārt notiks pēc visu fondu aktīvu pārvešanas uz jaunās turētājbankas kontiem.

Pēc līguma stāšanās spēkā pilnā apjomā un attiecīgi pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētu grozījumu fondu normatīvajos dokumentos stāšanas spēkā ABLV Asset Management, IPAS fondu pārvaldības darbība tiks atsākta ierastajā režīmā, kā rezultātā tiks atjaunota arī iespēja ieguldītājiem pirkt un pārdot fondu apliecības.

Par fondu normatīvo dokumentu minēto grozījumu stāšanos spēkā tiks paziņots atsevišķi.

Ieguldījumu fondu dokumenti ar grozījumiem, kas reģistrēti ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju 2018.gada 5.novembrī (vēl nav stājušies spēkā), bet ar aktualizētu informāciju par Revidentu, Fonda pārvaldnieku, kā arī aktualizētiem fondu darbības rādītājiem:

ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda prospekts

ABLV Emerging Markets Bond Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV Emerging Markets USD Bond Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

ABLV Emerging Markets EUR Bond apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda prospekts

ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV High Yield CIS USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda prospekts

ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV Global Corporate USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda prospekts

ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV European Corporate EUR Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda prospekts

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda prospekts

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV Global Stock Index Fund fonda prospekts

ABLV Global Stock Index Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV Global USD Stock Index Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija

ABLV Global EUR Stock Index Fund apakšfonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV US Industry USD Equity Fund fonda prospekts

ABLV US Industry USD Equity Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV US Industry USD Equity Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija


ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda prospekts

ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda pārvaldes nolikums

ABLV European Industry EUR Equity Fund fonda ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija