Jautājumi un atbildes par darījumu ar ieguldījumu apliecībām atjaunošanu

Esmu pieteicies ieguldītāja pārbaudei. Kad un kā es saņemšu informāciju par pārbaudes rezultātu?

Tiklīdz tiks pabeigta attiecīgā ieguldītāja pārbaude un pārbaudes rezultātā netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Integrum Asset Management IPAS (turpmāk — Sabiedrība) darbinieki sazināsies ar ieguldītāju un nosūtīs uz ieguldītāja anketā norādīto e-pastu uzaicinājumu reģistrēties Sabiedrības sistēmā Online Office. Sistēma Online Office ir attālinātas pieejas rīks, kas paredzēts informācijas apmaiņai starp ieguldītāju un Sabiedrību, tajā skaitā pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām iesniegšanai Sabiedrībai. Ja Sabiedrības darbinieki nav sazinājušies ar ieguldītāju, tas nozīmē, ka attiecīgā ieguldītāja pārbaude vēl nav pabeigta.

Kad es saņemšu pieeju Sabiedrības sistēmai Online Office?

Lai saņemtu pieeju sistēmai Online Office, ieguldītājiem nekādas papildu darbības no savas puses nav jāveic. Tiklīdz tiks pabeigta ieguldītāja pārbaude un pārbaudes rezultātā netiks konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Sabiedrības darbinieki sazināsies ar ieguldītāju un nosūtīs uz ieguldītāja anketā norādīto e-pastu uzaicinājumu reģistrēties sistēmā Online Office.

Ja ieguldītājam ir mainījusies kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts), tad nepieciešams par to informēt, nosūtot brīvas formas ziņojumu likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankā. Likvidējamās ABLV Bank, AS privātbaņķieri nodrošinās ieguldītāja sniegtās informācijas nodošanu Sabiedrībai.

Kā tehniski notiek reģistrēšanās sistēmā Online Office?

Ieguldītājs saņems uz e-pastu instrukciju reģistrēšanās kārtībai sistēmā Online Office, kas paredz šādas darbības:

 1.  Lejupielādēt Google Authenticator aplikāciju savā viedtālrunī, izmatojot App Store vai Google Play (Google Authenticator tiks izmantots kā autorizācijas rīks sistēmā).
 2. Aktivizēt lejuplādēto Google Authenticator, ar viedtālruni noskanējot QR kodu, kas pievienots saņemtajā e-pastā.
 3. Atvērt e-pastā norādīto saiti uz Online Office starta lapu un autorizēties ieejai sistēmā, izmantojot divus faktorus:

 • lietotājvārdu un paroli, kas norādīta e-pastā (1. faktors);
 • Google Authenticator autorizācijas kodu (2. faktors).

Jāņem vērā, ka e-pastā norādītā parole nav pastāvīga parole. Pēc pirmās ieejas sistēmā, ieguldītājam nepieciešams to nomainīt.

Kur vērsties, ja reģistrēšanās sistēmā Online Office procesā rodas tehniski jautājumi?

Jautājumu gadījumā nepieciešams sazināties ar Sabiedrības darbiniekiem pa tālruni +371 6700 2775 vai nosūtot ziņojumu uz e-pastu investors@integrum.lv.

Vai pēc pārbaudes pabeigšanas un Online Office pieejas izveides ieguldītājam ir pienākums iesniegt atpakaļpirkšanas pieteikumu?

Nē, šāds pienākums ieguldītājam noteikti nav. Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi turpina darbību bez ierobežojumiem un atbilstoši prospektā noteiktajai ieguldījumu stratēģijai. Sekojoši, ieguldītāji var izvēlēties turpināt sadarbību sava ieguldījumu kapitāla pārvaldīšanā ar Sabiedrību vai arī pēc nepieciešamības veikt atpakaļpirkšanas darījumus ar ieguldījumu apliecībām. Pieteikumus darījumiem ar ieguldījumu apliecībām ieguldītājs var iesniegt jebkurā laikā un jebkurā apmērā pēc saviem ieskatiem.

Kur ir pieejama informācija par Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu darbības rezultātu?

Visi Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi kopš to darbības izveides un ilgtermiņā ir sasnieguši pozitīvu kapitāla vērtības pieaugumu. Tā, piemēram, laika posmā, kad bija apturēti atpakaļpirkšanas darījumi un līdz 21.12.2021, ieguldījumu fondu kopējais ienesīgums ir bijis no +0.4% EUR korporatīvo obligāciju fondam līdz pat +57.9% USD akciju fondam pēc visu piemērojamo komisiju ieturēšanas. Detalizētāk ar Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu darbības rezultātu un ienesīgumu var iepazīties šeit

Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu salīdzinājums ar citiem ieguldījumu fondiem pieejams Nasdaq CSD uzturētā Baltijas fondu centrā.

Vai, ņemot vērā ABLV Bank, AS pašlikvidāciju, tiks likvidēti arī Sabiedrības pārvaldītie ieguldījumu fondi?

Sabiedrības darbības plāns, kurš izstrādāts FKTK uzraudzībā, kā bāzes scenāriju paredz Sabiedrības darbības turpināšanu. Šobrīd ir nodrošināti nepieciešamie priekšnosacījumi darbības turpināšanai — atjaunota sadarbība ar starptautiskiem depozitārijiem, pabeigta turētājbankas maiņa, atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām, pabeigta Sabiedrības nosaukuma un zīmola maiņa. Attiecīgi Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu darbība turpinās bez ierobežojumiem un ar primāro mērķi palielināt ieguldītāju kapitālu ilgtermiņā. Pēc Sabiedrības nosaukuma maiņas aktīvu pārvaldnieki nemainās un joprojām paliek tie paši pieredzējušie profesionāļi.

Man kā likvidējamās ABLV Bank, AS kreditoram ir izmaksāts kreditora prasījums. Kad es saņemšu ieguldītos līdzekļus fondos? Kāpēc ieguldītos līdzekļus fondos nevar saņemt uzreiz pēc pabeigtās kreditora pārbaudes?

Ieguldītāju pārbaude tiek veikta kā atsevišķa pārbaude, neatkarīgi no kreditoru pārbaudes un prasījuma izmaksas. Šāda pieeja ir nepieciešama un pamatota atbilstoši FKTK pārraudzībā izstrādātajam ieguldītāju pārbaudes ietvaram. Tam ir vairāki iemesli:

 • naudas līdzekļu ieguldījums fondu apliecībās nav tas pats, kas kreditora prasījums — var atšķirties ieguldītā summa, līdzekļu izcelsme, ieguldījuma periods, utml;
 • Sabiedrībai kā fondu pārvaldes sabiedrībai ir pienākums veikt neatkarīgu ieguldītāju atbilstības pārbaudi.

Vienlaicīgi jāuzsver, ka atbilstības pārbaudes gan ieguldītājiem, gan kreditoriem nodrošina viens un tas pats auditors, un gadījumā, ja kreditors ir vienlaicīgi arī ieguldītājs, pārbaudē iekļautā informācija var pārklāties. Attiecīgi – ieguldītāja pārbaudes pabeigšanas termiņš varētu būt īsāks nekā tas bija kreditora pārbaudes gadījumā.

Kāpēc ir mainīts ABLV Asset Management, IPAS nosaukums un ieviests jauns zīmols? Vai tas nozīmē, ka ir mainīts ABLV Asset Management, IPAS akcionārs?

Saskaņā ar 2021.gada 14.decembra akcionāru sapulces lēmumu ir mainīts ABLV Asset Management, IPAS nosaukums un ieviests jauns zīmols. Tas darīts ar mērķi veicināt Sabiedrības atpazīstamību un darbības turpināšanu. Nosaukuma maiņa iezīmē jaunu posmu Sabiedrības attīstībā — kā darbības principos, tā mērķos un plānos, vienlaikus saglabājot pamatvērtības, kas ļauj nodrošināt profesionālus aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus un lielisku ilgtermiņa rezultātu.

Pašreiz Sabiedrības akcionārs nav mainījies. Sabiedrības darbības plāns, kas izstrādāts FKTK uzraudzībā, kā bāzes scenāriju paredz darbības turpināšanu un akcionāra maiņu. Šobrīd ir nodrošināti visi nepieciešamie priekšnosacījumi darbības turpināšanai — atjaunota sadarbība ar starptautiskiem depozitārijiem, pabeigta turētājbankas maiņa, atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām, pabeigta Sabiedrības nosaukuma un zīmola maiņa. Attiecīgi Sabiedrības pārvaldīto ieguldījumu fondu darbība turpinās bez ierobežojumiem un ar primāro mērķi palielināt ieguldītāju kapitālu ilgtermiņā.

Kā iesniegt pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai?

Lai veiktu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu, ieguldītājam pēc atbilstības pārbaudes pabeigšanas un, ja netiek konstatēti normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

Minētos dokumentus ieguldītāji var iesniegt šādā veidā:

 • izmantojot Sabiedrības attālinātās pieejas sistēmu Online Office
  Ieguldītājam nepieciešams lejuplādēt “Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai”. Lejuplādēto pieteikumu ieguldītājs aizpilda elektroniski, saglabā pdf formātā un pievieno kā pielikumu izejošam ziņojumam sistēmā Online Office. Vēršam uzmanību, ka ziņojumam pievienotam pieteikuma failam nav jāsatur ieguldītāja fizisks paraksts. Ieguldītāja autentifikācija tiek nodrošināta elektroniski, ziņojuma nosūtīšanas brīdī ievadot sistēmas pieprasīto autorizācijas kodu.

 •  klātienē Sabiedrības birojā Rīgā, Elizabetes ielā 23
  Lai vienotos par tikšanās laiku, nepieciešams sazināties ar Sabiedrības darbiniekiem pa tālruni +371 6700 2775 vai nosūtot ziņojumu uz e-pastu investors@integrum.lv.

Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie Signet Bank AS, tad “Pieteikuma ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” iesniegšana Sabiedrībā tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Kas nozīmē, ka ieguldītājam nekādas papildu darbības no savas puses vairs nav jāveic.

Savukārt, ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie citas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, tad ieguldītājam būs jāiesniedz savam konta turētājam rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam pret samaksu (DVP – delivery versus payment rīkojums vai cits rīkojums, kas nodrošina DVP norēķinus) atbilstoši Sabiedrības sniegtajām darījuma norēķinu detaļām (detalizētāk skatīt jautājumu "Kā notiek iesniegto pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai apstrāde?" zemāk).

Kāds konts ir jānorāda pieteikumā ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai

Pieteikumā ir jānorāda šādi ieguldītāja kontu numuri:

 • naudas līdzekļu konta numurs — kredītiestādē, ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai citā finanšu institūcijā ieguldītājam atvērtais konts, kurā glabājas ieguldītāja naudas līdzekļi darījumiem ar finanšu instrumentiem;
 • finanšu instrumentu konta numurs — kredītiestādē, ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai citā finanšu institūcijā ieguldītājam atvērtais konts, kurā glabājas ieguldījumu apliecības.

Vēršam uzmanību, ka abiem augstāk minētiem kontiem ir jābūt vienā kredītiestādē, ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai finanšu institūcijā. Konta numuri ieguldītājam ir pieejami, piemēram, konta izrakstā.

Vai, iesniedzot pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai, ir jāiesniedz arī finanšu instrumentu konta piederības ieguldītājam apliecinošu dokumentu?

Finanšu instrumentu konta, kas norādīts pieteikumā, piederības ieguldītājam apliecinošu dokumentu (piemēram, konta izrakstu vai finanšu iestādes izziņu) ir jāiesniedz tikai gadījumā, ja pieteikumā norādītais ieguldītāja konta numurs atšķiras no informācijas, ko pārbaudes ietvaros ieguldītājs sniedza Sabiedrībai.

Kā notiek iesniegto pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai apstrāde?

 1.  Pieteikuma saņemšanas dienā (T=0): Ieguldītājs iesniedz sabiedrībai precīzi aizpildītu “Pieteikumu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai”. Ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā līdz plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu pieteikuma iesniegšanas dienā. Savukārt, ja Sabiedrība ir saņēmusi pieteikumu darba dienā pēc plkst. 17:00 (pēc Latvijas laika), tad šāds pieteikums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā.
 2. Trešajā darba dienā (T+3): Sabiedrība informē ieguldītāju par pieteikuma pieņemšanu izpildei un par plānotā darījuma norēķinu detaļām:
  • ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu;
  • atpakaļpērkamo ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu;
  • tirdzniecības dienu (parasti T+3) un Norēķinu dienu (parasti T+6);
  • citu nepieciešamo informāciju.
  Minēto informāciju Sabiedrība sniedz, izmantojot pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu.
 3. Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie Signet Bank AS, tad “Pieteikuma ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” iesniegšana Sabiedrībā tiek pielīdzināta uzdevumam par finanšu instrumentu pārdošanu. Nekādas papildu darbības ieguldītājam nav jāveic.
 4. Ja ieguldītājs tur ieguldījumu apliecības finanšu instrumentu kontā pie citas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, tad ieguldītājs iesniedz savam konta turētājam rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam pret samaksu (DVP – delivery versus payment rīkojums vai cits rīkojums, kas nodrošina DVP norēķinus) atbilstoši sabiedrības sniegtajām darījuma norēķinu detaļām, kā arī ieguldītājs informē kontu turētāju, ka konta turētājam jānodrošina atbilstoša rīkojuma iesniegšana depozitārijam Nasdaq CSD SE par ieguldījumu apliecību pārvedumu uz fonda turētājbanku Signet Bank AS pret samaksu ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms Norēķinu dienas plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika).
 5. Norēķinu dienā:
  • Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā ir ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, atpakaļpērkamās ieguldījumu apliecības tiek dzēstas un atpirkto ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošā naudas summa tiek pārskaitīta konta turētājam. Konta turētājs attiecīgo naudas summu ieskaita ieguldītāja naudas līdzekļu kontā pie konta turētāja tā vispārējos darījumu noteikumos noteiktajā kārtībā.
  • Ja ieguldītājam piederošās ieguldījumu apliecības pieteikumā norādītajā apmērā un augstāk norādītajā termiņā nav ieskaitītas Signet Bank AS kā fonda turētājbankā, “Pieteikums ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai” tiek uzskatīts par nederīgu un zaudē spēku.
 6. Nākamajā dienā pēc Norēķinu dienas: Sabiedrība, izmantojot pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu, nosūta ieguldītājam apstiprinājumu par veikto atpakaļpirkšanas darījumu vai par darījuma atcelšanu un atcelšanas iemeslu.

Kādus rekvizītus jānorāda DVP rīkojumā, kuru ieguldītājs iesniedz savam kontu turētājam?

Trešajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas (T+3) Sabiedrība informē ieguldītāju par pieteikuma pieņemšanu izpildei un par plānotā darījuma norēķinu detaļām. Minēto informāciju Sabiedrība sniedz, izmantojot pieteikumā norādīto informācijas saņemšanas veidu.

Ieguldītājs iesniedz savam konta turētājam rīkojumu ieguldījumu apliecību pārvedumam pret samaksu (DVP – delivery versus payment rīkojums vai cits rīkojums, kas nodrošina DVP norēķinus), tajā norādot Sabiedrības sniegtās darījuma norēķinu detaļas:

 • atpakaļpērkamo ieguldījumu apliecību ISIN un skaits;
 • ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanas cenu;
 • atpakaļpērkamo ieguldījumu apliecību skaitam atbilstošo naudas summu;
 • tirdzniecības dienu (parasti T+3) un norēķinu dienu (parasti T+6);
 • pārveduma saņēmēju — fonda turētājbanku Signet Bank AS.

Iesniedzot rīkojumu, ieguldītājs norāda, ka konta turētājam jānodrošina atbilstoša rīkojuma iesniegšana depozitārijam Nasdaq CSD SE par ieguldījumu apliecību pārvedumu uz fonda turētājbanku Signet Bank AS pret samaksu ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms Norēķinu dienas plkst. 15:00 (pēc Latvijas laika).