Jautājumi un atbildes par ieguldītāju pārbaudi

Kā pieteikties ieguldītāja pārbaudei?

Sākotnēji ieguldītājam nepieciešams sazināties ar Integrum Asset Management IPAS (iepriekšējais nosaukums – ABLV Asset Management, IPAS) pa tālruni +371 6700 2775 vai rakstot uz e-pastu investors@integrum.lv. Integrum Asset Management IPAS darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 09:00 līdz 17:30, piektdienās no plkst. 09:00 līdz 14:30 (pēc Rīgas laika). Ieguldītājs tiks reģistrēts uz klātienes tikšanos ar Integrum Asset Management IPAS un likvidējamās ABLV Bank, AS darbiniekiem, kuras laikā tiks veikta ieguldītāja identifikācija un nepieciešamo dokumentu pieņemšana, kā arī ieguldītājam tiks izsniegta pieeja likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai turpmākai komunikācijai pārbaudes procesa laikā.

Ja ieguldītājs ir likvidējamās ABLV Bank, AS kreditors vai tā pārstāvis, kas ir identificēts kreditoru pārbaudes procesa ietvaros, un ieguldītāja pārstāvis nav mainījies, tad nav nepieciešams klātienē atkārtoti sniegt identifikācijas un pārstāvības dokumentus. Savukārt, pārējos nepieciešamos dokumentus ieguldītājs var iesniegt likvidējamai ABLV Bank, AS, izmantojot internetbanku.

Kad ieguldītājam ir jāierodas uz klātienes tikšanos?

Klātienes tikšanās ar Integrum Asset Management IPAS un likvidējamās ABLV Bank, AS darbiniekiem ir nepieciešama, lai veiktu ieguldītāja identifikāciju. Uz klātienes tikšanos jāierodas ieguldītājam, kas:

  • nav likvidējamās ABLV Bank, AS kreditors vai tā pārstāvis;
  • ir likvidējamās ABLV Bank, AS kreditors – tikai gadījumā, ja ir mainījies ieguldītāja pārstāvis.

Kādus dokumentus nepieciešams iesniegt, lai tiktu uzsākta ieguldītāja pārbaude?

Tīmekļa vietnes sadaļā “Ieguldītāju pārbaude” ir norādīti dokumenti, kurus ieguldītājam nepieciešams iesniegt pārbaudes uzsākšanai.

Kāda ir ieguldītāja identifikācijas kārtība?

Ieguldītāja un ieguldītāja pārstāvja klātienes identifikāciju veic ar likvidējamās ABLV Bank, AS starpniecību, piemērojot likvidējamās ABLV Bank, AS kreditoriem noteiktās prasības, kas atbilst ieguldītāju pārbaudes prasībām.

Ieguldītājiem, kuri ir likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori vai to pārstāvji un ir bijuši identificēti kreditoru pārbaudes procesa ietvaros, nav nepieciešams atkārtoti sniegt identifikācijas un pārstāvības dokumentus, ja ieguldītāja pārstāvis nav mainījies un pārstāvības dokumenti:

  • neierobežo tiesības pārstāvēt ieguldītāju un komunicēt ar likvidējamo ABLV Bank, AS ieguldītāja pārbaudes procesa ietvaros;
  • neierobežo tiesības rīkoties ar finanšu instrumentiem.

Savukārt, pārējos nepieciešamos dokumentus ieguldītājs var iesniegt likvidējamai ABLV Bank, AS, izmantojot internetbanku.

Ieguldītājiem, kuri nav likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori vai to pārstāvji, nepieciešams klātienes tikšanās laikā iesniegt identifikācijas un pārstāvības dokumentus. Ieguldītāji ir tiesīgi iesniegt dokumentus personīgi vai ar pilnvaroto personu starpniecību. Klātienes tikšanās laikā ieguldītājs varēs iesniegt arī pārējos nepieciešamos dokumentus, kā arī ieguldītājam tiks izsniegta pieeja likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai turpmākai komunikācijai un dokumentu iesniegšanai pārbaudes procesa laikā.

Ja ceļošanas ierobežojumu dēļ ieguldītājam nav iespējams personīgi ierasties Latvijā, kā var nodrošināt klātienes identifikāciju?

Ieguldītājs ir tiesīgs iesniegt dokumentus, kas nepieciešami ieguldītāja pārbaudes uzsākšanai, ar pilnvaroto personu starpniecību. Lai to nodrošinātu, ieguldītājam nepieciešams savā dzīves vietas valstī noformēt notariālu pilnvaru uz rīcībspējīgu personu, kurai ieguldītājs uzticas un, kas var ierasties uz klātienes tikšanos Latvijā. Notariālo pilnvaru uzrāda ieguldītāja pilnvarotā persona klātienes identifikācijas laikā.

Kā saņemt pieeju likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai?

Ieguldītājiem, kuriem identifikāciju nepieciešams veikt klātienē, pieeja likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai tiks izsniegta šīs klātienes tikšanās laikā. Savukārt, ja ieguldītājs ir identificēts kreditoru pārbaudes procesa ietvaros un klātienes tikšanās šīm mērķim nav nepieciešama, tad pieeja likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai ieguldītājam tiks izsniegta attālināti.

Ieguldītājiem, kuriem ir pieeja likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankai, var turpināt to izmantot.

Vai ieguldītājiem, kuri ir likvidējamās ABLV Bank, AS kreditori vai to pārstāvji un kuriem ir veikta pārbaude kreditora procesa ietvaros, tiks piemērota jauna pārbaude ieguldītāju pārbaudes procesa ietvaros?

Jā, pārbaude tiks piemērota visiem ieguldītājiem. Pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Integrum Asset Management IPAS varētu turpināt sadarbību ar ieguldītāju, tajā skaitā attiecībā uz darījumiem ar ieguldījumu apliecībām. Tikai pēc veiktās ieguldītāja pārbaudes, ja netiks konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi un ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana būs jau atjaunota, Integrum Asset Management IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Pārbaudei nepieciešamos dokumentus ieguldītājs var iesniegt izmantojot likvidējamās ABLV Bank, AS internetbanku.

Ko paredz ieguldītāja pārbaudes?

Ieguldītāju pārbaudes process tiks veikts regulatora, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, pārraudzībā saskaņā ar izstrādātu ieguldītāju pārbaudes metodoloģiju, kas vērsta uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas un sankciju pārkāpšanas riska novēršanu. Minētos ieguldītāju pārbaudes pasākumus īsteno neatkarīgs ārpakalpojuma sniedzējs.

Vairāk par ieguldītāju pārbaudi skatīt šeit.

Vai ieguldītāja pārbaudes ietvaros var tikt pieprasīti papildu dokumenti?

Pārbaudes ietvaros ieguldītājam var būt nepieciešams iesniegt arī citus dokumentus, kurus pieprasīs Integrum Asset Management IPAS vai neatkarīgais ārpakalpojuma sniedzējs, kā piemēram, naudas līdzekļu, kas tika ieguldīti ieguldījumu apliecībās, izcelsmi apliecinoši dokumenti, labklājības izcelsmi apliecinoši dokumenti.

Pieprasījumu nepieciešamās informācijas vai dokumentu iesniegšanai ieguldītājs saņems likvidējamās ABLV Bank, AS internetbankā. Pieprasīto informāciju vai dokumentus ieguldītājs varēs sniegt, izmantojot likvidējamā ABLV Bank, AS internetbanku.

Kad ieguldītājs varēs iesniegt pieteikumu ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanai?

Pieteikumu darījumiem ar ieguldījumu apliecībām ieguldītājs varēs iesniegt Integrum Asset Management IPAS, ja ir pabeigts ieguldītāja pārbaudes process, kura rezultātā nav konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi darījuma izpildei.

Konkrētā ieguldītāja pārbaude ir būtisks priekšnosacījums, lai Integrum Asset Management IPAS varētu turpināt sadarbību ar ieguldītāju, tai skaitā veikt ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšanu. Tikai pēc veiktās ieguldītāja pārbaudes, kuras rezultātā nav konstatēti NILLTPF un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi, Integrum Asset Management IPAS nodrošinās darījumus ar ieguldījumu apliecībām.

Integrum Asset Management IPAS ir pabeigusi tās pārvaldīto ieguldījumu fondu aktīvu pārvešanu uz jaunās turētājbankas kontiem un sākot ar 04.01.2022. tiek pilnībā atjaunoti darījumi ar ieguldījumu apliecībām. Vairāk par darījumu atjaunošanu skatīt šeit.