Riski

Riska jēdziens

Vispārīgi runājot, risks ir iespēja nesasniegt gaidāmo finanšu rezultātu no ieguldījumiem un (vai) pilnīgi vai daļēji zaudēt ieguldījumu kapitālu (atsevišķos gadījumos zaudējumi var būt lielāki par ieguldīto kapitālu vai var būt nepieciešami papildus ieguldījumi). Riskus var izraisīt dažādi iemesli, un tie ir saistīti ar finanšu instrumentu veidu un struktūru. Tirgus situāciju daudzveidības dēļ, visus riskus ne vienmēr ir iespējams paredzēt, un šo izklāstu nevar uzskatīt par pilnīgi vai galīgu. Jebkurā gadījumā, ieguldītājam ir jāiepazīstas ar zemāk sniegto informāciju un rūpīgi jāpievērš uzmanība riskiem, kas ir saistīti ar ieguldījumiem finanšu instrumentos.

Risku izpratne

Pievērsiet uzmanību riskiem, kas var rasties, veicot darījumus vērtspapīru tirgū, izmantojot brokeru pakalpojumus un klientu aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus. Risku apraksts ir piemērojams visām klientu kategorijām — privātam klientam, profesionālam klientam un tiesīgajam darījumu partnerim.

Klients apstiprina, ka izprot un uzņemas visus iespējamos riskus, ieskaitot, bet neierobežojoties ar zemāk minētajiem galveno risku veidiem:

Kredītrisks

Risks, ka var rasties zaudējumi gadījumā, ja kontraģents vai emitents nevarēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret sabiedrību saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Kredītrisku var iedalīt sīkāk:

  • Emitenta saistību neizpildes risks — risks ir saistīts ar iespējamo finanšu instrumentu vērtības samazināšanos vai tās pilnīgu zaudējumu sakarā ar emitenta nespēju izpildīt savas saistības, sliktiem finanšu rādītājiem u.tml.
  • Nozares risks — risks, kas saistīts ar nelabvēlīgiem apstākļiem vai konkrētas nozares nosacījumu funkcionēšanu, kas nepastarpināti atspoguļojas iesaistīto sabiedrību darbībā, un kas tādējādi negatīvi ietekmē emitēto vērtspapīru cenas.

Tirgus risks

Risks, ka var rasties zaudējumi, kas ir saistīti ar finanšu instrumentu pārvērtēšanu to tirgus cenas izmaiņu rezultātā. Tirgus cena var mainīties, ja mainās valūtas kurss, procentu likmes un citi faktori.

Tirgus risku var iedalīt sīkāk:

  • Procentu likmju risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ nelabvēlīgām procentu likmju izmaiņām.
  • Valūtas risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ nelabvēlīgām valūtas kursu izmaiņām.
  • Cenas risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ finanšu instrumentu tirgus cenu nelabvēlīgām izmaiņām.

Valsts risks (politiskais un ekonomiskais)

Zaudējumu risks, kas rodas, ja valstī vai reģionā notiek notikumi, kas negatīvi ietekmē politisko un/vai ekonomisko situāciju valstī, kas nepastarpināti ietekmē valstī strādājošo sabiedrību darbību.

Likumdošanas risks (tai skaitā nodokļu)

Zaudējumu risks, kas ir saistīts ar grozījumiem esošajā valsts likumdošanā vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti.

Operāciju risks

Risks, ka var rasties zaudējumi, jo pastāv neatbilstoši vai nepilnīgi iekšējie procesi, rodas cilvēku vai sistēmas kļūdas vai ārēji apstākļi, kā piemēram, krāpniecība, terorisms, dabas stihijas, informācijas, elektriskās vai citu sistēmu traucējumi.

Finanšu tirgus likviditātes risks

Risks ir saistīts ar neiespējamību slēgt agrāk atvērtas finanšu instrumentu pozīcijas pieņemamā laikā un bez zaudējumiem.

Stratēģiskais risks

Risks, ka sabiedrībai var rasties zaudējumi nepareizu ieguldījumu lēmumu dēļ.

Risku apraksts, kas saistīts ar ieguldījumiem konkrētos finanšu instrumentos

Nosaukums Īss finanšu instrumenta (FI) apraksts Konkrēta FI galvenie riski

Obligācijas / Parāda vērtspapīri

Obligācijas (parāda vērtspapīri) ir vērtspapīri, kas apstiprina īpašnieka tiesības saņemt no emitenta parādu obligācijas nominālvērtības un fiksētu procentu apmērā. Emitents publicē emisijas prospektā termiņus, procentu likmes, nodrošinājumu un citus būtiskus nosacījumus vai individuāli vienojas ar pircēju.

Risks, ka var rasties zaudējumi, ja emitents nespēj samaksāt obligātos procentu maksājumus, kā arī obligāciju nominālvērtību to dzēšanas termiņa beigās  (kredītrisks). Pastāv risks, ka var būt apgrūtināta vai pat neiespējama obligāciju pārdošana vēlamā laikā un par vēlamo cenu (likviditātes risks). Obligāciju cenu ietekmē tirgus apstākļi, piemēram, procentu likmes (tirgus risks). Tirgus procentu likmēm palielinoties, obligācijām ar fiksētu procentu likmi tirgus cena samazināsies. Turpretī, tirgus procentu likmēm samazinoties, obligāciju cena palielināsies. Obligāciju ar fiksētu procentu likmi, kurām ir mazāks kupons un garāks atmaksas termiņš, cena mainās vairāk nekā to obligāciju cena, kam ir lielāks kupons un īsāks atmaksas termiņš. Tā rezultātā, ja obligācijas tiek pārdotas pirms to dzēšanas termiņa, obligacionārs var zaudēt daļu no sava ieguldījuma.
 

Risks, ka obligācijas tiks dzēstas pirms termiņa ir iespējams arī saskaņā ar emisijas nosacījumiem.
 

Risks, kas ir saistīts ar ieguldījumiem subordinētajās obligācijās, rodas emitenta maksātnespējas gadījumā. Subordinēto obligāciju turētāju prasījumi tiek apmierināti pēc visu citu kreditoru prasību, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas. Tādējādi, emitenta maksātnespējas gadījumā, subordinēto obligāciju turētāji ir mazāk aizsargāti no nelabvēlīgām sekām nekā parasto obligāciju turētāji.

Akcijas

Akcija — vērtspapīrs, kas apstiprina īpašnieka tiesības uz uzņēmuma kapitāla daļām, uz dividenžu vai peļņas saņemšanu. Konkrētas emisijas parametrus un akcijas veidu (parastā, priviliģētā, ar balsstiesībām, bez balsstiesībām utt.) nosaka emitents.

Akciju cenām ir izteikts svārstīgums. Tā rezultātā pastāv risks, ka var rasties zaudējumi dēļ akciju tirgus cenas samazināšanās (cenas risks). Cenas samazināšanās iemesls tai skaitā var būt saistīts ar nelabvēlīgiem apstākļiem konkrētā nozarē (nozares risks). Pastāv risks, ka var būt apgrūtināta vai pat neiespējama akciju pārdošana vēlamā laikā un par vēlamo cenu (likviditātes risks). Pastāv ieguldījuma pilnīga zaudējuma risks, kas ir saistīts ar emitenta maksātnespēju/bankrotu (emitenta saistību neizpildes risks).

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

Ieguldījumu apliecība — vērtspapīrs, kas apliecina ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā. Konkrēta fonda mērķis, ieguldījumu politika, riska profils, fonda pārvaldes izmaksas un cita informācija ir aprakstīta fonda prospektā.

Ieguldījuma fonda risks ir atkarīgs no FI, kurus fonds iegādājas, un no ieguldījumu politikas, kas ir aprakstīta fonda prospektā. Naudas tirgus un obligāciju fondi ir drošākie (mazākas ieguldījumu fonda daļu vērtības svārstības), savukārt, sabalansētiem un akciju fondiem piemīt augstāks risks (lielākas ieguldījumu fonda daļu vērtības svārstības), kas arī dod iespēju saņemt lielāku ienesīgumu.

Biržās tirgotie indeksu fondi (Exchange Traded Fund, ETF)

Biržās tirgoto indeksu fondi — vērtspapīri, kurus tirgo biržā un kuru ieguldījumu portfeļa struktūra ir līdzīga konkrēta fondu indeksa struktūrai. Dažu biržā tirgoto indeksu fondu struktūra paredz kredītpleca iespēju vai FI īsās pozīcijas. Ieguldītāja pienākums ir uzmanīgi izpētīt visus nosacījumus, tiesības un saistības attiecībā uz katru konkrēto biržās tirgoto indeksu fondu.

Biržā tirgoto fondu cenas ir atkarīgas no tā pamatā esošā aktīva cenas un var būtiski svārstīties, kā rezultātā pastāv gan potenciālās peļņas iespējas, gan arī paaugstināts zaudējumu risks.
 

Pastāv risks, ka biržā tirgoto fondu tirdzniecības apjomi biržā var nebūt pietiekami lieli, lai investors varētu vēlamā laikā un par vēlamo cenu veikt darījumus ar fonda daļām. Atsevišķos gadījumos (piemēram, strauju tirgus izmaiņu gadījumā) pastāv risks, kad biržā tirgotā fonda cena novirzās no fonda neto aktīvu vērtības un ieguldītājs zaudē iespēju atgūt savu ieguldījumu.

Strukturētie finanšu produkti (FP) vai strukturētie finanšu instrumenti (FI)

Pie strukturētajiem finanšu instrumentiem pieskaitāmi FP, kuru peļņa parasti saistīta ar noteiktiem notikumiem vai piesaistīta noteiktiem procesiem.
 

Parasti šis kopīgais termins tiek izmantots attiecībā uz šo FP veidu, tomēr jāatceras, ka šis termins nav unificēts un apvieno atšķirīgus sarežģītu, kombinētu un strukturētu vērtspapīru variantus.
 

Ieguldītāja pienākums ir uzmanīgi izpētīt visus nosacījumus, tiesības un saistības attiecībā uz katru konkrēto FP.

Ja saskaņā ar nosacījumiem, pamatsummas, procentu vai dividenžu maksājumi var būt atkarīgi no kādiem notikumiem (vai procesu attīstības) nākotnē (indeksu nozīme vai dinamika, noteiktu FI vai FI portfeļu vērtība, preču, izejvielu cenu nozīme, procentu likmes nozīme utt.), tad emitenta saistības attiecībā uz šiem maksājumiem var būt samazinātas vai anulētas.
 

Ņemot to vērā, uz strukturētiem FP var attiekties gan visi galvenie risku veidi, kuri saistīti ar FI, gan arī specifiskie riski, piemēram, kreditora tiesību neesamība utt.
 

Sakarā ar to, ka bieži vien strukturēto FP cena netiek noteikta tirgū, bet to aprēķina, tad cenu risks var būt nozīmīgs. Tas pats attiecas arī uz likviditātes risku — var būt apgrūtināta vai pat neiespējama strukturēto FP pārdošana vēlamā laikā un par vēlamo cenu.

Opcijas

Opcijas — vērtspapīrs, nostiprina īpašnieka tiesības pirkt vai pārdot noteiktu skaitu finanšu instrumentu (bāzes aktīva) par noteiktu cenu norādītajā datumā vai līdz tā iestāšanās.
 

Pirkšanas opcija ir tiesības (bet ne pienākums) pirkt (vai pārdot) FI, savukārt, pārdošanas opcija ir pienākums pārdot (vai pirkt) bāzes aktīvu.
 

Pircējs emitentam maksā prēmiju par vienošanās noslēgšanu.

Pastāvošie riski ir saistīt ar bāzes aktīva riskiem (galvenokārt — cenas risks, procentu likmes risks u.c.). Opcijas pircēja un pārdevēja riski ir atšķirīgi — pircējam ir tiesības izmantot savas iespējas (zaudējumi ir ierobežoti ar sākotnējo prēmiju), bet pārdevējam ir pienākums pārdot (vai pirkt) bāzes aktīvu par cenu, kas noteikta līguma noslēgšanas brīdī. Ja opcijas tiek tirgotas organizētā tirgū, tām nav darījumu partnera riska. Tomēr, ja opcijas iegādājas ārpus organizētā tirgus, tad pircējs uzņemas darījuma partnera risku (ja pārdevējs neizpilda savas saistības).
 

Opciju cena ir atkarīga no šādiem faktoriem: attiecība starp aktuālo bāzes aktīva cenu un opcijas izpildes cenu (strike), opcijas termiņu, procentu likmes līmeni u.c.
 

Neizpildītās opcijas pēc darbības termiņa beigām zaudē spēku un attiecīgi zaudē vērtību. FI, kas kalpo par opcijas nodrošinājumu, var tikt norakstīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Dažos gadījumos, ja pārdod opcijas bez nodrošinājuma, zaudējumi var būt neierobežoti.

Nākotnes līgumi

Nākotnes līgums — terminēts standartizēts līgums pirkt vai pārdot konkrētu bāzes aktīvu, nosakot noteiktu daudzumu un noteiktu cenu konkrētā datumā nākotnē.
 

Šādu FI cenas ir atkarīgas, pirmām kārtām, no bāzes aktīva cenas.

Pastāvošie riski ir saistīti ar bāzes aktīva (piemēram, akciju, obligāciju, indeksu, procentu likmju, valūtas, izejvielu, emisijas kvotu u.c.) riskiem.
 

Risks, ka iestāsies nepietiekama nodrošinājuma situācija un investoram var pieprasīt papildu depozītu. Pastāv risks, ka varētu pilnīgi vai daļēji zaudēt nākotnes līguma garantēto depozītu, ja darījuma tirgus vērtība mainās nelabvēlīgā virzienā. Pozīcijas piespiedu slēgšanas risks.

Citi riski

Operāciju ar FI veikšana, izmantojot tirdzniecības platformu, atšķiras no operācijām ar FI citās tirdzniecības sistēmās. Tirdzniecības platformas izmantošana ir saistīta ar operāciju riskiem, tai skaitā ar zaudējumu risku elektrisko vai informācijas sistēmu darbības traucējumu dēļ, ar trešo personu nesankcionēta pieslēguma tirdzniecības sistēmai risku utt.

Atverot FI īso pozīciju, klientam ir jāapzinās, ka potenciālie zaudējumi var būt vairākkārt lielāki par sākotnējo ieguldījumu summu un būt neierobežoti.

Sīkāka informācija par riskiem, kas ir saistīti ar atvasināto līgumu tirdzniecību un tirdzniecības platformas izmantošanu, ir iekļauta Ieguldījumu brokeru akciju sabiedrības "AB.LV Capital Markets" Vispārējo darījumu noteikumu B3.6, B4.4, A5 sadaļās.

Sīkāku informāciju par brokeru pakalpojumiem Jums sniegs ABLV Capital Markets speciālisti.
Tālr.: 6700 2777
Fakss: 6700 2770
E-pasts: ibas@ablv.com