Subordinētās diskonta USD obligācijas

ISIN LV0000802361
Emisijas nosaukums ABLV SUB USD 171127
Kopējais emisijas apjoms 40 000 000 USD
Vērtspapīra nominālvērtība 100 USD
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 4,25%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 4,25%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 17.11.2017
Dzēšanas datums 17.11.2027
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 17.11.2022

Septītās obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospekts pdf, 565 Kb

Pielikums Nr.1: Konsolidētais pārskats par 2015. gadu pdf, 5479 Kb

Pielikums Nr.2: Konsolidētais pārskats par 2016. gadu pdf, 2.23 Mb