Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000801835
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 261025
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 3,75%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 3,75%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 26.10.2015
Dzēšanas datums 26.10.2025
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 26.10.2020