Subordinētās diskonta EUR obligācijas

ISIN LV0000801520
Emisijas nosaukums ABLV SUB EUR 271024
Kopējais emisijas apjoms 20 000 000 EUR
Vērtspapīra nominālvērtība 100 EUR
Diskonta likme (gadā) Fiksēta, 4,05%
Kupona likme (gadā) Fiksēta, 6,00%
(sākot ar 6. gadu, ja banka neizmanto obligāciju pirmstermiņa dzēšanas tiesības)
Emisijas datums 27.10.2014
Dzēšanas datums 27.10.2024
Citi nosacījumi Banka patur tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa pilnā apjomā sākot ar 27.10.2019